Inkluzivní vzdělávání v praxi

|, Blog|Inkluzivní vzdělávání v praxi

Inkluzivní vzdělávání v praxi

2020-10-20T16:03:19+02:0024 září, 2019|Aktuality, Blog|
Proměna škol ve školy inkluzivní, které jsou schopné vzdělávat žáky s různými vzdělávacími potřebami, je dlouhodobý a náročný proces. Kdo měl o problematiku současného vzdělávání zájem, mohl nedávno nahlédnout spolu s odborníky, jak se daří společné vzdělávání zavádět v českých školách a jakou roli hraje inkluze v kontextu strategického plánování v libereckém regionu.

Na libereckém krajském úřadu se uskutečnilo setkání určené pedagogům, ale i všem zájemcům o vzdělávání, které spoluorganizovala Agentura pro sociální začleňování. První přednáškový blok „Aktuální pohled na zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe“ vedl profesor Jan Michalík. Dalšího tématu „Podpůrná opatření a jejich užívání ve školách“ se ujala doktorka Pavlína Baslerová, oba z Univerzity Palackého v Olomouci. Na to navázala panelová diskuze za účasti obou akademiků a zástupců z kraje, magistrátu a poradny.

Z  pléna téměř sedmdesáti účastníků zaznělo mnoho zajímavých odborných dotazů z  teoretické pedagogiky i praxe, např. na téma změny způsobu hodnocení. V  posledních letech totiž dochází stále častěji ke kritice způsobu hodnocení na základních školách. Panelisté se vesměs shodli na tom, že hodnocení často probíhá pouze pomocí pětistupňové škály známek, která však není dostatečná.

Problém odborníci nevidí v samotném hodnocení známkou, ale v přístupu k němu, kdy náměstek primátora Ivan Langr se domnívá, že učitel má zjišťovat a  hodnotit to, co žák umí, nikoli to, co neumí. Hosté i  přítomní pedagogové potvrdili zkušenost, že často jsou to právě rodiče, kteří na klasickém známkování trvají a jsou méně otevření ke změnám směrem ke slovnímu hodnocení. Takový způsob hodnocení má podle odborníků velký potenciál ukazovat žákovi cesty k jeho dalšímu rozvoji. Zazněl i apel směrem k rodičům, kteří by měli mít zájem získávat informace o výsledcích svých dětí v průběhu celého roku, nikoliv jen při pohledu na pololetní vysvědčení.

Diskuze probíhala velice živě, zazněly hlasy na podporu společného vzdělávání i  kritické připomínky k  nepřipraveným podmínkám pro jeho zavádění. Přesto se podařilo alespoň na chvíli spojit oba názorové proudy s tím, že inkluze je jenom slovo a záleží, co si pod ním představíme. Jde přece o to, abychom si uvědomili, kde leží hranice možného a  rozumného, a  aby škola byla místem, kam budou děti chodit rády a kde budou moci maximálně rozvinout svou osobnost.

Součástí akce byla zároveň výstava panelů s  příběhy konkrétních žáků z libereckých škol, které v rámci projektu „Férové školy v Liberci“ usilují o proměnu školního prostředí. Výstava je putovní a v době letních prázdnin ji mohla veřejnost zhlédnout v OC Plaza.

Uspořádáním akce Agentura naplňuje cíle projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Autor: Markéta Nešporová, Eva Nováková

Zdroj: Liberecký zpravodaj 9/2019
Redakčně upraveno

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.