Regionální online konference Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji

|Regionální online konference Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji
Regionální online konference Podpůrná síť aktérů ve vzdělávání v Plzeňském kraji2021-11-04T15:25:36+01:00

27. 10. 2021, 8:30 – 16:30

Cílem konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jak se sociální zázemí dětí a žáků promítá do jejich školního úspěchu. Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako oblast, jejíž negativní vliv je možné vhodnými opatřeními a ve spolupráci různých aktérů snižovat. Příspěvky se zaměří na využívání dostupných nástrojů a sítí podpory sociálně znevýhodněných žáků a na důležitost podpůrných profesí.

Pro přihlášení na konferenci využijte registrační formulář níže. Adresu pro připojení ke konferenci vám zašleme po uzávěrce registrací.

Program konference:

08:30 – 09:00 – Registrace účastníků

09:00 – 09:10 – Úvodní slovo – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura)

09:10 – 09:40 – Moderovaná diskuse: vzdělávání v Plzeňském kraji ve vztahu k cílové skupině – Mgr. et Mgr. Radka Vepřková, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

09:40 – 10:20 – Výstupy z analýzy sítě ZŠ v Plzeňském kraji – Mgr. Jakub Paleček, Člověk v tísni, o.p.s.

10:20 – 10:40 – Přestávka

10:40 – 11:20 – Žáci s odlišným mateřským jazykem a jejich podpora – PhDr. Markéta Zachová, PhD., PhDr. Dagmar Šafránková, PhD., Západočeská Univerzita v Plzni

11:20 – 12:00 – Podpora pedagogů při vzdělávání dětí/žáků-cizinců na školách ze strany NPI ČR – Mgr. Miroslava Sklenářová, PaedDr. Antonín Herrmann

12:00 – 13:30 – Přestávka

13:30 – 14:10 – Životní podmínky dítěte se sociálním znevýhodněním a jejich vliv na vzdělávání – Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová, Člověk v tísni, o.p.s.

14:10 – 14:50 – Role neziskových organizací ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí – Ing. Pavla Fáberová, Johanka Bělohoubková,  Blízký soused, z.s.

14:50 – 15:10 – Přestávka

15:10 – 15:50 – Na startu záleží – Bc. Jakub Václavů, Bc. Barbora Soumarová, Ponton, z.s.

15:50 – 16:30 – Význam propojení sociální práce v prostředí školy a rodiny jako prevence školní neúspěšnosti – Jakub Sachr, Tady a teď, o.p.s.

16:30 – Závěr konference

Videozáznam z konference:

1. část: Úvodní slovo, Moderovaná diskuse: vzdělávání v Plzeňském kraji ve vztahu k cílové skupině

2. část: Žáci s odlišným mateřským jazykem a jejich podpora a následující příspěvky.

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.