Komunitní práce a participace

||Komunitní práce a participace
Komunitní práce a participace2024-05-15T10:48:53+02:00

Komunitní práce je založená na propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů (lidských, materiálních, finančních či jiných) uvnitř komunity a na stanovování dosažitelných cílů na základě možností dané komunity. Jedná se o zmocňující proces, který vychází z posilování místních zdrojů; koncentruje se na silné stránky lidí a je posilován zkušeností malých společných úspěchů více lidí, který zvyšuje předpoklady pro udržitelnost výsledků a dosažených změn.

Komunitní práce je metodou sociální práce a Agentura ji podporuje coby jeden z nástrojů sociálního začleňování s cílem dosáhnout sociální změny prostřednictvím aktivizace členů komunity (zejména obyvatel sociálně vyloučených lokalit), posílení sounáležitosti a vyrovnávání nerovnováhy mezi potřebami lidí a zdroji. Agentura ze spektra modelů komunitní práce již řadu let používá komunitní organizování a komunitní plánování. Od roku 2015 se začala zaměřovat na větší zapojování samotných občanů do procesů komunitního rozvoje.

Participace v územích s koncentrací sociálního vyloučení by měla usilovat o zapojení obyvatel s kumulací sociálních problémů v občanské oblasti, resp. na úrovni dopadů občanského a politického zmocnění, občanské gramotnosti a rozvoje komunity. Bez jejich aktivního zapojení do rozhodování, realizace aktivit na místní úrovni a účasti na životě komunity v přirozených podmínkách místního společenství se pravděpodobně jejich situace nezlepší a dopady tohoto stavu budou nadále negativně ovlivňovat celou společnost.

Nezbytnou podmínkou je tedy kromě posilování kapacit samotných obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v řešení jejich vlastních problémů také zvyšování jejich podílu na rozhodování a přejímání odpovědnosti, aktivizace a zapojení obyvatel žijících v sociálním vyloučení do tvorby lokální politiky, realizace aktivit na místní úrovni a participace na životě místního společenství.

Lidé s kumulací sociálních problémů, resp. lidé ohrožení sociálním vyloučením, se často potýkají s bariérami v zapojení do tvorby lokální politiky. Jedním z faktorů sociálního vyloučení v oblasti uplatňování občanských práv je neúčast v základních demokratických institucích, jako jsou volby, a zapojování se do rozhodovacích procesů na místní úrovni. Občanské vyloučení je spoluutvářeno vyloučením určité skupiny obyvatel v rozhodovacích procesech. Procesy sociálního začleňování jsou potom otázkou nejen sociální, ale i občansko-politickou.


Mezi konkrétní aktivity, které podporují naplnění uvedených cílů, patří:

  • síťování a propojování místních hráčů tvorby integrace a integračních projektů
  • poskytovat prostor k vyhodnocování přínosu realizace integrace na místní úrovni,
  • facilitace, moderování nebo mediace jednání se zástupci vedení obcí/měst,
  • posilovat kapacitu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením při řešení vlastních problémů,
  • zvyšovat jejich podíl na rozhodování a přejímání odpovědnosti,
  • budovat takové aktivity, intervence a vazby, které budou odpovídat jejich potřebám,
  • posilovat občanskou společnost a rozvoj sousedství v obcích s koncentrací sociálního vyloučení,
  • podporovat v aktivitách a opatřeních přístup k aktivnímu zapojování obyvatel s kumulací sociálních problémů do komunitního plánování a do přípravy a realizace aktivit a opatření,
  • rozvíjet řešení společných potřeb obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a ostatní veřejnosti,
  • zaměřit aktivity a opatření na zpracování efektivní komunikační strategie směrem k obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením i k ostatní veřejnosti.

Participativní metody práce s cílovou skupinou mohou navazovat na realizaci komunitní práce a činnosti komunitních center a/nebo mohou být kombinovány a doplňovat jiné aktivity sociální práce. Přehledný popis participativních metod práce je k dispozici na webovém portálu www.participativnimetody.cz v sekci „participativní metody“.

Michal Kandler

expert pro oblast komunitní práce a participace

E-mail:
michal.kandler@mmr.cz

Adresa: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Vinohradská 1896/46,
Praha 2