Poradenský program Podpora zaměstnatelnosti, aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných

||Poradenský program Podpora zaměstnatelnosti, aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných

Poradenský program Podpora zaměstnatelnosti, aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných

2023-03-09T11:37:23+01:009 března, 2023|Aktuality|

Zaměstnanost je jednou z klíčových oblastí sociálního začleňování a v dnešní době, kdy se ekonomika potýká s řadou výzev, je podpora v této oblasti pro obce zásadní. Proto jsme se rozhodli nabízet spolupracujícím obcím poradenský program zaměřený na podporu zaměstnatelnosti a návrat dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce.


Poradenský program

Poradenské programy realizujeme jako jednu z aktivit projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování. Výběr programu vychází z potřeb, které si obec vymezila ve svém plánu sociálního začleňování, nebo v přihlášce ke spolupráci. Přednost mají oblasti, ve kterých obec předpokládá největší posun, a oblasti, jejichž řešení je pro vývoj sociálního vyloučení v obci rozhodující.

„Při přípravě programu v oblasti podpory zaměstnatelnosti osob se zaměřujeme především na dvě priority. První z nich je podpora lokálních sítí zaměstnanosti, které nastavujeme s ohledem na situaci a potřeby konkrétního regionu. Druhou prioritou je dlouhodobá udržitelnost dosažených výsledků,“ uvádí Hana Kejhová, expertka Agentury pro oblast zaměstnanosti.

Během realizace programu se Agentura pro sociální začleňování snaží koordinovat aktéry, kteří působí v oblasti zaměstnávání a vytvářet synergické efekty při poskytování služeb zaměstnanosti. Spolupracujeme se zástupci obcí, úřadu práce, zaměstnavatelů i místními neziskovými organizacemi.

„Zjišťujeme, co si obec sama definovala jako důležité otázky, nebo potřeby rozvoje a s ohledem na to připravujeme na míru ušitý program. Záleží na tématu, které naši partneři chtějí řešit. Někde si mohou vybrat například podporu integrace cizinců, v další obci je to začleňování mladých Romů a jinde to může být rekvalifikace nízkokvalifikovaných lidí,“ komentuje Hana Kejhová. „Máme ale například i poptávku na přípravu sociálního podniku ve středně velké obci, kde by vznikla nová pracovní místa,“ dodává.


Lokální sítě zaměstnanosti

V rámci poradenského programu chceme dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti sítí zaměstnanosti. Ty umožňují sdílení informací mezi Agenturou, zaměstnavateli, sociálními pracovníky a úřady práce, ale také zlepšení komunikace a posílení synergických efektů, což vede ke zjednodušení systému návratu nezaměstnaných na trh práce v regionu. Navíc pomáhají zajistit kontinuitu tématu a prevenci před výpadky v případě, kdy některý z účastníků síť opustí.

„Výhodou sítí zaměstnanosti je, že umožňují úřadům práce lépe oslovit a motivovat skupiny lidí, kteří by jinak byli obtížně dosažitelní. Tyto skupiny mohou díky tomu získat přístup k novým pracovním příležitostem a vzdělávacím programům,“ doplňuje Hana Kejhová. „Naším záměrem je také propagovat potřebnost tréninkových pracovních míst a konceptu prostupného zaměstnávání pro lidi s kumulací handicapů, kteří se ocitli dlouhodobě mimo trh práce. Je nutné vysvětlovat toto téma také zaměstnavatelům, pro které je tato problematika stále trochu mimo jejich zorné pole.“

Právě funkční „sítě“ usnadňují přístup k informacím o různých dotačních titulech, které mohou mít pozitivní dopad na lokální ekonomiku a poskytnout finanční podporu pro nové projekty. Celkově taková partnerství v oblasti podpory zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti lidí na volném trhu práce slouží jako prostředek k podpoře místního ekonomického rozvoje a ke zlepšení situace na trhu práce. „Nyní se například vede odborná debata o potřebnosti pilotního ověřování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, integračního pracovního místa. To by v sobě kombinovalo vytvoření pracovního místa pro znevýhodněnou osobu prostřednictvím poskytnutí mzdového příspěvku zaměstnavateli s podporou sociální práce. Posun v této oblasti by samozřejmě přineslo i schválení zákona o sociálním podniku. Ten aktuálně prochází interním připomínkovým řízením na MPSV, kam přinášíme zpětnou vazbu z praxe,“ vysvětluje Hana Kejhová.


Udržitelnost podpory

Prioritou je také dlouhodobá udržitelnost výsledků podpory zaměstnávání. Praxe totiž ukazuje, že lidé, kteří nastoupí například na veřejně prospěšné práce, nebo využijí tréninkové pracovní místo, nemají často kam dále postoupit. Klient by měl opouštět systém pomoci až v okamžiku, kdy je stabilizovaný, svou situaci zvládá a nehrozí, že za několik měsíců bude zpět na začátku celého procesu.

„Cílem je zajistit, aby člověk, který například úspěšně ukončí tréninkové pracovní místo, získal následně zaměstnání třeba v sociálním podniku, nebo u zaměstnavatele, který se zaváže poskytovat nějakou rozsáhlejší formu podpory takového zaměstnance,“ uzavírá Hana Kejhová.


Přenos zkušeností na centrální úroveň

Podobná řešení nelze ovšem kompletně zajistit bez systémové podpory. Součástí činnosti Agentury v projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování je i přenášení podnětů vzniklých na základě práce v lokalitách směrem k centrálním úřadům. Na přípravě systémových řešení spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství a dalšími orgány státní správy.

Věříme, že poradenský program zaměřený na podporu zaměstnanosti bude přínosem jak pro obce, tak pro občany, kteří se potýkají s problémy s hledáním zaměstnání. Během realizace programu rozvíjíme spolupráci s řadou aktérů a snažíme se vytvářet efektivní a udržitelný systém, který bude sloužit všem občanům spolupracující obce.

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.