Index sociálního vyloučení

|Index sociálního vyloučení
Index sociálního vyloučení2024-06-18T12:04:41+02:00

Co je sociální vyloučení?

Existuje určitá část lidí, která je specifickým způsobem znevýhodněna vůči zbytku společnosti. Procesem sociálního vyloučení jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňováni na okraj společnosti a je jim omezován nebo zamezen přístup ke zdrojům, které jsou jinak ostatním členům společnosti dostupné. K sociálnímu vyloučení nedochází pouze omezováním přístupu k jednomu zdroji, ve hře je vždy více různých faktorů, které se kumulují. Představa, že sociální vyloučení souvisí pouze s extrémní materiální chudobou, je tedy mylná.

V českém prostředí je sociální vyloučení spojováno s oblastmi bydlení, vzdělávání, zaměstnanost a zadluženost. Důležitou roli hraje také takzvaná prostorová segregace, kdy mají lidé ve svém bydlišti zhoršený přístup k veřejným službám nebo také k možnostem pracovního uplatnění.

Jak je míra sociálního vyloučení měřena?

Agentura pro sociální začleňování vyvinula v rámci projektu Systémové zajištění sociálního začleňování jednotný nástroj, který v sobě zahrnuje klíčové ukazatele z různých oblastí sociálního vyloučení a umožňuje tedy v celorepublikovém rozsahu míru zatížení sociálním vyloučením posoudit – Index sociálního vyloučení.

Škála indexu nabývá hodnot od 0 do 30 bodů, přičemž hodnota 0 znamená absenci nebo minimální rozsah sociálního vyloučení a hodnota 30 bodů nejvyšší míru zatížení sociálním vyloučením. Základní územní úrovní, k níž se index sociálního vyloučení vztahuje, reprezentují obce.

Využití administrativních dat umožňuje srovnání míry sociálního vyloučení mezi různými územími a také sledování vývoje rozsahu sociálního vyloučení v čase. Index, který bude minimálně jednou ročně aktualizován, může sloužit jako nástroj pro dlouhodobý monitoring změn v celkovém rozsahu sociálního vyloučení v Česku či jeho částech. Zároveň poskytuje aktuální informace potřebné pro návrhy, realizaci a monitorování sociální politik.

Z jakých dat se index skládá?

Jednotlivé indikátory vycházejí z administrativních dat, která jsou centrálně evidována a pravidelně aktualizována. Seznam indikátorů obsažených v indexu je následující:

  • Příjemci příspěvku na živobytí (zdroj dat: MPSV)

Příjemcem příspěvku na živobytí (PnŽ) se může stát domácnost, jíž zůstává na život méně než částka živobytí (součet životního minima členů domácnosti), která vyčerpala jiné možnosti pro zvýšení příjmů a prokazuje snahu o zvýšení příjmu vlastní prací.

  • Příjemci příspěvku na bydlení (zdroj dat: MPSV)

Příjemcem příspěvku na bydlení (PnB) se může stát domácnost, která vydává víc než 30 % (v Praze 35 %) příjmu na pokrytí nákladů na bydlení.

  • Osoby v exekuci (zdroj dat: Exekutorská komora ČR)

Osoba, proti níž je vedeno jedno či více exekučních řízení.

  • Dlouhodobě nezaměstnané osoby (zdroj dat: Úřad práce ČR)

Osoba potenciálně ekonomicky aktivní ve věku 15–64 let je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce déle než 6 měsíců.

  • Předčasné odchody ze systému vzdělávání – běžné třídy (zdroj dat: MŠMT)

Osoba (žák) ukončuje povinnou školní docházku v systému základního vzdělávání v 7. nebo 8. ročníku, a to v důsledku jednoho nebo dvou propadnutí. Indikátor se vztahuje pouze k běžným třídám, tzn., že nejsou zahrnuty osoby (žáci) předčasně ukončující povinnou školní docházku ve speciálních třídách nebo na víceletých gymnáziích.

Kdy jsou hodnoty indexu aktualizovány?

Hodnoty indexu sociálního vyloučení je možné meziročně aktualizovat až po obdržení veškerých výchozích dat od odpovědných institucí (MPSV, MŠMT, Český statistický úřad, Exekutorská komora ČR). Z tohoto důvodu budou aktualizované hodnoty na webu dostupné ve druhém pololetí následujícího roku.

Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení

Konstrukce indexu sociálního vyloučení je zevrubně popsána v metodice pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení.

Stáhnout metodiku

Agregace indexu sociálního vyloučení

Přílohová část Metodiky  pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení popisuje model agregace hodnot indexu sociálního vyloučení z územní úrovně obcí (tj. základní územní úrovně, pro níž byla metodika designována) na vyšší úrovně.

Stáhnout přílohu

Často kladené otázky (FAQ)

Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení v území, jejíž je index součástí, prošla rozsáhlým připomínkováním ze strany expertů i institucí veřejné správy. Přinášíme Vám přehled nejčastěji kladených otázek, které z tohoto připomínkování vzešly.

Často kladené otázky

Hodnoty Indexu sociálního vyloučení v ČR za rok 2023

Z výsledků indexu sociálního vyloučení 2023 je zřejmé, že se sociální vyloučení v mnohých českých obcích podstatným způsobem zhoršuje. Toto zhoršení Agentura zaznamenává u tří z pěti dimenzí indexu sociálního vyloučení. K enormnímu nárůstu dochází zejména u počtu vyplacených příspěvků na bydlení – v průměrném měsíci roku 2023 bylo vyplaceno o 81 tis. těchto příspěvků více oproti průměrnému měsíci roku 2022. V roce 2023 bylo vyplaceno o 3 tis. příspěvku na živobytí více oproti průměrnému měsíci roku 2022. U hodnot dlouhodobé nezaměstnanosti došlo k nárůstu o 11 tis. uchazečů o zaměstnání evidovaných v evidenci ÚP déle než 6 měsíců. Relativní zlepšení nastává pouze u sledované dimenze předčasných odchodů a v dimenzi exekucí, nicméně v této oblasti Agentura eviduje zhoršení u tzv. předlužených, tedy lidí s 3 a více exekucemi.

Meziroční nárůst počtu obcí v nejzatíženějším pásmu zátěže sociálního vyloučení (12 až 30 bodů) stoupl meziročně o 50, počet obcí ve dvou nejvíce zatížených pásmech (8 až 11 bodů a 12 až 30 bodů) pak stoupl na 539 oproti 459 obcím evidovaných v roce 2022.

Stáhnout

Zpráva o rozsahu sociálního vyloučení v ČR za rok 2022

Zpráva přináší deskriptivní i analytické informace o rozsahu sociálního vyloučení na úrovni obcí a krajů a zaměřuje se na zpětné vyhodnocení rozsahu sociálního vyloučení v Česku v roce 2022 (za poslední rok, za nějž jsou dostupná všechna potřebná data pro výpočet indexu sociálního vyloučení) a současně na poslední meziroční vývoj tohoto rozsahu (porovnání let 2021 a 2022). Zpráva tak navazuje na obdobně zaměřené zprávy publikované Agenturou pro sociální začleňování v roce 2022.

Dokumenty

Zprávy o rozsahu sociálního vyloučení za kraje ČR v roce 2021

Expertní a analytický tým Agentury vypracoval zprávy o rozsahu sociálního vyloučení v jednotlivých krajích, které jsou dostupné k dalšímu využití.

Dokumenty

Zprávy o rozsahu sociálního vyloučení za kraje ČR v roce 2018

Dokumenty

Všechny uvedené výstupy vznikly v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“ (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605).