„V KLUBECH S DĚTMI MLUVÍME O TOM, CO BY JE BAVILO. A SNAŽÍME SE JE PŘESVĚDČIT, ŽE KDYŽ SE BUDOU SNAŽIT, TAK SE JEJICH PLÁNY DAJÍ USKUTEČNIT.“

||„V KLUBECH S DĚTMI MLUVÍME O TOM, CO BY JE BAVILO. A SNAŽÍME SE JE PŘESVĚDČIT, ŽE KDYŽ SE BUDOU SNAŽIT, TAK SE JEJICH PLÁNY DAJÍ USKUTEČNIT.“
„V KLUBECH S DĚTMI MLUVÍME O TOM, CO BY JE BAVILO. A SNAŽÍME SE JE PŘESVĚDČIT, ŽE KDYŽ SE BUDOU SNAŽIT, TAK SE JEJICH PLÁNY DAJÍ USKUTEČNIT.“2019-04-27T23:23:36+02:00

„V KLUBECH S DĚTMI MLUVÍME O TOM, CO BY JE BAVILO. A SNAŽÍME SE JE PŘESVĚDČIT, ŽE KDYŽ SE BUDOU SNAŽIT, TAK SE JEJICH PLÁNY DAJÍ USKUTEČNIT.“

Rozhovor o projektu Bez obav spolu (BOS) s Mgr. Petrou Martíškovou, vedoucí pobočky Naděje Písek.
Projekt se zaměřuje na zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami, podporu žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání. Naděje v rámci projektu provozuje kluby pro předškolní děti, doučování pro školáky a Rodičovský klub.

 

Na čem je projekt Bez obav spolu založen a jak je do něj zapojena Naděje?

Jedním z impulsů pro vznik projektu Bez obav spolu byla snaha realizovat projekt zaměřený na inkluzivní vzdělávání, který by propojoval neziskový sektor a školy v regionu. Naděje má v Písku tři předškolní centra. Předškolní centrum Chaloupka zde v ubytovně Svatoplukova, klub U rybníčku v Purkraticích a předškolní klub na nábřeží 1. máje v Písku. Za celé období fungování projektu prošlo předškolními kluby kolem šedesáti dětí. V klubech probíhá klasická předškolní příprava, jsou začleňovány i děti, pro které není místo v klasické školce a mají individuální vzdělávací plán. Na doučování chodilo dosud sto dvanáct dětí, takže předpokládáme, že do konce projektu to bude asi sto třicet dětí. Doučování je u nás hojně využíváno.


Často se mluví o tom, že mezi lidmi žijícími v sociálním vyloučení je role vzdělání podceňovaná. Daří se v rámci projektu rodičům vysvětlit, že vzdělávání jejich dětí je důležité a měli by mu věnovat pozornost?

Určitý posun tu vidět je. Jedna klientka mi nedávno řekla, že svému synovi vysvětluje, jak je vzdělání důležité. Přemlouvala ho, aby se vrátil do vzdělání, dokončil učební obor, aby si pak mohl najít normální zaměstnání s pracovní smlouvou. Je to klientka, která má více dětí, včetně dítěte v předškolním klubu. Takže si myslím, že určité uvědomění důležitosti vzdělání se nám u našich klientů daří vypěstovat.

Děti, bohužel, často nemají vzory z rodin, a tak nevědí, čeho mohou dosáhnout, co by vlastně mohly samy chtít. Běžné děti, když se jich zeptáte, čím chtějí být, odpoví například „učitelka“, nebo „policista“, ale děti, se kterými pracujeme, často nevědí. Proto v klubech s dětmi mluvíme o tom, co by je bavilo. A snažíme se je přesvědčit, že když se budou snažit, tak se jejich plány dají uskutečnit.


Zlepšuje se u dětí školní úspěšnost?

Stoprocentně. Děti mají obecně lepší výsledky a i ty, které mají reparáty, je obvykle úspěšně absolvují. Rodiče bohužel často nemají znalosti na to, aby dětem mohli pomoci s domácí přípravou sami. Tam, kde není na doučování čas v klubu, pomáhá sociální služba. Důležitá je intenzivní práce a docházka, výsledky ale mohu určitě potvrdit.

V projektu je myšleno také na intenzivnější podporu rodičů v rámci rodičovských klubů. Organizujeme pro ně různé besedy a workshopy. Často však ze strany rodičů narážíme na nezájem. Spíše nám funguje model, kdy rodiče přijdou něco vytvářet spolu s dětmi, například na Mikuláše, kde pak informujeme například o zápisech do školek apod.


Existují pro děti nějaké volnočasové kroužky?

Tady na ubytovně funguje kroužek tance, ale potřebovali bychom pro něj větší prostory. V nízkoprahových zařízeních, která provozujeme, se děti mohou účastnit různých nepravidelných aktivit. Trochu horší je to s pravidelnými aktivitami. Pokud by mělo dítě zájem nějaký kroužek navštěvovat, můžeme se domluvit s místními spolky, nebo DDM. V případě potřeby jsme schopni pomoci s platbou přes sociální dávku mimořádné okamžité pomoci, nebo požádat DDM o odpuštění platby. Z Písku pochází i několik romských dětí, které prošly prostředím našeho nízkoprahového klubu na nábřeží 1. máje a také DDM, a později se jim podařilo úspěšně prorazit. Často je však problém s pravidelností docházky.


Fungují zde také čtenářské kluby?

My se této činnosti nevěnujeme, ale v rámci projektu Bez obav spolu tyto aktivity provozují školy v Českých Budějovicích, Táboře a Písku. Do budoucna bychom rádi pracovali více s dětmi s cílem zvýšit jejich zájem o knihy a četbu. Děti školního věku ze sociálně vyloučených lokalit mají často velké problémy se čtením. Již nyní naše děti z předškolních klubů pravidelně docházejí do knihovny v Písku na předem domluvená vzdělávací setkání k určitému tématu např. roční období, pásmo pohádek atd. Společně si ukazují knihy, mluví o obrázcích a hrají hry na zadané téma.

Nedávno proběhl kurz logopedie pro asistenty, protože děti mají často problém se správným vyjadřováním. V rodině se často mluví romským etnolektem, takže standardní čeština je pro ně těžká. Nerozumí například časování a skloňování. Často také neznají význam některých slov. V rodinách se, bohužel, nečte.


Jakým aktivitám se chcete věnovat po skončení projektu?

V současnosti připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování navazující projekt, který by nám měl umožnit pokračovat v činnosti předškolních klubů. Navazující projekt se bude týkat zejména předškolních aktivit, protože práce s malými dětmi je opravdu nutná. Potřebovali bychom také posílit personální zázemí projektu o psychologa a speciálního pedagoga.

Na všech pracovních skupinách se hodně zabýváme problematikou vzdělávání, momentálně chceme řešit zejména spolupráci s OSPOD a pěstounství. Školy totiž často nevědí, s kým mají jednat, jestli s rodičem, nebo s pěstounem. Jsou to takové praktické věci, které jsou pak podnětem pro nás v sociálních službách, jak pracovat s konkrétní rodinou. Hodně nám například chybí středisko výchovné péče.

 

Děkuji Vám za rozhovor!

 

Projekt podpořený z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaštiťuje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7. Neziskové organizace reprezentuje v projektu Naděje PísekSalesiánské středisko mládeže z Českých Budějovic a táborský Cheiron T. Dále je zapojeno pět základních a jedna mateřská škola. Projekt běží od léta 2016 a bude končit v červnu 2019. V rámci projektu jsou podpořeny zejména nejmenší děti v předškolních klubech.

Více informací o projektu Bez obav spolu (BOS) získáte zde: http://bos.zvas.cz/

Více informací o aktivitách Naděje Písek v projektu můžete získat na adrese: https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_bez_obav_spolu_bos

 

Autor: Petr Syruček