Projekt Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování

|Projekt Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování
Projekt Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování2022-04-01T10:25:19+02:00

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy OPZ 018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ a je realizován v letech 2020-2022. Cílem projektu je vytvářet politiky sociálního začleňování založené na statistických i kvalitativních datech s využitím přístupu evidence-based policy a v úzké součinnosti s partnery (kraji a obcemi), kteří budou tyto politiky zavádět v praxi.

V rámci projektu vznikl tým expertů (analytiků a odborníků) na návrh politik, který je v úzkém kontaktu se spolupracujícími kraji a městy a snaží se na základě jejich potřeb hledat nejvhodnější řešení vybraných problémů (např. v oblasti dostupného a sociálního bydlení, dluhové problematiky atp.). Partneři následně budou za podpory projektového týmu uvádět tato opatření ve formě inovovaných politik do praxe.

Součástí projektu je také podpora kapacit partnerů (krajů a obcí) v podobě seminářů, workshopů apod., přičemž důraz je kladen na vzájemné setkávání se napříč územími s cílem peer-to-peer učení. Průběžné výsledky projektu byly prezentovány na první projektové konferenci, která proběhla v září 2021 či v rámci pracovních skupin. Většina těchto aktivit je momentálně v souvislosti s epidemiologickou situací přesunuta do online prostoru.

Partnery projektu jsou od jeho počátku Královéhradecký, Liberecký a Olomoucký kraj a statutární město Chomutov. Na podzim roku 2021 se do partnerské sítě projektu připojil Karlovarský kraj.

Partnerem projektu s finanční účastí je Sdružení místních samospráv. V rámci projektu je na základě této spolupráce rozvíjen systém AGIS o obcích v tématech sociální politiky a sociálního vyloučení. Díky tomu se předpokládá plošné zpřístupnění velkého objemu administrativních dat o sociálních dávkách nebo z oblasti vzdělávání, která v současné době nejsou zástupcům obcí snadno dostupná a tím pádem ani využívaná při rozhodování.

V rámci projektu vznikl newsletter INISZ (internetový newsletter inovací v sociálním začleňování). Tento zpravodaj vychází s tříměsíční periodicitou a snaží se svým čtenářům vždy zprostředkovat informace o tom, co se v rámci projektu daří realizovat a na čem projektový tým zrovna pracuje. Dále se snaží nabídnout některé zajímavosti z prostředí sociálního začleňování a v neposlední řadě pravidelně informuje o tom, co se děje v Agentuře pro sociální začleňování mimo hranice projektu. Archiv vydaných čísel naleznete zde a k pravidelnému odběru newsletteru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.

Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191

Celková výše dotace: 29 968 584,- Kč

Realizátor projektu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 15, Praha – Staré Město

Kontaktní osoba:

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
Tel.: +420 720 982 649
E-mail: roman.matousek@mmr.cz