Zaměstnanost

Zaměstnanost2024-05-15T11:13:54+02:00

POPIS PROBLEMATIKY
Jedním z klíčových témat Agentury pro sociální začleňování je podpora služeb zaměstnanosti. Dlouhodobá nebo opakovaná nezaměstnanost má na obyvatele sociálně vyloučených lokalit řadu vážných dopadů. Vedle materiální chudoby se jedná o sociální důsledky (vyloučení z participace na sociálním a ekonomickém životě) a psychické důsledky (rezignace na další hledání práce, ztráta pracovních návyků, podléhání závislostem aj.). Tyto důsledky se pak zpětně negativně odrážejí ve snížených šancích na začlenění na trh práce.

Velmi obtížný přístup na trh práce má také regionální rozměr. V regionech s vysokou nezaměstnaností převyšuje poptávka po volných pracovních místech nabídku několikanásobně. Za této situace jsou lidé z vyloučených lokalit uplatnitelní na trhu práce jen velmi obtížně.

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit vykonávají především sezónní a příležitostné práce, jež se zakládají na nechráněných pracovněprávních vztazích. Tato forma práce se pojí vedle nízkých výdělků s neustálým rizikem ztráty pracovního místa. Zaměstnanecké poměry na dobu neurčitou představují v případě obyvatel sociálně vyloučených lokalit naprosté výjimky.

Dlouhodobě nezaměstnaní obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, stejně jako ti, kteří jsou marginalizováni na trhu práce, si postupně utvářejí alternativní životní strategie, pomocí kterých zajišťují svoji obživu. Jedná se v prvé řadě o vytvoření faktické závislosti na sociálních dávkách, zadlužování, práci „na černo“ a jiné neformální ekonomické aktivity. Tyto strategie a s nimi spojené hodnoty (podceňování významu vzdělání a práce za mzdu, orientace na přítomnost aj.), jsou v prostředí sociálně vyloučených lokalit postupně upevňovány a mezigeneračně reprodukovány.

Mezi vnější příčiny vysoké nezaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit patří zejména demotivující sociální systém, nedostatečně efektivní využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, malá flexibilita v oblasti pracovněprávních vztahů a především v oblasti odměňování, ale také různé formy diskriminace na trhu práce.

Mezi vnitřní příčiny vysoké nezaměstnanosti lze zařadit zejména nedostatečnou kvalifikaci a nízkou úroveň vzdělání, ztrátu pracovních návyků, nedostatečné sociální kompetence i předlužení.

Vysoká nezaměstnanost, resp. nezaměstnatelnost části sociálně vyloučených obyvatel, má rovněž značné makroekonomické důsledky (výdaje státního rozpočtu na nezaměstnané a ušlé příjmy).
Agentura podporuje města a obce formou lokálních partnerství s cílem realizovat programy sloužící ke zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách a k zajištění rovného přístupu na pracovním trhu pro všechny občany bez ohledu na příslušnost k sociální či etnické skupině.
Mezi nástroje pracovní aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných patří zejména nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, investiční pobídky, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce a další), využívání veřejné služby, pracovní a kariérové poradenství, motivační programy, sociální podnikání, podpora malého a středního podnikání, využívání institutu zvláštní podmínky při zadávání veřejných zakázek apod.

Důležitá je i návaznost programů na podporu zaměstnanosti na vzdělávací programy. Agentura v lokalitách, kde působí, pomáhá ve spolupráci se školami a úřady práce připravovat a realizovat projekty usnadňující vstup mladých lidí na trh práce. Tyto projekty by měly být prevencí jejich evidence na úřadu práce a pobírání sociálních dávek hned po absolvování školní docházky.

Agentura nabízí obcím podporu při mapování místního pracovního trhu, realizaci studií o možnostech zvýšení zaměstnanosti, zacílení projektů a rekvalifikací, vytipování potencionálních partnerů pro lokální sítě zaměstnanosti či studie možností zavedení sociálního podnikání (a následnou podporu při zakládání obecně prospěšné společnosti či s.r.o.).

Na celostátní úrovni Agentura aktivně připomínkuje zákony a prováděcí předpisy z oblasti zaměstnanosti a účastní se meziresortních jednání pro řešení problematiky zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách. V současnosti Agentura připravuje Strategii boje proti sociálnímu vyloučení, přičemž jednou z jejích tématických oblastí je právě zaměstnanost.

Hana Kejhová

expertka pro oblast zaměstnanosti

E-mail:
hana.kejhova@mmr.gov.cz

Adresa: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Vinohradská 1896/46,
Praha 2

Je zapotřebí nový přístup ke zvýšení počtu pracovních příležitosti pro sociálně vyloučenou mládež a dospělé, jehož součástí bude nový způsob zapojení prostřednictvím úřadů práce a smluvních poskytovatelů služeb z terciárního sektoru a poskytování integrovaných aktivačních služeb, zaměřených na jednotlivé překážky bránící získání zaměstnání, například na nedostatečnou kvalifikaci, absenci péče o děti, zadluženost apod. Avšak vzhledem k velké mezeře v kvalifikaci obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit a klesající poptávce po základních kvalifikacích na pracovním trhu se dlouhodobá strategie prevence nezaměstnanosti těchto osob musí zaměřit na zvyšování jejich vzdělanosti.

Zdroj: Česká republika: Šance na zlepšení zaměstnanosti Romů, Studie Světové banky, 2008

OPATŘENÍ K REALIZACI

Následující sekce Vám představí opatření, která můžete využít v oblasti zaměstnanosti:

Prohloubení motivace dávkových systémů k práci, soběstačnosti a aktivnímu přístupu k řešení sociální situace

Více info

Prevence zadlužování a řešení předluženosti v sociálně vyloučených lokalitách

Více info

Realizace komplexních programů na podporu zaměstnanosti osob ze SVL

Více info

Podpora podnikatelských aktivit v SVL

Více info

Podmínka zaměstnávání deseti procent dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách

Více info

ZAMĚSTNÁVÁM.CZ – přehled podpůrných nástrojů zaměstnanosti pro překonání znevýhodnění a bariér

Více info