Práce s informacemi při sociálním začleňování – workshopový cyklus

|Práce s informacemi při sociálním začleňování – workshopový cyklus
Práce s informacemi při sociálním začleňování – workshopový cyklus2023-01-17T14:44:59+01:00

Workshopový cyklus „Práce s informacemi při sociálním začleňování“ je určen všem, kteří se podílejí na sociálním začleňování. Jedná se o sérii workshopů k využívání informací při rozhodování a plánování politik sociálního začleňování na krajské úrovni. Práci s informacemi, plánování a realizaci opatření a sledování důsledků realizace na krajské úrovni chápeme jako společnou práci všech aktérů působících v území. Workshopový cyklus je tedy určen všem, kteří se na sociálním začleňování podílejí – zástupcům krajů, obcí, poskytovatelů služeb, místních akčních skupin a všem dalším, které zajímá práce s informacemi v souvislosti se sociálním začleňováním.

Účelem sociálního začleňování je zlepšovat životní podmínky a narovnávat přístup k příležitostem. Efektivní využívání informací všechny související procesy ulehčí, i když se to může na první pohled zdát jako práce navíc. Politika založená na datech (evidence-based) pracuje s těmito otázkami: Co jsou příčiny viditelných problémů? Jak najít sdílené definice problémů i opatření? Kam a jak zacílit pozornosta podporu? Co funguje a proč? K jakým změnám ve sledovaných oblastech dochází? Jaké jsou trendy a jaký může být předpokládaný vývoj situace? Pro zodpovězení těchto, a dalších otázek, potřebujeme dostupné průběžné informace a účelně zvolené ukazatele, které umožní pohled do situace v území i sledování změn u cílových skupin.

V rámci šesti workshopů budeme diskutovat o relevantních zdrojích informací, způsobech jejich využití a možnostech systematičtějšího uchopení průběžného monitoringu sociálního vyloučení a intervencí sociálního začleňování na krajské úrovni. Zkušenosti a názory na věc s námi budou sdílet odborníci, kteří se sociálnímu vyloučení a začleňování věnují jak z pohledu výzkumníků a analytiků, tak odborníků z praxe — těch, kteří přicházejí s návrhy opatření nebo jsou jejich nositeli. Budeme s nimi mít také možnost diskutovat o přínosech a úskalích různých přístupů. Ambicí workshopů není podrobně zodpovědět uvedené otázky. Naším cílem je, abyste odcházeli s přehledným seznamem informačních zdrojů, znalostmi různých metodologických přístupů k tématu, zásobou návrhů využitelných ukazatelů daných do souvislostí a abyste měli možnost diskutovat s různorodou skupinou lidí, kteří o evidence-based přístup k sociálnímu začleňování v rámci své práce usilují.

Anotace workshopového cyklu je ke stažení zde.

V případě jakýchkoli dotazů k workshopovému cyklu se obracejte na e-mail: eliska.buocikova@mmr.cz.

Proběhlé workshopy:

2. prosince 2022 a 11. ledna 2023: Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace (doplňující/bonusová prakticky zaměřená akce k workshopovému cyklu)

Výstupy:

22. listopadu 2022: Závěrečná akce

Výstupy:

25. října 2022: Komunikace

Výstupy:

22. září 2022: Přístup ke zdravotní péči

Výstupy:

28. června 2022: Sociální bydlení

Výstupy:

31. května 2022: Děti ohrožené sociálním vyloučením a školním neúspěchem

Výstupy:

28. dubna 2022: Úvod do problematiky: Evidence-based přístup k politikám sociálního začleňování

Výstupy:

Workshopový cyklus je realizován v rámci projektu OPZ Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování, reg. č. projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.