Zřízení a podpora krizového bydlení

|||Zřízení a podpora krizového bydlení
Zřízení a podpora krizového bydlení2019-02-02T18:41:57+01:00

Zřízení a podpora krizového bydlení

Účelem zařízení krizového bydlení je poskytnout okamžitou pomoc ve chvíli bytové nouze. Mezi zařízení krizového bydlení patří azylové domy (nejčastěji v režimu buď pouze pro muže nebo pouze pro ženy s dětmi, spíše výjimečně pak pouze pro rodiny), ubytovny a noclehárny. V azylových domech, ve kterých jsou ubytovaným poskytovány služby sociální asistence (sociální služby, poradenství), by ubytování nemělo být poskytováno déle než jeden rok. Předpokládá se, že během této doby by měli být klienti schopni si s pomocí sociálních pracovníků najít (tréninkové) bydlení ve standardních bytech odpovídající jejich finančním možnostem.

PŘÍKLAD

Azylový dům pro rodiny s dětmi – Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

S obyvateli azylového domu o celkové kapacitě 90 osob vykonávají pracovníci Střediska křesťanské pomoci komunitní práci. Ta zahrnuje projednávání každodenních záležitostí spojených s chodem azylového domu během společných setkání s týdenní periodou. V rámci těchto komunitních sezení dochází i k formulaci pravidel chodu azylového domu. Mezi pravidla, která jsou striktně daná a nemohou být předmětem vyjednávání, patří maximální délka pobytu (jeden rok) a okruh osob, které mohou být v azylovém domu ubytovány (rodiny s dětmi, popř. osoby pečující o dítě). Služeb azylového domu mohou využívat i ženy v pokročilém stádiu těhotenství (8. a 9. měsíc těhotenství), v ojedinělých případech lze poskytnout službu partnerům matek (kteří nejsou biologickým otcem dítěte/dětí) za předpokladu, že se podílí na péči o děti a dlouhodobě finančně přispívá do společné domácnosti (pracuje).

Ubytovna s doprovodnou sociální asistencí – Centrom, o.s.

Ubytovny s doprovodnou sociální asistencí představují zajímavou alternativu pro obce nebo NNO, které nechtějí nebo nemohou investovat prostředky do zřízení a provozu azylových domů, zároveň si jsou ale vědomy skutečnosti, že pouhé zajištění nocleháren nebo ubytoven řeší pouze potřebu bydlení, avšak jsou naprosto nedostatečným aktivním prointegračním opatřením. Ubytovny s doprovodnou sociální asistencí mohou být realizovány jak čistě v režii obce či NNO nebo ve spolupráci se soukromým pronajímatelem. Takto například zajišťuje sociální asistenci o.s. Centrom, které po dohodě se soukromým vlastníkem začalo na jeho ubytovně poskytovat stálou sociální asistenci.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Farní charita Roudnice nad Labem

Azylový dům v Roudnici nad Labem poskytuje ubytování na přechodnou dobu tří měsíců, s možností prodloužení, maximálně však do jednoho roku. Služba pomáhá ženám a matkám při řešení nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, zaměstnání a nebo rozpadu partnerských vztahů. Zároveň podporuje soběstačnost uživatelek, aby byly schopny samy řešit své problémy a vést samostatný, plnohodnotný život v běžné společnosti. Kromě zajištění ubytování a hygieny si zde mohou připravovat stravu, využít psychologického nebo sociálního poradenství nebo se účastnit různých programů a besed. Jejich děti se zde mohou zapojit do her, sportovních i jiných aktivit. Azylový dům má kapacitu 23 lůžek (8 pro ženy a matky, 15 pro děti). V roce 2010 využilo služeb azylového domu 61 osob (25 žen, matek a 36 dětí).

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Krizové bydlení může být financováno z následujících zdrojů:

Magdalena Opletalová

expertka pro oblast bydlení
tel.: 234 062 407
mail: opletalova.magdalena@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Bytové koncepce obcí

Bytové koncepce obcí by měly přispívat k uskutečňování takového lokálního společenství, které bude sebevědomé, solidární a podporující individuální odpovědnost svých členů.

Bytové koncepce obcí k dosažení takovéto situace mohou výrazně přispět. Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto priority:

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených loklait);
2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s platbou nájemného);
3. provázání sociální a bytové politiky města (včetně podpory zavádění prostupného bydlení).

Účel prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti si takovéto bydlení dlouhodobě udržet. Prostřednictvím zavedení systému prostupného bydlení dochází i ke zvyšování šancí osob usilujících o integraci, aby se vymanily z prostředí, které nechtějí obývat. Systém prostupného bydlení také tím, že zohledňuje individuální volby a schopnosti nájemníků, vede k sociální a prostorové diferenciaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit