Projekt OPZ+ „Rozvoj systémů pro sociální začleňování_RSSZ“

|Projekt OPZ+ „Rozvoj systémů pro sociální začleňování_RSSZ“
Projekt OPZ+ „Rozvoj systémů pro sociální začleňování_RSSZ“2024-02-12T12:40:41+01:00

Projekt OPZ+ „Rozvoj systémů pro sociální začleňování_RSSZ“

Projekt je zaměřen na odborné poradenství a analytickou podporu při identifikaci příčin a problémů spojených se sociálním vyloučením obyvatel a při realizaci změn a opatření vedoucích ke zlepšení situace a postavení sociálně vyloučených osob a osob soc. vyloučením ohrožených ve 40 územních celcích (ÚC). Projekt je v souladu s Metodikou KPSV 2021+, podporuje uplatňování principů „evidence based policy“ a také využití zdrojů z OPZ+ 2021-2027 vedoucí k naplnění navržených opatřeních ve strategických plánech.

Předmětem projektu je implementace komplexních programů inovovaných na základě předchozí praxe OSZ a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, výkonu činnosti sociální práce, vzdělávání a zdravotní péče, a dalších oblastí jako bezpečnost, dluhy a podpora rodiny.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím poskytování multioborové podpory 40 ÚC dosáhnout pozitivního posunu (předem stanovených výsledků spolupráce) při eliminaci či zmírňování dopadů a rozsahu sociálního vyloučení .

Ve spolupracujících ÚC dojde díky odborné podpoře OSZ k aplikaci opatření, která vedou ke zmírnění dopadů soc. vyloučení. Dosažení hlavního cíle bude hodnoceno na základě nového nástroje „kritéria kvality“ vytvořeného v rámci Klíčové aktivity 01 (KA 01c), který bude stanoven na začátku realizace projektu v Popisech spolupráce. U každého spolupracujícího ÚC budou jednoznačně definovány tematické oblasti pro spolupráci a ty budou podrobeny hodnocení dle kritéria kvality, aby bylo možné provést srovnání zlepšení v daném kritériu v čase.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Spolupráce s územními celky
KA 02: Odborná podpora pro zvýšení kvality řízení, koordinace a/nebo poskytování služeb a aktivit sítě pro sociální začleňování
KA 03: Analytické služby OSZ
KA 04: Šíření výstupů projektu mezi spolupracujícími územními celky a návrhy a doporučení pro realizaci systémových či procesních změn na národní úrovni
KA 05: Evaluace projektu

V rámci klíčových aktivit vzniknou následující výstupy:

KA 01
– 1 dokument – metodika tvorby plánu sociálního začleňování (PSZ),
– 1 dokument – kritéria kvality SZ a jejich pilotní vyhodnocení,
– 1 dokument – metodika monitoringu výsledků – aktualizace a příprava indikátorových sad.

KA 02
– 1 souborný dokument – metodika poskytování odborné podpory při realizaci programů sociálního, začleňování
– 40 závěrečných zpráv z poskytování odborného poradenství.

KA 03
– 32 analytických dokumentů – mikroanalýza, výzkumná sonda, výzkumné šetření, tematický výzkum, vstupní analýza či průřezový průzkum,
– 1 souborný dokument – souhrnná a krajské zprávy o vývoji sociálního vyloučení.

KA 04
– 2 výroční dokumenty – soubory ověřených postupů a řešení a návrhů a doporučení pro systémová, procesní či legislativní zlepšení na centrální příp. regionální úrovni.

KA 05
– 1 dokument – evaluační plán (manuál),
– 1 dokument – soubor zpráv pro jednotlivé zapojené územní celky,
– 1 dokument – vstupní evaluační zpráva externí evaluace,
– 1 dokument – závěrečná zpráva externí evaluace.

Monitorovací indikátory průřezově v rámci KA 01 – 05
Celkový počet účastníků: 60 nad 40 hodin podpory
Celkový počet dokumentů: 83

Realizace: 1. ledna 2023 – 31. prosince 2024

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_004/0000366

Realizátor projektu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 15, Praha – Staré Město

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Šimáček, martin.simacek@mmr.cz