Předškolní výchova a vzdělávání, „včasná péče“

|||Předškolní výchova a vzdělávání, „včasná péče“
Předškolní výchova a vzdělávání, „včasná péče“2019-02-02T19:15:25+01:00

Předškolní výchova a vzdělávání, „včasná péče“

Včasnou reakcí na speciální vzdělávací potřeby dětí je možné dohnat náskok ostatních a udržet dítě v hlavním vzdělávacím proudu. Nevhodnější je podpora docházky do běžných mateřských škol spolu s adekvátními aktivitami na straně těchto MŠ. Nejdůležitějšími oblastmi v kterých potřebují děti ze sociálně vyloučeného a/nebo kulturně odlišného prostředí speciální podporu je posilování kognitivních funkcí a/nebo jazyková příprava.

Předškolní přípravu dítěte je možné podporovat také mimo školské instituce pomocí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi či rané péče (specifické typy sociálních služeb). Lze také zřizovat tzv. přípravné třídy základních škol. Jejich efektivita je ale v porovnání se standardní mateřskou školou velmi nízká, navíc se opět jedná o vznik segregované skupiny. Děti je pak při přestupu do první třídy potřeba rozdělit do ostatních tříd, aby se nepřenášel segregovaný kolektiv dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. V krajních případech nepřipravenosti dítěte na docházku je vhodné odložení povinné školní docházky, ale v rakovém případě je nutné dítěti poskytnout adekvátní podporu, aby mělo šanci nepřipravenost do dalšího roku dohnat.

Zejména v tomto období vývoje dítěte nelze spoléhat na kompetence jeho rodičů, dítě nesmí být v přístupu ke vzdělání trestáno za to, že jeho rodič nemluví dostatečně dobře česky či nemá „přehled“, či za to, že nemá doma dost prostoru pro práci. Nicméně i s těmito aspekty domácího zázemí dítěte lze pracovat zejména pomocí sociálně aktivizačních služeb či cíleným vtahováním rodiče do aktivit školy.

Příklad

Toto opatření je úspěšně uplatňováno například natěchto místech:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ


Opatření je možné financovat z prostředků Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), případně dotačních titulů orientovaných na sociální služby (MPSV, kraje, obce). Je také potřeba podotknout, že adekvátní forma předškolní přípravy je nejefektivnějším nástrojem k prevenci reprodukce sociálního znevýhodnění, proto budou případné zvýšené investice z veřejných rozpočtů znamenat dlouhodobou úsporu na nákladech spojených s přítomností sociálního vyloučení.

Vladimír Foist

expert pro oblast vzdělávání
tel.: 234 062 421
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Právní nárok na nesegregační přístup

Každé dítě bez výjimky má Ústavou ČR, českými zákony a mnohými mezinárodními smlouvami a deklaracemi přiznané právo na nediskriminující přístup ke vzdělání, a právo na vzdělávání spolu s ostatními dětmi bez segregace do speciálních tříd, oddělení, či institucí. Je úkolem státu (vzdělávacího systému), aby specifická znevýhodnění dítěte plynoucí z jeho zdravotního stavu či sociálního, kulturního a rodinného zázemí tomuto právu nebránila.

Efektivita inkluzivního vzdělávání

Do segregovaných a segregujících institucí plynou obrovské investice (platy a vzdělávání učitelů, profesní postup, budovy, pozemky, administrativa…), které by bylo možné využít k rozvoji škol hlavního vzdělávacího proudu, které v současnosti trpí podfinancováním. Segregace ve vzdělávání navíc dlouhodobě vede k násobení segregace ve společnosti, tedy rozšiřování sociálního vyloučení a tedy i k dalším nákladům z veřejných rozpočtů na řešení dané situace.

Deset důvodů pro inkluzi ve škole 

Z pohledu lidských práv:
1. Všechny děti mají právo vzdělávat se společně.
2. Děti nemají být podceňovány nebo vylučovány na základě jejich znevýhodnění či potíží v učení.
3. Znevýhodnění dospělí, kteří prošli zvláštními školami, požadují konec segregace.
4. Neexistují žádné legitimní důvody pro separaci dětí při výuce.

Z pohledu kvality vzdělávání:
5. Výzkumy ukazují, že v inkluzivním prostředí se děti akademicky i sociálně lépe vyvíjí.
6. Ve speciálních/zvláštních školách neexistuje výuka či jiná péče, která by se nemohla odehrávat v běžné škole.
7. Jestliže je inkluzivní vzdělávání vykonáváno s přesvědčením a podporou, je efektivnějším využitím vzdělávacích zdrojů.

Ze sociálního pohledu:
8. Segregace přiživuje předsudky a učí děti být bázlivé a ignorantské.
9. Všechny děti potřebují vzdělávání, které jim pomůže vytvářet vztahy a připraví je k životu v mainstreamové společnosti.
10. Pouze inkluze má potenciál redukovat strach a vytvářet přátelství, respekt a porozumění.

(z letáku „Ten Reasons for Inclusion“ Centre for Studies on Inclusive Education,Bristol, Velká Británie)