Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

|||Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi2019-02-02T19:45:45+01:00

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi sociální služby, které lze poskytovat přímo v přirozeném prostředí klienta a dosáhnout tak žádoucích změn ve fungování rodiny. Pokud na území obce fungují terénní programy, je velmi vhodné zaměřit se na intenzivní spolupráci s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách formou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Služba se velmi efektivně osvědčuje jako prevence „odebírání dětí“. Tato prevence uspoří vysoké náklady spojené s ústavní výchovou. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi charakterizuje velká časová náročnost, kdy pracovník nejdříve musí získat důvěru členů rodiny a následně s nimi začít pracovat na zlepšení situace, v které se nachází.

  Zpravidla spolupráce trvá 6 měsíců. Jeden pracovník může efektivně pracovat s 10 rodinami. Obsahem spolupráce je získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení, a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny. Sociálně aktivizační služby se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. Kromě dalších služeb je potřeba, aby pracovníci sociální služby účinně spolupracovali s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, PPP, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). Sociální službu může poskytovat sama obec nebo ji poskytují neziskové organizace. Pro obec i organizace, které chtějí poskytovat sociální služby, platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou vymezeny zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 65 jako služby terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

  Služba závazně obsahuje tyto základní činnosti:
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

  PŘÍKLAD

  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Farní charita Roudnice nad Labem

  Farní charita v Roudnici nad Labem poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zaměřuje se na rodiny s dětmi v předškolním věku od 3 do 6 let (v případě odložené školní docházky až do jejich nástupu do školy). Těmto rodinám a dětem je například umožněna pravidelná návštěva předškolního klubu. Ten nabízí dětem různé sportovní , výukové aktivity jako například zpěv nebo tanec a rodičům například možnost účastnit se přednášek, učit se pracovat na počítači. Klub nabízí i možnost sociálního a psychologického poradenství nebo zprostředkovávání kontaktu s různými úřady a institucemi. Fungování klubu má v Roudnici již dlouhou tradici od roku 1996. Fungoval v dopoledních hodinách ve společných prostorách s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež na třídě T. G. Masaryka. Od roku 2009 se k práci s předškolními dětmi v rámci sociálně aktivizačních služeb přidala i práce s jejich rodiči. Od března 2010 působí v prostorách nově vybudovaného nízkoprahového zařízení v Jungmannově ulici. Do předškolního klubu dochází i děti, u kterých bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. Systematickou podporou se daří zlepšit jejich znalosti češtiny, poznávání barev, počítání a ty pak mohou s odkladem nastoupit do běžných základních škol. Předškolní klub má kapacitu 15 dětí nebo 10 rodin. V roce 2010 Farní charita Roudnice nad Labem poskytla sociálně aktivizační služby 23 dětským uživatelům a 12 rodinám.

  Kvalitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi také poskytují například následující organizace a města:

  – Programy sociální integrace (Člověk v tísni, o.p.s.)
  – Amalthea, o. s. 

   

  ZDROJE FINANCOVÁNÍ

   
  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi lze financovat z následujících dotačních titulů:

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Komunitní plány obcí spolupracujících s ASZ