Mikulovice

Mikulovice

Mikulovice leží v bývalém okresu Jeseník, město je zároveň příslušnou obcí s rozšířenou působností a funguje i jako spádově město. Mikulovice jsou součástí mikroregionu Zlatohorsko, do něhož patří i další čtyři obce, které navázaly spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování – jde o: Supíkovice, Velké Kunětice, Písečná a Hradec –Nová Ves.

Mikulovice leží v bývalém okresu Jeseník, město je zároveň příslušnou obcí s rozšířenou působností a funguje i jako spádově město. Mikulovice jsou součástí mikroregionu Zlatohorsko, do něhož patří i další čtyři obce, které navázaly spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování – jde o: Supíkovice, Velké Kunětice, Písečná a Hradec –Nová Ves. Mikulovice jsou poměrně velkou obcí s více než 2700 obyvateli. Nejmenší obcí je Hradec – Nová Ves s více než 300 obyvateli, ostatní tři obce jsou střední velikosti s počtem obyvatel od 600 do 1000.

Základním znakem regionu je jeho ekonomická podrozvinutost charakterizovaná vysokou nezaměstnanostní, nízkou úrovní vzdělání, absencí mnoha služeb a špatnou dopravní dostupností s přirozením napojení m spíš na Polsko. Významná je nízká úroveň platů, která dále ztěžuje přístup ke službám, vzdělání i dojíždění za prací. Všechny uvedené znaky mají zhoršující se tendenci.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Region je typickou periferní oblastí, která trpí dlouhodobým ekonomickým regresem. Mizí tradiční zaměstnavatelé a noví se z důvodu uvedené špatné dopravní dostupnosti a nevyhovující vzdělanostní struktury obyvatel neobjevují. Problémem je i přeshraniční konkurence, kdy polské výrobky a služby jsou levnější a často kvalitnější. Přímým důsledkem je množství osob závislých na sociálních dávkách a masové ohrožení sociálním vyloučením.

V regionu se nalézají menší (jedná se o jednotlivé domy – celkem 7 domů v různých obcích) vyloučené lokality, kde obyvatelé, většinou Romové, žijí v nevyhovujících sanitárních podmínkách, v jednom případě se ztíženým přístupem k pitné vodě. Negativním jevem je migrace chudých rodin, které především v Mikulovicích nacházejí dostupné, byť nekvalitní bydlení. Migrace (podle odhadů se jedná až o dvacet rodin) má většinou charakter dlouhodobých „návštěv“. Jedná se o jev, který brání sociální práci s těmito lidmi a zhoršuje životní podmínky jejích hostitelů.

Spolupráce obcí a Agentury ovšem nebude zaměřena jen na řešení nejkřiklavějších případů sociálního vyloučení, ale bude směřovat k navržení komplexních opatření zaměřených na snížení chudoby širších vrstev obyvatel regionu, protože jenom tudy vede cesta k postupnému začleňování i těch nejvíce znevýhodněných.

Spolupráce s městem

Obce vstupují do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování s očekáváním řešení dlouhodobých problémů, které zasahují velké procento obyvatel regionu. Vedle opatření, která bude možné realizovat silou lokálních partnerů s pomocí určitého externího financování, budou nepochybně navržena i opatření, která si vyžádají systémovou změnu v podpoře marginalizovaných regionů ze strany centrálních orgánů. Jde především o systém daňových úlev a dalších pobídek pro podnikatele v těchto oblastech, změnu ve filozofii přidělování zemědělských dotací, zcela zásadní změnu v podpoře vzdělání na střeních školách a návaznosti vzdělání na produkční podniky atp. Obce očekávají, že Agentura dokáže nabídnout expertní pomoc při formulování takových opatření, zprostředkuje zahraniční zkušenosti a pomůže při prosazování návrhů na centrální úrovni.

Číst více >

Osobnosti lokality

Břetislav Fiala
Lokální konzultant
Zdeňka Slámová
Lokální konzultantka