ASZ pomůže čtyřiceti obcím řešit sociální vyloučení. Spustila nový projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování

||ASZ pomůže čtyřiceti obcím řešit sociální vyloučení. Spustila nový projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování

ASZ pomůže čtyřiceti obcím řešit sociální vyloučení. Spustila nový projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování

2023-01-25T12:05:43+01:0025 ledna, 2023|Aktuality|

Agentura pro sociální začleňování v lednu odstartovala projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování podpořený z Operačního programu Zaměstnanost+. V jeho rámci poskytne odbornou podporu a poradenství čtyřiceti obcím, svazkům obcí a Místním akčním skupinám. Cílem je dosáhnout zlepšení v oblastech, jako jsou bydlení, dluhy, zaměstnanost nebo bezpečnost. Součástí podpory bude také příprava výzkumů a analýz, které přinesou datové podklady pro plánovaná opatření.

„Díky projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování jsme se přiblížili k činnostem, které dlouhodobě chceme dělat a které od nás vyžadují i naši partneři v lokalitách. Agentura bude fungovat jako expertní podpora obcím k přímé práci v sociálně vyloučeném prostředí. Vzhledem ke svým zkušenostem a know-how může nabídnout odbornou a efektivní pomoc,“ uvedla Radka Vepřková, pověřená řízením Odboru pro sociální začleňování (Agentury) MMR.  

Hlavní náplní projektu bude zavádění komplexních programů sociálního začleňování zaměřených na potřeby konkrétní obce. Bude podporovat meziresortní spolupráci aktérů sociálního začleňování na řešení vytipovaného tématu a propojování opatření v jednotlivých oblastech. Do nových územních celků se budeme snažit přenést dobrou praxi a nastavit funkční lokální partnerství. K pozitivní změně by mělo přispět také odborné poradenství založené na realizovaných výzkumech.

Projekt bude podporovat rozvoj kompetencí partnerů, aby vlastními silami plánovali a koordinovali sítě služeb pro sociální začleňování. V tomto budou moci využít konzultace a odborné analýzy Agentury. U nově přijatých partnerů zároveň předpokládáme vyšší míru podpory a metodického vedení při tvorbě strategických plánů.

„Projekt nám umožňuje poskytovat podporu v oblasti, ve které ji obec nejvíc potřebuje a nemůže ji získat z jiných zdrojů. Chceme podporovat i zmocňování našich partnerů, a umožnit jim kvalifikovat se v oblasti, ve které si dosud nejsou zcela jisti,“ uvedla Lucie Kopšo, věcná gestorka projektu.

Agentura plánuje podporu na dvacet čtyři měsíců a její rozsah dojedná zvlášť pro každou lokalitu v takzvaném Popisu spolupráce. Ten se bude opírat o požadavky územních celků s ohledem na dosavadní vývoj v lokalitě. Součástí projektu je také hodnocení, do jaké míry se podařilo dosáhnout hlavního cíle. 

„Kritéria kvality stanovíme spolu s partnery na začátku realizace projektu podle potřeb a možností obce. U každé spolupracující obce, nebo svazku obcí budou definovány tematické oblasti pro spolupráci a ty budou podrobeny hodnocení dle identifikovaných kritérií, aby bylo možné provést srovnání zlepšení ve stanoveném období,“ doplnila Lucie Kopšo.

Projekt navazuje na výstupy projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, který Agentura realizovala v předchozích šesti letech. „Pozornost jsme mírně přesunuli na přenos zkušeností do nových lokalit, zvyšování kompetencí našich partnerů a efektivitu plánovaných opatření. Chceme se také více zaměřit na sledování konkrétních dopadů spolupráce,“ uzavřela Radka Vepřková.


Bližší informace o projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím poskytování multioborové podpory čtyřiceti územním celkům dosáhnout pozitivního posunu (předem stanovených výsledků spolupráce) při eliminaci či zmírňování dopadů a rozsahu sociálního vyloučení .

Očekávané změny v důsledku realizace projektu:

1) Zvýšení kompetencí územních celků při řízení sociálního začleňování
Min. 75 % zapojených územních celků (30 ÚC) během 2 let realizace projektu zvýší svou kompetenci při řízení a koordinaci sítě služeb a aktivit pro sociální začleňování.

2) Zvýšení samostatnosti územních celků při zapojování partnerů do řešení sociálního vyloučení
Min. 30 % spolupracujících územních celků (12 ÚC) bude samostatně uplatňovat participativní postupy při řízení a koordinaci sítě služeb a aktivit pro pracovní skupiny pro sociální začleňování , platformy, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

3) Posílení implementace opatření založených na datech
Min. 60 % dokumentů v Klíčové aktivitě 01 a Klíčové aktivitě 02 odkazuje a je provázáno na analytická zjištění (výstupy Klíčové aktivity 03).

4) Podpora realizace „bottom-up“ procesů
Při iniciaci systémových změn politik týkajících se sociálního začleňování – v rámci min. 2 tematických konferencí/workshopů realizovaných za účelem prezentace zjištění, návrhů a doporučení pro zástupce centrálních orgánů dojde k poskytnutí aktuálních dat, jejich interpretaci a představení návrhů a doporučení pro realizaci systémových změn na centrální úrovni orgánům veřejné správy. (Klíčová aktivita 04).

5) Posílení přenosu dobrých praxí.
Min. 75 % manažerů sociálního začleňování (příp. jiných pověřených osob z územních celků) se účastní přenosů dobrých praxí v rámci fóra sociálního začleňování, workshopů a tematických konferencí v min. rozsahu 14 hodin (Klíčová aktivita 04).
Naplnění očekávaných přínosů bude ověřováno průběžně a pak vyhodnoceno prostřednictvím průběžné a závěrečné evaluace projektu (Klíčová aktivita 05).


Pro další informace o projektu kontaktujte Petra Syručka, E-mail: petr.syrucek@mmr.cz


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366.