Index inkluze

Index inkluze2021-10-22T09:29:13+02:00

Otázky “Jak žít spolu?” a „Co potřebujeme znát, abychom spolu žili spokojeně a bez konfliktů?“ si lidstvo klade již odnepaměti. Všichni žijeme na jedné planetě. Diverzita je přirozená a reprezentuje individuální rozdíly v rámci naší lidskosti. Inkluze začíná tím, že připustíme individuální odlišnosti mezi lidmi a akceptujeme, že každý člověk má svou jedinečnou hodnotu. A respekt, účast na životě společnosti a uznání je to, co potřebuje ke spokojenému životu každý z nás. Když se cítíme respektováni a přijímání, rozvíjí se naše kompetence a roste motivace. A funguje to i naopak. Všichni velmi dobře vycítíme, zda si nás ostatní cení, nebo zda námi pohrdají, vyčleňují nás a jsme jen na obtíž. Respekt k tomu, jací jsme ve své přirozenosti, a přijetí jsou pro každého z nás klíčové.

 

Index inkluze zkvalitňuje prostředí školy pro všechny

Index inkluze překládaný také jako UKAZATEL INKLUZE je průvodce a inspirační databáze cílená na celkový rozvoj škol a vytváření inkluzivního a přátelského prostředí pro všechny děti bez rozdílu. Jeho cílem je především budování vztahů na principu spolupráce a obecné zkvalitňování vzdělávacího prostředí. Vychází z inkluzivních hodnot, které by měly být součástí každodenního života nejen školy, ale i celé společnosti. Jeho cílem je udělat ze školy lepším místo a budovat vzdělávací instituci vhodnou pro všechny. Školu, která vede k dosažení úspěchu pro každého žáka. Index inkluze je jednoduše inspirace a návod, jak to v zájmu dětí a soudržnosti celé společnosti dělat ve školách lépe.

 

Index inkluze je pro všechny školy

Průvodce Index inkluze neobsahuje uzavřený návod, ani zaručený postup, jak přesně postupovat. Je to spíše sumář otázek a ukazatelů směřujících k rozvoji školy na základě inkluzivních hodnot. Nepředstavuje novou iniciativu, ale předkládá jeden z možných způsobů, jak zlepšit fungování škol v souladu s inkluzivními hodnotami. Nejde o alternativní cestu k lepším výsledkům, jde spíše o budování vztahů na principu spolupráce a zkvalitňování vzdělávacího prostředí. Každá škola si v indexu může najít svou cestu a oblasti, které je třeba rozvíjet a podporovat.

 

Inkluze se týká všech a je přínosná pro všechny

Autor indexu, profesor Cambridské univerzity Anthony Booth, chápe inkluzi jako proces, na kterém je stále co zlepšovat. Tvrdí, že školu nelze nikdy označit jako inkluzivní, protože pak by se již neměla kam rozvíjet. Jeho záměrem je podpora přátelského prostředí ve školách pro všechny děti a jednání s respektem ke každému bez ohledu na jeho původ, znevýhodnění či další okolnosti. Vychází z toho, že všechny děti v sobě nesou mnoho možností a škola má pomoci jim je objevovat a rozvíjet. Nejsou žádné špatné malé děti, na vině je vždy prostředí, nedostatek respektu, přijetí, uznání a podpory. Inkluzi pan profesor vnímá v nejširším slova smyslu. Termín inkluze se často používá ve spojení s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby, týká se však všech. A inkluzivní prostředí je přínosné a obohacující pro všechny.

 

Změny je třeba nastavovat v oblasti kultury, politiky i praxe školy

Index je praktickou příručkou, která se zabývá inkluzí ve všech jejích aspektech od vztahů přes učivo a všechny aktivity až po prostory školy. Člení se do tří oblastí, které mají být zohledněny při jakémkoliv plánování změn. První z nich se týká budování inkluzivní kultury, která je hlavním klíčem k rozvoji inkluzivní školy. Sdílení společných inkluzivních hodnot, vztahů založených na spolupráci a budování bezpečné a spolupracující komunity je totiž základem a předpokladem změn i v ostatních dvou oblastech. Druhá oblast cílí na vytváření inkluzivní politiky školy a zavádění myšlenky inkluze do oblasti plánování školy. Záměrem je podpora rozmanitosti a budování školy pro všechny. Třetí oblast se zabývá rozvíjením samotné inkluzivní praxe, tedy organizace výuky a přípravy osnov pro všechny. V této oblasti jde o vytváření praktických postupů, které reagují na různorodost dětí.

Celkově tyto tři oblasti představují rámec pro systematické vypracování plánu rozvoje školy. Ten má pět fází a počíná seznámením se s Indexem a jeho ukazateli a mapováním potřeb školy, pedagogů, dětí a rodičů. Pokračuje tvorbou plánu a samotným nastavováním změn a končí vyhodnocením rozvoje a dopadu změn.

Publikace Index inkluze je výsledkem třicetiletého úsilí a je – tak jako samotná inkluze – stále v procesu. Nyní je dostupná již čtvrtá revidovaná edice Indexu inkluze. Ve Velké Británii se jím inspirují stovky škol, a je přeložen do téměř padesáti jazyků. Po celém světě ho v praxi používají na tisíce škol.

 

Užitečné odkazy:

Přednášku prof. Bootha můžete shlédnout zde (anglicky): https://www.youtube.com/watch?v=PTm8bDRaA7w

Krátké představení Indexu inkluze na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-hrLIOQ5Fy8&feature=share&app=desktop

Aktuální vydání Index for inclusion – a guide to school developement led by inclusive values na Amazon: https://www.amazon.co.uk/Index-Inclusion-School-Development-Inclusive/dp/0993512208

Starší český překlad Indexu inkluze z roku 2007 ke stažení zde: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/ukazatel_inkluze.pdf

Zdroj: Index inkluze aneb Průvodce rozvoje školy | ČOSIV (cosiv.cz)
Redakčně upraveno a kráceno.