Online regionální konference pro Královéhradecký kraj „Škola jako druhá rodina“

|Online regionální konference pro Královéhradecký kraj „Škola jako druhá rodina“
Online regionální konference pro Královéhradecký kraj „Škola jako druhá rodina“2021-07-01T11:38:25+02:00

9. 6. 2021 8:15 – 16:15

Cílem konference je poukázat na výchozí podmínky rodinného zázemí ve vzdělávání sociálně znevýhodněných děti a akcentovat možnosti jejich podpory ze strany školy, respektive školy ve spolupráci s dalšími podpůrnými subjekty.
Konference bude klást důraz na hledání vhodných nástrojů podpory,  zejména na budování bezpečného prostředí školy jako základního předpokladu rozvinutí potenciálu každého žáka. Za tímto účelem chceme diskutovat o dopadech pandemie na kvalitu života dětí a naznačit cesty postupné obnovy zdravých třídních kolektivů. Chceme  se zamyslet nad podporou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v kontextu návratu do škol po ukončení distanční výuky a také podpořit využívání nástrojů volnočasového vzdělávání a podpory rodin ze strany neziskových organizací a sociálních služeb.

Konference představí dobrou praxi škol, které k podmínkám dětí nezůstaly v době distančního vzdělávání lhostejné a usilovaly o potřebnou, byť náročnou spolupráci s rodiči.


Konference se uskuteční pod záštitou děkana Pedagogické fakultu Univerzity Hradec Králové
doc. PhDr. MgA. Františka Vaníčka, Ph.D.

 

Program konference:

8:15 – 9:00 – Registrace účastníků

9:00 – 9:20 – Zahájení a úvodní slovo ředitele Odboru pro sociální začleňování (Agentura)  MMR – Mgr. Miroslav Klusák, vedoucí Regionálního centra Střed, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

9:20 – 10:00 – Podmínky života v chudobě a jejich dopad na budování schopností dětí – Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

10:00 – 10:50 – Vzdělávání znevýhodněných žáků v praxi ombudsmana s přihlédnutím ke změnám v době covidové – Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D., Kancelář Veřejného ochránce práv

10:50 – 11:00 – Přestávka

11:00 – 11:50 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

11:50 – 12:30 – Proč je důležité pozitivní třídní klima po návratu žáků a studentů do školních lavic? – Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

12:30 – 13:30 – Přestávka

13:30 – 14:10 – Budování podpůrné infrastruktury škol, spolupráce škol a sociálních služeb při podpoře dětí v problematické situaci a ohrožení
– Jan Machek, MAP ORP Dvůr Králové nad Labem

14:10 – 14:50 – Učí (se) celá rodina – praktická pomoc pro děti ohrožené školním neúspěchem – Vendula Bubelová, DiS. a Mgr. Šárka Jirásková, Aufori o. p. s.

14:50 – 15:00 – Přestávka

15:00 – 15:30 – Klíč ke spolupráci s rodinou: proměny v čase distanční výuky – Mgr. Jaroslav Sogel, ZŠ Karla Klíče, Hostinné

15:30 – 16:00 – Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich podpora v období distanční výuky na ZŠ a MŠ Nechanice
– Mgr. Jana Okrouhlá, ZŠ a MŠ Nechanice

16:00 – 16:15 – Závěrečné shrnutí, evaluace

 

Videozáznam z konference:

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.