Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+

|Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+
Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+2023-04-14T17:34:20+02:00

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+ nebo KPSV+) je nástroj vládní politiky určený k podpoře vyšších a základních územních samosprávných celků včetně jejich sdružení (ÚSC) a jejich klíčových partnerů. Opírá se o meziresortní spolupráci a strategie zaměřené na sociální začleňování s využitím prostředků národních či evropských fondů na podporu začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení. KPSV+ zajišťuje podporu plánování, řízení a realizace integračních a inkluzivních opatření v samostatné působnosti zapojených územních samosprávných celků (především obcí), přičemž jedním z primárních nástrojů realizace těchto opatření je sociální práce. KPSV+ navazuje na předchozí spolupráci v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).

Implementací KPSV 2021+ je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování (Agentura), ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Úřadem vlády ČR.

Odbor pro sociální začleňování provádí plošný monitoring intenzity a koncentrace projevů sociálního vyloučení včetně predikce jejich vývoje. Vybraným ÚSC a klíčovým partnerům poskytuje na základě memoranda o spolupráci expertní podporu. Na základě vyhodnocení poznatků z územní praxe zpracovává doporučení a podněty pro formulaci vládních politik a legislativních opatření v oblasti problematiky sociálního vyloučení. Zároveň vládní politiky implementuje na lokální a regionální úrovni.

Základním dokumentem upravujícím spolupráci v rámci KPSV 2021+ je Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení (Metodika KPSV 2021+ nebo Metodika KPSV+). Metodika KSPV 2021+ je členěna do dvou částí:

Obecná část Metodiky KPSV 2021+, která obsahuje základní nastavení spolupráce Agentury s územními samosprávnými celky a dalšími subjekty, základní postupy pro tvorbu politik sociálního začleňování a jejich implementaci s podporou finančních prostředků z fondů Evropské unie. Tato část byla schválena usnesením vlády ČR č. 322 ze dne 29. března 2021.

Obecnou část Metodiky KPSV 2021+ si můžete stáhnout zde:
Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ obecná část (pdf)

Specifická část Metodiky KPSV 2021+, která je prováděcím dokumentem a konkretizuje a popisuje vstup do KPSV 2021+, činnosti a výstupy spolupráce s územními samosprávnými celky a jejich klíčovými partnery. Tato část byla vydána rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj ze dne 7. 6. 2021. Aktuálně je platná revidovaná verze specifické části Metodiky KPSV+, která byla vydána rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 6/2023 ze dne 3. 2. 2023.

Specifickou část Metodiky KPSV 2021+ si můžete stáhnout zde:

Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ specifická část (pdf)

Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ přílohy specifické části (zip)

Shrnutí a nejdůležitější ustanovení specifické části Metodik KPSV 2021+ určenou zajména pro představitele spolupracujících územních celků naleznete zde:

Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ Manuál specifické části (pdf)

Po dobu spolupráce ASZ realizuje při poskytování podpory v rámci KPSV 2021+ územním samosprávným celkům a zapojeným partnerům zejména tyto expertní činnosti:

• výzkumná činnost
• odborná podpora
• projektové poradenství
• konzultace opatření vedoucích ke zmírňování rozsahu a dopadů sociálního vyloučení
• monitoring dopadů realizovaných aktivit
• metodická podpora při plánování a řízení
• podpora při zavádění komunitní práce
• podpora realizaci participativních aktivit
• podpora zvyšování kompetencí zapojených subjektů
• realizace vzdělávacích akcí
• facilitace odborných setkání
• podpora při komunikaci s veřejností a informování
• evaluace


Sociální začleňování je v rámci KPSV 2021+ řešeno v těchto základních tematických oblastech:

bydlení
zadluženost
zaměstnanost
bezpečnost, sousedské vztahy a prevence kriminality
zdraví
• vzdělávání

V souladu se Strategií pro sociální začleňování 2021–2030 byla definována průřezová témata:
• přístup k sociálním službám
• sociální práce, komunitní práce, podpora lokálních aktérů, skupin a autorit
• rodinná politika, ohrožené děti a mládež,
• genderově podmíněné
• násilí a diskriminace a další oblasti a témata

Hodnoticí komise Ministerstva pro místní rozvoj pro Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení

Pro účely věcného hodnocení přihlášek ke spolupráci byla zřízena rozhodnutím č. 25/2021 ministryně pro místní rozvoj ze dne 19. října 2021 hodnoticí komise Ministerstva pro místní rozvoj pro Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení.