Individuální projekt OPZ – Systémové zajištění sociálního začleňování

|Individuální projekt OPZ – Systémové zajištění sociálního začleňování
Individuální projekt OPZ – Systémové zajištění sociálního začleňování2020-08-11T11:10:45+02:00

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Anotace projektu

Předmětem projektu je podpora strategického plánování lokálních opatření sociálního začleňování založeného na analýzách a realizace těchto opatření s využitím ESIF 2014 – 2020 prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Projekt přinese komplexní a synergická opatření na lokální úrovni a jejich prostřednictvím přispěje k efektivnějšímu sociálnímu začleňování osob ohrožených nebo postižených sociálním vyloučením ve sto deseti obcích, městech nebo mikroregionech České republiky.

Cíl projektu

Hlavním cílem je nastavit v sedmdesáti spolupracujících obcích a mikroregionech komplexní a účinné místní politiky sociálního začleňování, pro jejich plánování a realizaci sestavit týmy složené z místních aktérů a zprostředkovat finanční nástroje na podporu konkrétních opatření sociálního začleňování.

U čtyřiceti obcí, kterým Agentura poskytne takzvanou vzdálenou dílčí podporu, je cílem zavést konkrétní a praktická opatření, která pomohou řešit určitý typ rizikové situace.

Pozadí problému

Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit provedené v letech 2014 – 2015 je v ČR přes 606 sociálně vyloučených lokalit, v nichž žije více jak 95 000 obyvatel, zejména Romů. Analýza dokládá oproti roku 2006 nárůst sociálně vyloučených lokalit a rozšiřování chudoby na další sociální skupiny, jako např. seniory a rodiny s nízkými příjmy). Nově sociálně vyloučené lokality vznikají také v takzvaných vnitřních periferiích. Ve městech se rozrůstá problém s ubytovnami, které nahrazují plnohodnotné bydlení. Svoji podobu také mění řada dříve standardních sídlišť, kam se nově koncentrují lidé ohrožení sociálním vyloučením. Prohlubující se zadluženost sociálně vyloučených obyvatel společně s klesající stabilitou jejich bydlení přispívá k migračním trendům.

Osoby a rodiny, které jsou v sociálně vyloučených lokalitách nuceny žít, se potýkají s celou řadou dlouhodobě kumulovaných problémů. Mají ztížený přístup na trh s bydlením a na trh práce. Nemají rovné šance v oblasti vzdělávání. Veřejné služby jsou pro ně obtížně dostupné. Často žijí v izolaci od zbytku společnosti a bývají oběťmi diskriminace a kriminality, podléhají sociálně-patologickým návykům. Rovněž se potýkají s předlužením.

Obce, které jsou prvořadými aktéry, jichž se problém sociálního vyloučení nejvíce dotýká, a jsou formálně vybaveni pravomocemi pro jeho řešení, však mají omezené schopnosti využít nabídky dostupných integračních nástrojů a dotačních mechanismů. Případně zavádějí pouze dílčí a málo účinná opatření nebo je u nich motivace věnovat se sociálnímu vyloučení nedostatečná.

Aktivity projektu a očekávané výstupy

1. Lokální intervence

 • vytvoření 25 strategických plánů sociálního začleňování v rámci Intenzivní komplexní podpory (3letý cyklus)
 • zapojení 25 obcí do Vzdálené intenzivní podpory (1 – 3letý cyklus)
 • vytvoření 40 plánů podpory v rámci Vzdálení dílčí podpory (1 rok)
 • nebagatelní podpora 400 členů lokálních partnerství

2. Poradenství k zavádění místních integračních nástrojů

 • realizace 250 opatření na základě odborného poradenství
 • zpracování 8 metodik na témata rodina a soc. služby, bydlení, komunitní práce, zdraví, dluhy, sociálně-integrační práce ve specifických územích, ESIF, Metodika pro posouzení míry zátěže soc. vyloučení v území
 • zpracování 8 příruček dobré praxe na témata zaměstnanost, rodina+služby, zdraví, dluhy, bydlení, komunitní práce, bezpečnost, ESIF

3. Komunikace pro sociálně začleňování

 • vytvoření 50 komunikačních plánů
 • vytvoření 1 metodika komunikace a osvětové kampaně
 • zajištění 350 mediálních výstupů
 • uspořádání 40 veřejných setkání
 • uspořádání 2 závěrečných konferencí

4. Výzkumy a evaluace

 • zpracování 25 vstupních analýz
 • zpracování 25 situačních analýz
 • zpracování 50 tematických výzkumů na místní úrovni
 • zpracování 30 průřezových výzkumů v tematických oblastech
 • zpracování 8 velkých průřezových výzkumů
 • zpracování 70 evaluací Strategických plánů sociálního začleňování
 • zpracování 1 celkové evaluace projektu
 • zpracování 1 evaluačního manuálu
 • zpracování 50 závěrečných evaluačních zpráv
 • zpracování 25 průběžných evaluačních zpráv
 • zpracování 6 průběžných evaluačních zpráv regionálního centra
 • zpracování 3 závěrečných evaluačních zpráv regionálního centra

5. Podpora dílčí intervence/implementace soc. opatření

 • zpracování 40 Tematických akčních plánů (TAP)
 • 160 podpořených osob nebagatelní podporou

6. Metodická podpora při vzniku a aplikaci metodiky pro posouzení míry zátěže sociálního vyloučení v území

 • zpracování Metodiky pro posouzení míry zátěže soc. vyloučení v území
 • zpracování 13 Zpráv o aplikaci metodiky pro konkrétní kraje

Cílové skupiny

 • Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Realizace: 1. ledna 2016 – 30. 4. 2022

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605

Částka: 298.997.803,50 Kč

Realizátor projektu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 15, Praha – Staré Město

Kontaktní osoba: PhDr. David Beňák, Ph.D., david.benak@mmr.cz, tel.: 234 062 405