Hodonín

Hodonín

Hodonín je okresní město v Jihomoravském kraji, které leží na řece Moravě 50 km jihovýchodně od Brna při hranici Moravy se Slovenskem. Město Hodonín, jako obec s rozšířenou působností, spravuje celkem 17 spádových obcí v regionu Hodonínska.

Hodonín je okresní město v Jihomoravském kraji, které leží na řece Moravě 50 km jihovýchodně od Brna při hranici Moravy se Slovenskem. Město Hodonín, jako obec s rozšířenou působností, spravuje celkem 17 spádových obcí v regionu Hodonínska. Nejbližšími většími sousedními městy jsou Břeclav, Kyjov, Veselí nad Moravou a na slovenské straně státní hranice města Holíč a Skalica. Po restrukturalizaci místního průmyslu v 90. letech 20. století, při které zanikla tisíce pracovních míst ve městě a jeho okolí, patří Hodonínsko dlouhodobě mezi oblasti s nejvyšší nezaměstnaností v České republice (přes 13% k 30.6.2011). V současné době se město Hodonín a obce sdružené v mikroregionu Hodonínsko zaměřují na rozvoj lázeňství a různých druhů turistiky, která má na jihu Moravy jistý potenciál.

Lokalita nevznikla nově řízeným sestěhováváním tzv. neplatičů a tzv. nepřizpůsobivých občanů. V této lokalitě jsou tvz. sociální byty, které jsou pronajímány osobám v hmotné nouzi. Z tohoto důvodu je zde také relativně větší počet romských občanů než v jiných lokalitách města, odhad podílu Romů na celkovém počtu lokality je v současné době asi 15%. Veškerá občanská vybavenost je dostupná v centru města vzdáleném cca 5 minut pěšky. Obec Hodonín má 28 431 obyvatel, celková míra nezaměstnanosti v obci byla k 31.12.2010 16,63%. Tzv. veřejnou službu vykonává v Hodoníně v průměru 110 osob. Hlavními důvody nezaměstnanosti jsou nízká vzdělanost, nedostatečná nabídka pracovních míst pro nekvalifikované pracovníky, vysoká nezaměstnanost ve správním obvodu Města Hodonín a ve městě samotném.

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou využívány pro všechny uchazeče o zaměstnání, Romové se účastní výběrového řízení na veřejně prospěšné práce. Absolventům rekvalifikačních kurzů se nedaří najít odpovídající zaměstnání (zejména kuchař, číšník, barman). V této oblasti byla navázána také spolupráce s organizací IQ Roma servis. NNO nerealizovaly v roce 2010 žádný program na podporu zaměstnanosti, místní samospráva organizuje již několik let veřejně prospěšné práce (13 pracovníků), o tyto práce mají zájem také Romové, 2 až 4 Romové jsou na VPP vždy zaměstnáni.

Město Hodonín má již několik let zpracované zásady pronajímání městských bytů, kde jsou zahrnuty tzv. sociální byty, které jsou pronajímány osobám v tíživé sociální situaci a osobám v hmotné nouzi. Žádosti o tyto byty jsou evidovány na odboru sociálních služeb, jejich pronájem schvaluje rada města na doporučení sociální komise. Tyto byty nejsou pronajímány samozřejmě nejen Romům. Proto nedochází k jejich extrémně velké kumulaci v jedné lokalitě a předchází se tak vzniku některých sociálně patologických jevů. Každá žádost je posuzována podle bodového systému. Jedním z kritérií je také způsob života žadatele a jeho rodinných příslušníků, kde je zahrnuto porušování dobrých mravů v bydlišti, ničení bytového zařízení v bydlišti a neplnění úhrad za užívání dosavadního bytu v posledních 2 letech. Toto kritérium je u některých žadatelů poměrně významnou překážkou, která komplikuje jejich přístup k bydlení. Nejčastější příčinou ztráty bydlení jsou dluhy na nájemném a na službách spojených s užíváním bytu, ojediněle porušování dobrých mravů. Tyto osoby potom bydlí v ubytovnách, v noclehárně Oblastní Charity Hodonín ( cca 16 Romů), jsou zařazeny do programu azylového bydlení Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s. Skácelova 2. Tato zařízení jsou prozatím kapacitně dostačující, osoby bez přístřeší nemusí přespávat na veřejných místech. Náklady na bydlení v noclehárně a v azylovém bydlení jsou plně hrazeny dávkami hmotné nouze. Významnou migraci do jiných obcí jsme nezaznamenali.

Mateřské školy jsou dostupné, ve školním roce 2011/2012 bylo přijato 10 romských dětí z celkového počtu 45 (mimo to jsou tam minimálně 3 děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí – tj. děti z dětského domova a azylového domu). S krajskou romskou koordinátorkou je konzultována možnost „Inkluzivního vzdělávání“ s ohledem na to, že se jedná o lokalitu, kde je soustředěno větší množství romských rodin a také rodin dětí, které nejsou romské, ale lze je charakterizovat jako „děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“. Odbor sociálních služeb Městského úřadu Hodonín pomáhá také řešit tíživé životní situace osob ohrožených sociálním vyloučením, je jim nápomocen zejména při řešení problému s bydlením a pracovním uplatněním, poskytuje jim sociálně právní poradenství.

Číst více >

Osobnosti lokality

Vladimír J. Kružík
Lokální konzultant