Podmínka zaměstnávání deseti procent dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách

|||Podmínka zaměstnávání deseti procent dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách
Podmínka zaměstnávání deseti procent dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách2020-01-14T14:38:08+01:00

Podmínka zaměstnávání deseti procent dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách

V České republice existuje dvacetiletá tradice řešení otázek zaměstnanosti převážně státními úřady práce. Obce byly a v mnoha případech stále ještě jsou významnými partnery kontaktních pracovišť Úřadu práce jakožto zaměstnavatelé svých obyvatel formou veřejně prospěšné práce.
Až na výjimky však dosud obce nevyužívaly vlastní potenciál tvorby pracovních míst bez závislosti na příspěvcích aktivní politiky zaměstnanosti. Tento potenciál představují veřejné zakázky, které obce běžně vyhlašují, když potřebují něco postavit, zrekonstruovat či upravit.

Obce mají možnost využít takzvané společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek v sociálně vyloučených lokalitách. Podmínku je nutné uvést do zadávací dokumentace a do smlouvy uzavírané s dodavatelem jako tzv. „zvláštní podmínku zadavatele“. Jde o absolutní podmínku závaznou pro každého uchazeče o zakázku, nikoli o hodnotící kritérium.

Zvláštní podmínka na plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci:

Ve smyslu § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadavatel požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců. Podmínku dodavatel splní, pokud tyto osoby prokazatelně ukončí evidenci na úřadě práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu s dodavatelem.
Součástí nabídky musí být prohlášení uchazeče o tom, že nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme do pracovního poměru či na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob (viz příloha č. …)Vítězný uchazeč o zakázku před podpisem smlouvy se zadavatelem předloží seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění zakázky podílet.

K usnadnění administrace doporučujeme připravit pro uchazeče o zakázku přílohu k zadávací dokumentaci, kterou firma ucházející se o zakázku jen podepíše.

Příloha č. … k zadávací dokumentaci:

Prohlášení ve smyslu § 44 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Prohlašuji, že nejméně 10 % z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bude pocházet z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob. Bude se jednat o uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, s nimiž uzavřu pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky formou zakládající ukončení jejich evidence na úřadě práce.

Pracovněprávní vztah bude trvat minimálně po dobu celého plnění veřejné zakázky. Zavazuji se k tomu, že před podpisem smlouvy předložím zadavateli seznam osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, s nimiž byl uzavřen pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený od místně příslušného úřadu práce, spolu s uvedením celkového počtu osob, které se na plnění zakázky budou podílet.

Veřejné zakázky jsou win-win opatřením s přínosem pro všechny

Pro obce:
– legitimizace investic v sociálně vyloučených lokalitách, příklady dobré praxe pro ostatní nezaměstnané, „dobré jméno“ politické reprezentace města

Pro občany:
– pracovní příležitosti v místě bydliště

Pro firmy:
– potlačování nekalé soutěže při využívání nelegálního zaměstnávání

Pro všechny:
– postupná změna od vnímání zakázek jakožto věci neprůhledné k zakázkám skutečně veřejným, s viditelnými dopady na životy lidí

PŘÍKLAD

Podmínka 10 procent pracovních míst vyhrazených ve veřejných zakázkách pro dlouhodobě nezaměstnané

Úřad práce v Mostě hodlá pro většinu klíčových aktivit projektu vybrat dodavatele služeb formou veřejné zakázky. Uchazeč se zaváže, že nejméně 10 procent z celkového počtu pracovníků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bude pocházet z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob. Bude se jednat o uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců, s nimiž uzavřou pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky formou zakládající ukončení jejich evidence na úřadu práce.

Toto opatření není nijak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Postup umožňuje § 44 odst. 10 zákona o veřejných zakázkách a byl „posvěcen“ mnoha právníky. Za všechny např. JUDr. Jiří Taišl, specialista na české a evropské právo veřejných zakázek. Zadavatel nikoho neznevýhodňuje, protože podmínka zaměstnání alespoň 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob je absolutní a rovná pro všechny uchazeče o zakázku

Vybraný dodavatel bude následně postupovat dle zadávacích podmínek a pro úřad práce bude vykonávat komplex na sobě navázaných aktivit zahrnujících oslovení cílové skupiny přímo v daných lokalitách, individuální a skupinové poradenství, motivaci a aktivizaci, rekvalifikaci, praxi u zaměstnavatelů, pracovní asistenci včetně doprovodů na pracovní pohovory a zprostředkování dotovaného zaměstnání s využitím pracovní asistence ještě po dobu několika prvních týdnů na novém pracovišti účastníků. Za inovativní považuje Úřad práce v Mostě zejména počáteční profilaci klientů do kategorií osob práci hledajících, neaktivních a perspektivních (mladí do 24 let) a navázání aktivit na specifické potřeby každé z těchto kategorií.

V srpnu bylo takto zaměstnáno první 9 dlouhodobě nezaměstnaných na stavební a opravné práce na sídlišti Chanov. Pravidlo bude použito i na další veřejné zakázky vypsané v rámci IPRM DEMOS.

Poznámka: Podobnou cestou, pokud jde o uplatnění institutu zvláštní podmínky u veřejných zakázek, půjdou v budoucnu také města Most a Roudnice nad Labem, Litvínov a další.

FINANCOVÁNÍ

Toto opatření nevyžaduje žádné speciální finanční náklady.

Robert Herák

expert pro oblast zaměstnanosti

adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Je zapotřebí nový přístup ke zvýšení počtu pracovních příležitosti pro sociálně vyloučenou mládež a dospělé, jehož součástí bude nový způsob zapojení prostřednictvím úřadů práce a smluvních poskytovatelů služeb z terciárního sektoru a poskytování integrovaných aktivačních služeb, zaměřených na jednotlivé překážky bránící získání zaměstnání, například na nedostatečnou kvalifikaci, absenci péče o děti, zadluženost apod. Avšak vzhledem k velké mezeře v kvalifikaci obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit a klesající poptávce po základních kvalifikacích na pracovním trhu se dlouhodobá strategie prevence nezaměstnanosti těchto osob musí zaměřit na zvyšování jejich vzdělanosti.

/Česká republika: Šance na zlepšení zaměstnanosti Romů. Studie Světové banky (2008)/