Individuální projekt OPZ – Systémové zajištění sociálního začleňování

|Individuální projekt OPZ – Systémové zajištění sociálního začleňování
Individuální projekt OPZ – Systémové zajištění sociálního začleňování2023-04-26T12:14:04+02:00

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Anotace projektu

Předmětem projektu je podpora strategického plánování lokálních opatření sociálního začleňování založeného na analýzách a realizace těchto opatření s využitím ESIF 2014 – 2020 prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Projekt přinese komplexní a synergická opatření na lokální úrovni a jejich prostřednictvím přispěje k efektivnějšímu sociálnímu začleňování osob ohrožených nebo postižených sociálním vyloučením ve sto deseti obcích, městech nebo mikroregionech České republiky.

Cíl projektu

Hlavním cílem je nastavit v sedmdesáti spolupracujících obcích a mikroregionech komplexní a účinné místní politiky sociálního začleňování, pro jejich plánování a realizaci sestavit týmy složené z místních aktérů a zprostředkovat finanční nástroje na podporu konkrétních opatření sociálního začleňování.

U čtyřiceti obcí, kterým Agentura poskytne takzvanou vzdálenou dílčí podporu, je cílem zavést konkrétní a praktická opatření, která pomohou řešit určitý typ rizikové situace.

Pozadí problému

Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit provedené v letech 2014 – 2015 je v ČR přes 606 sociálně vyloučených lokalit, v nichž žije více jak 95 000 obyvatel, zejména Romů. Analýza dokládá oproti roku 2006 nárůst sociálně vyloučených lokalit a rozšiřování chudoby na další sociální skupiny, jako např. seniory a rodiny s nízkými příjmy). Nově sociálně vyloučené lokality vznikají také v takzvaných vnitřních periferiích. Ve městech se rozrůstá problém s ubytovnami, které nahrazují plnohodnotné bydlení. Svoji podobu také mění řada dříve standardních sídlišť, kam se nově koncentrují lidé ohrožení sociálním vyloučením. Prohlubující se zadluženost sociálně vyloučených obyvatel společně s klesající stabilitou jejich bydlení přispívá k migračním trendům.

Osoby a rodiny, které jsou v sociálně vyloučených lokalitách nuceny žít, se potýkají s celou řadou dlouhodobě kumulovaných problémů. Mají ztížený přístup na trh s bydlením a na trh práce. Nemají rovné šance v oblasti vzdělávání. Veřejné služby jsou pro ně obtížně dostupné. Často žijí v izolaci od zbytku společnosti a bývají oběťmi diskriminace a kriminality, podléhají sociálně-patologickým návykům. Rovněž se potýkají s předlužením.

Obce, které jsou prvořadými aktéry, jichž se problém sociálního vyloučení nejvíce dotýká, a jsou formálně vybaveni pravomocemi pro jeho řešení, však mají omezené schopnosti využít nabídky dostupných integračních nástrojů a dotačních mechanismů. Případně zavádějí pouze dílčí a málo účinná opatření nebo je u nich motivace věnovat se sociálnímu vyloučení nedostatečná.

Aktivity projektu a očekávané výstupy

1. Lokální intervence

 • 53        Strategických plánů sociálního začleňování (SPSZ), SPSZ/Exit u 1., 2. vlny KPSVL
  37        Plánů vzdálené dílčí podpory

2. Poradenství k zavádění místních integračních nástrojů

 • 5          Tematických metodik  (rodina + sociální služby, komunitní práce, zdraví, dluhy, participace)
 • 1          Metodika  sociálně – integrační práce ve specifických územích
 • 8         Příruček dobré praxe (zaměstnanost, rodina + soc. služby, zdraví, dluhy, soc. bydlení, komunitní práce, bezpečnost, participace)

3. Komunikace pro sociálně začleňování

 • 42      lokálních komunikačních plánů Intenzivní a Vzdálené komplexní podpory (lokality v KPSVL),
 • 8        lokálních komunikačních plánů u Vzdálené dílčí podpory (VZDP)
 • 1         metodika komunikace a osvětové kampaně

4. Výzkumy a evaluace

 • 29      vstupních analýz u lokalit v KPSVL
 • 27       situačních analýz u 1. –  5. vlny KPSVL
 • 37       vstupních analýz u Vzdálené dílčí podpory (mimo KPSVL)
 • 50      tematických výzkumů
 • 30      tematických průřezových výzkumů
 • 8         průřezových  výzkumů – velké (zadání veřejnou zakázkou),
 • 1          evaluační manuál
 • 53       evaluačních zpráv (EZ) za SPSZ
 • 1          EZ celkové evaluace projektu (externí VZ)

5. Podpora dílčí intervence/implementace soc. opatření

 • 40        Tematických akčních plánů (TAP)

6. Metodická podpora při vzniku a aplikaci metodiky pro posouzení míry zátěže sociálního vyloučení v území

 • zpracování Metodiky pro posouzení míry zátěže soc. vyloučení v území
 • zpracování 13 Zpráv o aplikaci metodiky pro konkrétní kraje

Cílové skupiny

 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Realizace: 1. ledna 2016 – 31. prosince 2022

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605

Částka: 298.997.803,50 Kč

Realizátor projektu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 15, Praha – Staré Město

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Šimáček, martin.simacek@mmr.cz

Výstupy projektu:

Strategické plány sociálního začleňování

Plány vzdálené dílčí podpory

Tematické metodiky

Příručky dobrých praxí

Místní komunikační plány 

Metodika komunikace

Vstupní analýzy

Situační analýzy

Tematické výzkumy

Tematicko – průřezové výzkumy

Průřezové výzkumy

Evaluační manuál

Evaluační zprávy

Celková evaluace projektu