Hodnoty

Hodnoty2022-09-08T11:00:51+02:00

Hodnoty

Naše práce stojí na základních hodnotách, kterými jsou:

RESPEKT, JINAKOST
Jsme otevřeni k jinakosti a přijímáme rozmanitost. Respektujeme naše partnery a sebe navzájem.

OTEVŘENOST
Nabízíme politiku otevřených dveří, transparentnost, sdílení odborného know-how. Přijímáme a poskytujeme otevřenou zpětnou vazbu při respektující komunikaci.

SOLIDARITA
Společnost je tak silná, jak silný je její nejslabší článek. Ctíme sounáležitost a partnerství. Podporujeme ty, kteří se s pomocí mohou vymanit z vyloučení.

ROVNOST
Vyznáváme koncept rovných práv a povinností. Usilujeme o inkluzivní společnost, vytváříme podmínky pro uplatnění rovných příležitostí. Jde nám o snižování nerovnosti ve společnosti. Dáváme hlas lidem, kteří ho běžně nemají možnost projevit, protože jsme přesvědčení, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. Nabízíme příležitost ke změně ve společnosti a usilujeme o to, aby společnost dávala šanci všem lidem bez rozdílu.

Jak přistupujeme k dosahování výsledků v naší práci:

NAŠE PRÁCE MÁ SMYSL – SMYSLUPLNOST
Stále máme na zřeteli naše poslání a cíle. Věříme, že to co děláme, má smysl a význam pro celou společnost. Snažíme se o nacházení smysluplných řešení.

PROFESIONÁLNÍ KOMPETENCE a RŮST
Jsme znalostním expertem v oblasti sociálního začleňování. Pracujeme pouze s ověřenými zdroji, přinášíme objektivní informace a na jejich základě vytváříme nové postupy. Osobní růst každého pracovníka je podmínkou poskytování lepších výsledků.

SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ
Sdílíme odborné know-how a spolupracujeme rovnocenně se všemi partnery a mezi sebou navzájem. Konflikty řešíme konstruktivně.

DŮVĚRYHODNOST (SPOLEHLIVOST), INTEGRITA
Budujeme důvěru, plníme sliby a dohody. Ctíme hodnoty, které deklarujeme.

JSME UČÍCÍ SE ORGANIZACE
Reflektujeme a evaluujeme naší práci. Na základě přijímání zpětné vazby vytváříme příležitosti pro zlepšování. Kontinuálně pracujeme na zvyšování profesních kompetencí.

Více o nás

O nás