Online regionální konference pro Olomoucký kraj: „Strategickým plánováním ke kvalitním školám“

|Online regionální konference pro Olomoucký kraj: „Strategickým plánováním ke kvalitním školám“
Online regionální konference pro Olomoucký kraj: „Strategickým plánováním ke kvalitním školám“2021-07-01T11:36:15+02:00

 

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR vás zve na regionální online konferenci s názvem „Strategickým plánováním ke kvalitním školám“. Konference se zaměří na otázky jakou podporu v plánování školám poskytují celonárodní (systémové) projekty a jaká je jejich budoucnost? Budeme se věnovat tomu, jaké nástroje a aktivity projekty využívají, kde získat podporu a jak využít plánování pro rozvoj společného a kvalitního vzdělávání? Účast na konferenci je zdarma.

Online konference: „Strategickým plánováním ke kvalitním školám“

1. března 2021

 

Program:

9:00 – 9:30 prezence účastníků

9:30 – 9:45 zahájení a úvodní slovo ředitele Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS

9:45 – 10:25 Školská inkluzivní koncepce Olomouckého kraje (ŠIKK)
– RNDr. Bronislava Vláčilová, věcná manažerka projektu KAP, Odbor školství a mládeže, Oddělení vzdělávacích programů a dotací Olomouckého kraje

10:25 – 11:05 Rozsah sociálního vyloučení v Olomouckém kraji s důrazem na míru předčasných odchodů ze vzdělávání
– Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

11:05 – 11:45 Strategický rozvoj škol v systému podpory projektu SRP (NPI ČR) a jeho specifika v Olomouckém kraji
– Mgr. Petr Valenta, Ph.D., projektový manažer SRP, Mgr. Jakub Marinov, Metodik pro vzdělávání, regionální garant aktivity CISKOM, krajský koordinátor aktivity Děti/žáci-cizinci, odborný poradce Centra podpory v projektu SRP

11:45 – 12:25 Zapojení Odboru pro sociální začleňování do územního plánování v Místním akčním plánování pro oblast vzdělávání III, vstupní analýza IKV jako podklad pro práci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti
– PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR

12:25 – 13:20 Panelová diskuze: Využití plánování pro rozvoj společného a kvalitního vzdělávání
– moderuje Mgr. Olga Havlátová, Odborná garantka, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR
Účast: Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D., NPI ČR, APIV B, Hana Fantová, Magistrát města Olomouce – odbor školství, Jan Mochťák, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

13:20 – 14:20 přestávka

14:20 – 15:10 Evaluace a vyhodnocování projektů ve vzdělávání
– Mgr. Silvia Zaťková, Mgr. Lenka Hadarová, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

Jak plánovat a provádět hodnocení projektu? Představíme význam evaluace v třech rovinách, i) identifikace problémů, ii) kontrola implementace opatření, iii) zhodnocení výsledků a krátkodobých dopadů projektu. Dále společně prodiskutujeme možnosti využívání dat v oblasti vzdělávání. Budou představeny modelové situace, v rámci kterých se pokusíme identifikovat problém, vymyslet řešení problému v podobě opatření a následně nastavit indikátory pro sledování a vyhodnocování opatření.


15:10 – 16:00 Dobrá praxe – Doučovací kluby v ZŠ

– Bc. Petra Švarcová, Mgr. Alena Kubánková, ECCE HOMMO ŠTERNBERK, z.s. a Mgr. Sylva Nerudová, ředitelka, ZŠ Moravský Beroun

Projekt doučovacího klubu Nenuda v Moravském Berouně odpovídá na absenci pravidelné a dostupné podpory žáků v oblasti vzdělávání a na absenci neformálního subjektu, který by pomohl zaangažovat rodiče a zároveň koordinoval a podporoval spolupráci všech aktérů (škola, rodiče a žáci, sociální služby,…). Projekt se primárně zaměřuje na žáky z kulturně odlišného prostředí, které se vyznačuje nízkou gramotností jejich členů, nezájmem o vzdělání, životem na sociálních dávkách a často i nedokonalým porozuměním češtiny. Dále na rodiny, které se školou dlouhodobě nespolupracují a neumějí nebo nechtějí podporovat své děti, což se projevuje nezájmem žáků o vzdělání a prohlubováním negativní zkušenosti.
S cílem podpory inkluze jsou cílovou skupinou i žáci, kteří nespadají do výše zmíněných kategorií. Prostřednictvím koncepčních a pravidelných aktivit pro žáky, individualizovaným přístupem a podpořením spolupráce mezi rodinami a školou, projekt sníží selhávání žáků ve výuce a podpoří partnerství mezi rodinami, školou a dalšími aktéry.

16:00 Závěr konference a rozloučení
 

Videozáznam z konference:

 

Zde si můžete stáhnout prezentace z konference:

Prezentace přednášejících
Grafická facilitace Julie Opletalové

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.