Projekt OPZ+ „Obec pro všechny“

|Projekt OPZ+ „Obec pro všechny“
Projekt OPZ+ „Obec pro všechny“2024-06-13T11:22:29+02:00

Obec pro všechny

číslo projektu CZ.03.02.03/00/23_053/0004169

Obec pro všechny pomáhá zmírňovat eskalované situace a konflikty v obcích a zároveň jim umí předcházet i na systematické úrovni. Nabízí místním samosprávám konzultace a podporu v oblasti komunikace, participace a nastavení procesů ohledně citlivých sociálních témat, a to ve dvou režimech spolupráce:

 • Akutní komunikace:

V rámci akutní spolupráce projekt nabízí komunikační podporu ve vyhrocených nebo obtížných situacích v obcích či městech. Typicky se jedná o situace spojené s bezpečnostními incidenty různého původu (chronického i náhlého), ale i další, např. obtížné sousedské soužití, zavádění nových sociálních služeb apod.

Tato spolupráce trvá 1 až 3 měsíce.

 • Systematická spolupráce:

V rámci systematické spolupráce, která může, ale nemusí navazovat na akutní spolupráci, poskytuje projekt dlouhodobou komunikační podporu při řešení obtížných sociálních a lidskoprávních situací, ale též se zabývá prevencí těchto situací komplexně.

Na úrovni samospráv pomáhá s mapováním a nastavováním procesů v přístupu k veřejným službám obce především v sociálních tématech. Pomáhá tak snížit či odstranit příčiny napětí i do budoucna. Zaměřuje se nejen na aktuální praxi, ale i na prevenci v oblasti jednotlivých agend veřejné správy s cílem identifikovat kritická místa v postupech a rozhodování obce s ohledem na posílení principů rovných příležitostí. Projekt směřuje také k aktivní participaci občanů v sociálních oblastech.

Obec pro všechny umožnuje ve spolupráci se samosprávou a dalšími zájmovými aktéry řešit v oblasti komunikace, procesů a participace průřezově jedno z témat jako je:

 • bydlení
 • vzdělávání
 • sociální služby
 • sousedské soužití (konflikty v soužití)
 • bezpečnost a pocit bezpečí
 • přístup ke zdravotní péči včetně prevence
 • pracovní migrace/ uprchlíci / integrace menšin

Po dohodě je možné se věnovat i dalším tématům.

Tento typ spolupráce může trvat až 1 rok.

 • Bližší informace o poskytované podpoře

Projekt kromě rychlé sanace potíží ve vyhrocených situací pomáhá především při budování vnitřních kapacit a posilování kompetencí samotných obcí v oblastech komunikace, participace a nastavování procesů tak, aby mohly samy efektivně předcházet konfliktům a eskalovaným situacím. Součástí projektu je i výzkumná činnost, jejíž výstupy budou k dispozici zapojeným obcím.


Komunikace:

 • Přímá podpora v situaci vyžadující akutní (krizovou) komunikaci
 • Analýza publika, monitoring postojů, nálad a/nebo konkrétních situací
 • Preventivní plánování akutní (krizové) komunikace, analýza rizik a rizikových scénářů
 • Supervize a podpora při implementaci komunikačních doporučení
 • Provedení procesem nastavení a zavedení systematických přístupů ke komunikaci náročných témat
 • Provedení procesem nastavení interní komunikace
 • Individuální semináře (preventivní komunikace, akutní (krizová) komunikace) dle potřeb účastníků
 • Pomoc s tvorbou textů

Chcete pomoci s komunikací ve Vaší obci? Ozvěte se Janě Bohuňkové: jana.bohunkova@mmr.gov.cz


Mapování procesů

 • Mapování procesů s cílem identifikovat kritická místa v praxi, aplikaci procesů a rozhodování orgánů obce
 • Mapování formální i neformální praxe: přehled agend v daném tématu, analýza poskytnutých podkladů od obce, rozhovory s pracovníky dotčených služeb úřadu, rozhovory s příjemci služeb
 • Vyhodnocení získaných údajů a vypracování doporučení k odstranění případných problémových míst
 • Hledání řešení ve spolupráci s obcí dle možných kapacit a podmínek obce
 • Konzultace při implementaci vyjednaného řešení
 • Možná podpora samosprávy při spolupráci s třetími stranami (zejména nabídka následných expertních služeb, ať již ze strany Agentury pro sociální začleňování nebo mimo ni)

Chcete pomoci s nastavením procesů ve Vaší obci? Ozvěte se Martině Křížkové: martina.krizkova@mmr.gov.cz


Participace:

 • Vytvoření a adaptace systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti
 • Podpora při přípravě a realizaci participačního projektu
 • Podpora při realizaci jednotlivých veřejných akcí (veřejná setkání, kulaté stoly apod.)
 • Podpora při zapojování zranitelných (marginalizovaných, obtížně zapojitelných) skupin obyvatel
 • Podpora při realizaci participativních aktivit (veřejných setkání, plánovacích setkání apod.)
 • Podpora při facilitaci těchto akcí a zpracování jejich výstupů


Mediace:

V případě, že bude identifikován konflikt mezi skupinami obyvatel, který nelze řešit prostřednictvím běžné komunikace, je možné využít možnosti mediace sporu, a to prostřednictvím vyškolených mediátorů. Mediace sporu spočívá ve vytvoření bezpečného prostředí pro strany (vlastníky) sporu s předem nastavenými pravidly jednání a provázením stran sporu tímto jednáním.


Podmínky spolupráce:

 • Dostatečné kapacity pro nezbytnou součinnost s členy realizačního týmu Obce pro všechny
 • Aktivní přístup a motivace ke spolupráci
 • Obec vychází ze základních hodnot, kterými je „úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“
 • Soulad obce s proinkluzivními přístupy
 • Otevřená komunikace a vůle k zapojování veřejnosti do rozvoje obce

Při realizaci projektu úzce spolupracujeme i s dalšími aktéry na národní úrovni, kteří se zaměřují na akutní a strategickou komunikaci, monitoring a analýzu rizikových narativů (Ministerstvo vnitra ČR, Úřad vlády ČR) a antidiskriminační praxi (Veřejný ochránce práv).

Realizace: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2027

Registrační číslo: CZ.03.02.03/00/23_053/0004169

Celková výše dotace: 19 690 868 Kč

Příjemce:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
www.mmr.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Šimáček, martin.simacek@mmr.cz

 

 


Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost+ v rámci výzvy Systémové opatření v oblasti romské integrace.