Bydlení2021-04-20T11:40:08+02:00

POPIS PROBLEMATIKY

Viditelnou známkou sociálního vyloučení je vznik a existence lokalit, pro které je charakteristická nízká kvalita domovního a bytového fondu, nevyhovující infrastruktura, funkční nepropojenost s širším urbanistickým celkem obce a to, že jejich obyvatelé mají z různých důvodů ztížené šance na úspěšné a dlouhodobé zapojení do formálního trhu práce a sociálního života obce. Mezi největší problémy, s nimiž se v sociálně vyloučených lokalitách setkáváme, patří stáří a kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, obývání bytů bez nájemních smluv a nedostatečná právní ochrana nájemníků.

Mezi kroky, které je potřeba v oblasti bytových politik obcí učinit, patří zpracování strategických materiálů k bydlení a sociálnímu bydlení, jejichž cílem je zvýšení kvalitního a finančně dostupného bytového fondu. Při formulaci představy o cílovém žádoucím stavu, ke kterému by bytové koncepce obcí měly směrovat, vycházíme z porozumění odpovědnosti obce, jak ho formuluje kancelář Veřejného ochránce práv. Podle tohoto právního názoru souvisí se statusem obce jako veřejnoprávní korporace mimo jiné povinnosti samosprávy vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., který v §35 odst. 2 stanoví, že do samostatné působnosti obce náleží mimo jiné uspokojování potřeby bydlení občanů obce, a to v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi.

Z uvedeného vyplývá, že:

  1. obec sice podle zákona o obcích vykonává působnost v oblasti péče o bytové potřeby svých občanů;
  2. zákon však obci neukládá povinnost zajistit důstojné nebo vhodné ubytování pro všechny své občany;
  3. obec by se měla v souladu s místními podmínkami zabývat řešením bytové situace svých občanů;
  4. obec však nemá přímo zákonnou povinnost vyřešit každou konkrétní situaci;
  5. působnost obce je omezena na občany obce

Na tvorbě místních předpokladů, v souladu s nimiž má obec uspokojovat potřeby bydlení občanů obce, se podílí především sama obec. Případná argumentace, že místní předpoklady nedovolují obci naplňovat funkci uspokojování potřeby bydlení občanů požadovanou po obcích zákonem, nemůže ospravedlnit nečinnost místních samospráv v této věci.

Kristian Holan

expert pro oblast bydlení

mail:
kristian.holan@mmr.cz

adresa: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Bytové koncepce obcí

Bytové koncepce obcí by měly přispívat k uskutečňování takového lokálního společenství, které bude sebevědomé, solidární a podporující individuální odpovědnost svých členů.

Bytové koncepce obcí k dosažení takovéto situace mohou výrazně přispět. Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto priority:

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených loklait);
2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s platbou nájemného);
3. provázání sociální a bytové politiky města.

Vytvoření systému prostupného bydlení

Více informací