Sociální služby

Sociální služby2020-01-14T14:13:20+01:00

POPIS PROBLEMATIKY

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit se potýkají s celou řadou problémů, se kterými si často nedovedou bez pomoci sami poradit. Mezi nejčastěji řešené problémy klientů patří: nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem, riziko ztráty bydlení, malá sociální mobilita, nízké právní povědomí či obtíže při kontaktu s institucemi. Neřešení těchto problémů má za následek prohloubení sociálního vyloučení, zmenšení naděje na řešení a v některých případech vyústění situace až k trestné činnosti. Cestou k řešení situace sociálně vyloučených osob nebo alespoň k zabránění jejího zhoršování, jsou sociální služby.

Prostřednictvím terénních sociálních pracovníků a terénních pracovníků sociálních služeb dochází k navázání kontaktu se sociálně vyloučenými osobami, identifikování problému, hledání řešení a společné práci na vyřešení situace klienta. Dlouhodobá spolupráce s klientem přináší nejen prospěch klientovi samotnému, ale i jeho blízkému a širšímu okolí.

Ve většině sociálně vyloučených lokalit není v současné době zajištěno dostatečné pokrytí sociálním službami. Agentura svojí činností napomáhá rozvoji těchto služeb, aby odpovídaly potřebám obyvatel obce/regionu/lokality a byly dostupné těm, kteří je skutečně potřebují.

V oblasti sociálních služeb Agentura usiluje o nadresortní přístup a aktivní spolupráci mezi veřejnou správou jako zadavatelem sociálních služeb a neziskovým sektorem. Klíčovým principem je podpora vytvoření funkční místní sítě sociálních služeb a zajištění spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s dalšími subjekty. Vznik této sítě je úzce navázán na zjišťování potřeb klientů. Agentura napomáhá rozvoji profesionality poskytovatelů sociálních služeb a klade důraz zejména na preventivní působení služeb a práci v terénu. V oblasti sociálních služeb Agentura podporuje taková opatření, jež minimalizují sociální vyloučení jednotlivců a přispívají k celkovému řešení problematiky sociálního vyloučení.

Agentura iniciuje a podporuje vznik sociálních služeb v lokalitách. Jedná se zejména o služby prevence. Zapojeným obcím Agentura nabízí podporu a pomoc při plánování pokrytí sociálních služeb, zkoumání potřeb cílových skupin, navázání spolupráce při zajišťování finančních zdrojů pro tyto služby. V rámci lokálního partnerství Agentura v lokalitách zprostředkovává komunikaci mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou.

Na základě zkušeností partnerů v terénu získává Agentura podněty pro vytváření analýz a návrhů koncepcí. Tyto výstupy jsou podkladem pro připomínkování stávající právní úpravy a podněty ke změnám legislativy ve prospěch lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb

tel.:
727902014

mail:
jana.chovancova@mmr.cz

adresa:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

OPATŘENÍ K REALIZACI

Následující sekce Vám představí základní fungující opatření, která se nabízejí k využití obcím a městům v nichž se nacházejí sociálně vyloučené lokality.

Jde o následující opatření:

Terénní programy

Více info

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více info

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více info

Case management v sociálních službách

Více info

Zdravotně sociální pomocník

Více info