Oblasti podpory

|Oblasti podpory
Oblasti podpory2020-11-18T11:46:24+01:00

Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám, jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu.

Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc, atd.). Sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem, přičemž mnohý z nich by i jednotlivěohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita, zejména etnicita přisouzená.

Proces sociální integrace lidí ze sociálně vyloučených lokalit musí probíhat zároveň v mnoha oblastech. V každé z nich je třeba přijmout řadu kroků na úrovni samospráv, škol, policie a dalších institucí, včetně nevládního sektoru. Tato řešení je nutné vhodně kombinovat a koordinovat, a to zejména na úrovni obce či města. Bez propojení a návaznosti jednotlivých opatření se výrazně snižuje jejich účinnost.

Těmi nejvýznamnějšími oblastmi (se kterými proto pracuje i Agentura pro sociální začleňování) jsou:

Komunitní práce a participace

Komunitní [sociální] práce v obci je systematický, cílevědomý proces zlepšování sociálních vztahů mezi zájmovými skupinami obyvatel obce a institucemi, které formují jejich každodenní realitu. Cílem komunitní práce v obci je motivovat obyvatele obce a instituce k hledání a formulování společných cílů, jakož i forem spolupráce jejich dosahování. Aktivizace členů komunity je předpokladem zvyšování jejich soudržnosti a dlouhodobého rozvoje komunity a je výsledkem uvědomění si, že úroveň komunitního života je jedním z limitujících faktorů jejich vlastního individuálního rozvoje.

Číst více

Vzdělání

Vzdělání je jedním ze základních nástrojů, kterými lze předcházet sociálnímu vyloučení. Dítě se díky němu socializuje a setkává se s vrstevníky z nejrůznějšího zázemí. Kvalitní vzdělávání otvírá obrovské možnosti různorodé skupině dětí a v důsledku boří ostré hranice mezi různými společenskými skupinami s různým stupněm vzdělání a příjmů.

Číst více

Bydlení

Jedním z nejviditelnějších efektů sociálního vylučování je vznik a existence lokalit, pro které je charakteristická nízká kvalita domovního a bytového fondu, nevyhovující infrastruktura, funkční nepropojenost s širším urbanistickým celkem obce a to, že jejich obyvatelé mají z různých důvodů ztížené šance na úspěšné a dlouhodobé zapojení se do formálního trhu práce.

Číst více

Vzdělání

Vzdělání je jedním ze základních nástrojů, kterými lze předcházet sociálnímu vyloučení. Dítě se díky němu socializuje a setkává se s vrstevníky z nejrůznějšího zázemí. Kvalitní vzdělávání otvírá obrovské možnosti různorodé skupině dětí a v důsledku boří ostré hranice mezi různými společenskými skupinami s různým stupněm vzdělání a příjmů.

Číst více

Zaměstnanost

Jedním z klíčových témat Agentury pro sociální začleňování je podpora služeb zaměstnanosti. Dlouhodobá nebo opakovaná nezaměstnanost má na obyvatele sociálně vyloučených lokalit řadu vážných dopadů.

Číst více

Zadluženost

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit se potýkají s celou řadou problémů, s kterými si často nedovedou bez pomoci sami poradit. Mezi nejčastěji řešené problémy klientů patří: nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem, riziko ztráty bydlení, malá sociální mobilita, nízké právní povědomí, obtíže při kontaktu s institucemi.

Číst více

Bezpečnost

Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality než je celorepublikový průměr. Příčinou tohoto stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení.

Číst více

Zdraví

Sociálně vyloučené lokality jsou obecně spojeny s vyšší mírou kriminality než je celorepublikový průměr. Příčinou tohoto stavu je především koncentrovaný výskyt jevů, které souvisí s životem v sociálním vyloučení.

Číst více