Online regionální konference pro Pardubický kraj: Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí

|Online regionální konference pro Pardubický kraj: Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí
Online regionální konference pro Pardubický kraj: Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí2022-01-26T19:13:38+01:00

25. 11. 2021, 8:30 – 16:30

Cílem regionální konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jaký vliv má prostředí a rodina na vznik výchovných obtíží u žáků a dětí. Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako důležitý faktor při vzniku sociálně patologických jevů chování u dětí a žáků. Během konference představíme jednotlivé aktéry, kteří napomáhají snižovat negativní vliv sociálního znevýhodnění na chování dětí a zařízení, která se s problémem setkávají a aktivně ho řeší. Účastníci budou seznámeni s dobrými praxemi řešení výchovných problémů. Příspěvky se dotknou také důležitosti komunikace s rodiči, rané péče o děti a veškerých služeb, které mohou fungovat jako prevence problémového chování.

Regionální konference je určena zejména pro pracovníky škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, soukromoprávní neziskové organizace a další odborníky.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 09:10 – Zahájení a úvodní slovo – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR,  Mgr. Miroslav Klusák, vedoucí regionálního centra Střed, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

09:10 – 09:40 – Rozsah sociálního vyloučení v Pardubickém kraji s důrazem na míru předčasných odchodů ze vzdělávání – Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR 

09:40 – 10:10 – SAS Charity Moravská Třebová – Bc. Martina Jínková, vedoucí SAS Charity Moravská Třebová

10:10 – 10:30 – Přestávka 

10:30 – 11:00 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

11:00 – 11:30 – Kancelář veřejného ochránce práv –  Mgr. Štěpán Jílka, právník Kanceláře veřejného ochránce práv

11:30 – 12:30 – Panelová diskuze ředitelek základních škol – Zdeňka Šafaříková, ředitelka ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová, Mgr. Radoslava Renzová, DiS., ředitelka ZŠ ŠKOLAMYŠL, Litomyšl

12:30 – 13:30 – Přestávka

13:30 – 14:10 – Středisko výchovné péče – Mgr. et. Bc. Vlasta Pechancová, ředitelka SVP Svitavska ALFA

14:10 – 14:40 – Projekt Dobroděj – Lukáš Daniš, DiS., koordinátor projektu Dobroděj, Děti patří domů, z. s.

14:40 – 15:00 – Přestávka

15:00 – 15:30 – Dětský domov Holice a projekt SPOLU – Mgr. Jaroslav Doušek, ředitel Dětského domova Holice

15:30 – 16:10 – Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí  – Mgr. Ivana Nováková, etopedka, zástupkyně ředitelky a vedoucí vychovatelka Výchovného ústavu

16:10 – 16:30 – Závěrečná diskuze a shrnutí, evaluace

 

Videozáznam z konference:


Prezentace z konference ke stažení

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.