Preventivní programy

Preventivní programy2019-02-02T20:02:57+01:00

Preventivní programy

Prevencí rizikového chování jsou takové typy výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních, terapeutických či jiných intervencí, které směřují k předcházení výskytu rizikového chování, zamezují jeho rozvoji, minimalizují existující projevy rizikového chování nebo pomáhají řešit jeho důsledky.

Mezi rizikové chování můžeme zařadit například: agresi a šikana, násilí, vandalismus, intoleranci, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobii, homofobii, záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling nebo sexuální rizikové chování.

Většinou takto vyjmenovaných projevů rizikového chování jsou ohroženy děti a mladiství vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách. Je proto velmi důležité, aby se tyto děti od útlého věku pravidelně účastnily různých preventivních programů, které přispějí ke snížení jejich inklinace k rizikovému chování. Těmito programy mohou být různé přednášky, hry, zážitkové programy, ale i odbornější pomoc. Poskytovateli takových programů mohou být jednak vzdělávací zařízení, poskytovatelé volnočasových aktivit (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), policie nebo různé neziskové organizace, které mohou do uvedených zařízení přijít s připraveným programem.

Svůj preventivní dopad mají i běžné volnočasové aktivity určené různým vrstvám dětí a mládeže, které nejsou úzce spojeny se sociopatologickými jevy a které přispívají k harmonickému rozvoji osobnosti jednotlivce.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Programy primární prevence mohou být hrazeny z následujících zdrojů:

Petra Hubková

expertka pro oblast bezpečnosti
tel.: 234 062 422
e-mail: hubkova.petra@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Community policing

Tímto termínem je označováno moderní pojetí práce policie jako služby veřejnosti. Tento přístup předpokládá, že zodpovědnost za zachování bezpečnosti v lokalitě neleží jen na policii, ale také na aktivním přístupu veřejnosti a jejích zástupců (samosprávy, nevládních organizací atd.). Důraz je kladen také na znalost lokality, obyvatel a jejich problémů. Ta následně umožňuje řešení daných problémů, jejich předjímání a předcházení. Mezi důležité prvky tohoto přístupu patří přidělování stejných policistů k určitým místům a jejich vzájemná známost s obyvateli tohoto místa (aby občan osobně znal svého policistu), nebo pravidelné informování veřejnosti o bezpečnostní situaci a reflektování potřeb a očekávání občanů získávaných z pravidelných průzkumů.