Projekt Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití

|Projekt Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití
Projekt Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití2023-04-26T12:19:08+02:00

Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití, číslo projektu: LP-PDP4-001

(the English version of the text can be found here)

Stručné shrnutí projektu:


Projekt reaguje na zvyšující se míru nenávistných projevů vůči menšinám ve veřejném prostoru. Klade si za cíl rozšířit a udržet prostor pro kultivovanou diskusi týkající se diskriminace a násilí spojené s předsudky, která slouží jako prevence nenávistných projevů a násilí z nenávisti, a vybavit tzv. tvůrce mínění a tvůrce rozhodování nástroji pro efektivní komunikaci tematiky a souvisejících problémů.

Široká veřejnost i tvůrci veřejného mínění ve vybraných lokalitách tak budou lépe připraveni přistupovat k tematice sociálního začleňování v rovině tvorby názorů i tvorbě harmonického prostředí pro vzájemné soužití. Při prevenci předsudečného, nenávistného chování bude projekt působit na třech hladinách komunikace – masmediální, ve sdíleném veřejném prostoru a v přímé komunikaci s konkrétními lidmi.

Očekávaným přínosem projektu bude vyšší kultivovanost a efektivita komunikace týkající se lidských práv, snižování intenzity agresivity zapříčiněné předsudky v oblastech: komunikace o problematice ohrožených menšin v masmédiích a na sociálních sítích, řešení konfliktů ve školských zařízeních, prezentace opatření podporující členy sociálně vyloučených komunit na komunální úrovni.

 

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 Domluvíme se – Pomáháme školám – žákům i učitelům osvojit si prvky nenásilné komunikace, poznávat a vyhodnocovat vlastní emoce, přijít na kloub zdrojům konfliktů a mnoho dalšího. Dohromady mohou využít z naší nabídky konzultací a 18 projektových dní. Díky spolupráci s Norskou organizací Trygg Learing přenášíme do ČR i metodu restorativních kruhů. Přenos norské praxe do českého prostředí nám dovoluje jeden celý projektový den zaměřit právě na restorativní kruhy. V rámci realizace projektu bude minimálně 400 osob z celé ČR pracovat na zlepšení vztahové kultury školy prostřednictvím porozumění nenásilné komunikace, jinakosti mezi lidmi i sobě samým.

Víte o škole, které by se nabídka hodila? Pošlete jim náš leták nebo nám rovnou napište na sabina.gunther@mmr.cz.

KA 02 PR pohotovost – Podporujeme samosprávy v komunikaci náročných lidskoprávních témat.

V celém projektu vycházíme z předpokladu, že pokud se zvyšuje míra nenávistných projevů vůči jedné skupině, zvyšuje se tím automaticky i projevovaná míra nenávisti vůči ostatním „zranitelným skupinám“. Cílem samospráv je tedy snižování napětí v obci (mezi obcí a občany, skupinami občanů apod.), což vede ke zlepšování postavení i marginalizovaných skupin a v konečném důsledku ke zlepšování kvality občanského soužití jako celku. Na to, jak snižovat napětí v obci a komunikovat náročná témata se budou připravovat v rámci seminářů, které v každém kraji proběhnou dva. Očekáváme účast minimálně 150 osob z řad volených politiků v čele obce či města, úředníkům, osobám s rozhodovací pravomocí v oblasti komunikace, tiskovým mluvčím, referentům komunikačních oddělení apod., ale i zástupcům příspěvkových organizací města či neziskových organizací v sociální sféře úzce spolupracujících s městy.

Semináře jsou připraveny pro dvě témata: Jak komunikovat lidskoprávní a sociální témata a Krizová komunikace lidskoprávních a sociálních témat.

Komplexnější podporu při krizové komunikaci nabízíme i prostřednictvím 600 hodin individuálních konzultací, které mohou využít zástupci municipalit z celé ČR.

Zaujala Vás aktivita a chcete se o ní dozvědět více? Chcete zorganizovat seminář přímo pro vaši samosprávu? Napište nám na jana.bohunkova@mmr.cz.

KA 03 Mediální vzdělávání – Podporujeme školy v mediálním vzdělávání. Aplikace Mediální dílna otevírá prostor s žáky diskutovat téma jinakosti, tolerance a vlastních předsudků. Ve využití aplikace bude proškoleno v rámci 4 seminářů v každém kraji minimálně 336 osob. Na aplikaci poté navazují i metodické materiály, které pomohou učitelům vést diskuzi a navazovat dalšími aktivitami v offline prostředí.

Inspirujeme se v Německu a ve spolupráci s časopisem Die Zeit připravujeme aplikaci My Country talks pro české prostředí. Její podstatou je propojení dvojic lidí, kteří mají velmi odlišné názory na témata rozdělující danou společnost a zároveň bydlí dostatečně blízko sebe, aby se mohli osobně setkat a o svých názorech si pohovořit. Nábor účastníků probíhá prostřednictvím jedné otázky vložené do článků v různých webových médiích. Software aplikace ve finále spáruje dvojice s odlišnými názory a po ověření, že se jedná o skutečné osoby, a ne falešné identity, jsou tyto vyzvány k osobnímu setkání. Chystáme se jím navázat na dobrou praxi, kterou kromě Německa už aplikovali i další země.

KA 04 Hate Free Culture – Poskytujeme prostor příběhům lidí z marginalizovaných skupin, jejichž hlas v mainstreamových médiích často chybí. Přinášíme a sdílíme informace, pohledy odborníků a dalších iniciativ. Vyvracíme fámy a reagujeme na nenávistné výpady vůči různým skupinám obyvatel. Více o této aktivitě najdete na webové stránce , FB, Instagram. Nově si můžete pustit i dokumentární podcast Exteriéry.

KA 05 Evaluace – Realizujeme výzkum k postojům mladých lidí k lidským právům. Ve spolupráci s firmou Medián byl vstupní výzkum realizován v červnu 2021. Jeho výstupy jsou volně dostupné na webové stránce Hate Free Culture.


Projekt Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití
je svým způsobem unikátní svojí šíří a cestami k dosažení vytyčených cílů. Pomalu tak můžeme ovlivňovat prostor kolem nás – kde bychom se všichni snad mohli cítit bezpečněji a více pochopeni. Projekt vychází z již existujících kapacit, zejména postupů a produktů osvědčených v projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti 2014-2017.

Partner projektu:
Trygg Læring (Bezpečné učení), Norsko
Cílem projektového partnerství je přenos dobré praxe mezi profesionály působícími v oblasti školní mediace. Pracovníci Trygg Læring se budou podílet na přípravě vzdělávání lektorů v metodách zlepšování efektivní komunikace a řešení konfliktů, jejichž cílem je snižování a eliminace nenávistných projevů ve školním prostředí a na tvorbě metodiky Restorativních přístupů. Partnerství bude probíhat v rámci aktivity Domluvíme se.

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2023

Registrační číslo: LP-PDP4-001

Celková výše dotace: 61 200 000,- Kč

Příjemce:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
www.mmr.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Šimáček, martin.simacek@mmr.cz

 

 


Projekt je podpořen v rámci programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a gen
derově podmíněné násilí grantového mechanismu Norských fondů. Více informací naleznete na stránkách https://www.eeagrants.cz/.