Týmy pro děti a mládež a systém včasné intervence

|||Týmy pro děti a mládež a systém včasné intervence
Týmy pro děti a mládež a systém včasné intervence2019-02-02T20:20:41+01:00

Týmy pro děti a mládež a systém včasné intervence

 • Projekt „Systém včasné intervence a Tým pro děti a mládež“ (dále SVI a TDM) pochází z dílny odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra a využívá stávající legislativu a existující strukturu institucí veřejné správy. Cílem SVI je nastavení efektivní spolupráce mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Spolupráce je podpořena jednotným informačním prostředím a propracovaným mechanismem spolupráce. Na lokální i republikové úrovni je SVI řízen řídícím výborem.

  V současné době přechází SVI včetně modelu TDM do správy ministerstva práce asociálních věcí a bude očekává se rozšíření systému po celém území ČR. Týmy pro děti a mládež po stanovení optimální právní a organizační formy budou vytvořeny na úrovni obcí s rozšířenou působností. Těmto základním týmům budou z důvodu koordinace nadřazeny Krajské Týmy pro děti a mládež a Národní řídící tým SVI.

  Tři pilíře SVI:

  1. Tým pro mládež – tvoří ho zástupci OSPOD, Policie ČR, justiční orgány (soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba ČR), obecní policie, úřady práce, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace. Tým koordinuje činnost v lokalitě a vytváří podmínky pro efektivní práci s dětmi a jejich rodinami.
  2. Společný informační systém spravovaný místně příslušným OSPOD
  3. Konkrétní praktická opatření, která tvoří samotný proces pomoci a intervence

  /Zdroj: www.mvcr.cz/clanek/seznamte-se-odbor-prevence-kriminality.aspx/

  Tým pro děti a mládež

  Účelem Týmu pro děti a mládež na úrovni obcí z rozšířenou působností je mapovat sociopatologické jevy v regionu a vytvářet opatření k jejich prevenci či nápravě. Cílovou skupinou jsou děti a mladiství jako pachatelé i jako oběť. Tým zřizuje a řídí OSPOD.

  Účastníci TDM tvoří zástupci:
  – OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí – dále také „OSPOD“)
  – probační a mediační služby ČR
  – Policie ČR (specialista na mládež SKPV i pracovník místního oddělení)
  – obecní policie
  – soudu
  – státního zastupitelství (státní zástupce se specializací děti a mládež)
  – školy
  – pedagogicko-psychologické poradny
  – střediska výchovné péče
  – školský metodik prevence
  – zdravotnictví
  – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS)
  – terénních programů
  – dalších neziskových organizací v přímé práci s ohroženou rodinou
  – nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

  Pozn.: Toto složení je minimální, tzn. že dle místních podmínek a potřeb může být tým rozšířen o další členy – např. zástupce škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení, úřadu práce apod.

  Činnosti a cíle Týmů pro mládež jsou:

  – monitorovat problémy v regionu,
  – operativně řešit vzniklé problémy v regionu,
  – koordinovat aktivity subjektů péče o ohrožené děti na místní úrovni (propojenost, návaznost opatření činností, služeb),
  – vytvořit strategii ochrany ohrožených dětí a mládeže v regionu,
  – vytvářet modelové postupy specifických situací a ověřovat jejich dopad,
  – optimalizovat nabídku sociálních služeb, upravit poskytování stávajících služeb potřebám klientů, iniciovat vznik služeb a programů a vytvářet jednotný tlak na samosprávu či kraj za účelem zřízení nových služeb (např. nízkoprahové zařízení, SAS pro rodiny s dětmi, služby SVP, akreditované programy PMS)
  – postupy upravovat na základě opakujících se rysů z případových konferencích a jiné zkušenosti,
  – vzdělávat se v nových přístupech: vzájemně sdílet informace a zkušenosti mezi odborníky.

  Příklady témat k řešení: prevence záškoláctví, výskyt drog, kriminalita a sociopatologické jevy u mládeže, podávání alkoholických nápojů nezletilým, součinnost 2 a více subjektů při výkonu práce (např. výkon předběžného opatření, soudního dohledu nad nezletilým) alternativní výchovná a trestní opatření, volnočasové aktivity dětí, preventivní programy na školách, hygienická opatření v oblasti (výskyt žloutenky, vší), ovlivňovat vznik sociálního bydlení pro rodiny s dětmi aj.

  PŘÍKLAD

  Města realizující projekt Tým pro děti a mládež: ChebNáchod, Sokolov.

  Městká policie Sokolov iniciovala vznik interdisciplinárního týmu Sokolov, který ve svém širokém záběru se bude zabývat dětmi a rizikovou mládeží a nejen konkrétně situace řešit , ale bude navrhovat i koncepční řešení, které doporučí k jednotnému postupu organizacím, kteří s touto cílovou skupinou pracují. Konečná podoba Týmu se připavuje, fakticky však tým pracuje již několik měsíců

  Města realizující pilotní projekt SVI:
  Svitavy, Nový Jičín, Ostrava, Mělník, Hradec Králové, Olomouc, Šumperk, MČ Praha 2, Náchod, Třebíč

  ZDROJE FINANCOVÁNÍ

  Vytvoření Týmů pro mládež zpravidla nevyžadují žádné přímé finanční náklady.

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Transformace a sjednocení péče o ohrožené děti

V současné době plně probíhá realizace kroků vzešlých z vládou přijatého dokumentu Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 (dále jen NAP). Jde o nástroj dosažení kvalitní a na evropské úrovni respektované podobě péče o ohrožené dítě, který řídí resort MPSV. Záměry transformace jsou: zvýšit kvalitu práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny, sjednotit postupy pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožených dětí, snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče. Cílem reformy je vytvořit síť služeb pro preventivní práci v rodinách, síť ambulantních, terénních a dalších komunitních služeb specializovaných na široké spektrum situací a problémů v rodinách a dalších formách péče, vytvořit jednotný diagnostický nástroj pro hodnocení míry ohrožení dítěte, zavést systém multidisciplinární spolupráce včetně: stanovení klíčového pracovníka pro rodinu, svolávání případových konferencí a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte.

Reforma také chce posílit kapacity orgánů sociálně právní ochrany dětí, soudů a dalších účastníků systému, jejich podpora formou vzdělávání, zavést standardy činnosti a nastavení minimálních rámců práce pro všechny subjekty v systému, včetně standardů kvality práce orgánu sociálně právní ochrany dítěte, zajistit dítěti kontakt s vlastní rodinou, pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepším zájmem, usiluje o rozvoj náhradní rodinné péče, transformaci pobytových zařízení do terénních a ambulantních služeb a vypracování konceptu sociálního bydlení jako prevence umisťování dětí mimo rodinu z ekonomických a bytových důvodů.