Seminář o společném vzdělávání pořádala Agentura pro studenty liberecké univerzity již potřetí. Tentokrát online.

||Seminář o společném vzdělávání pořádala Agentura pro studenty liberecké univerzity již potřetí. Tentokrát online.

Seminář o společném vzdělávání pořádala Agentura pro studenty liberecké univerzity již potřetí. Tentokrát online.

2020-11-13T11:20:40+01:0013 listopadu, 2020|Aktuality|
Pracovnice Odboru pro sociální začleňování MMR ČR a Odboru školství a sociálních věcí Magistrátu města Liberce uspořádaly seminář pro studenty 1. ročníku studijního oboru Učitelství pro mateřské školy Technické univerzity v Liberci. Cílem bylo upozornit budoucí učitelky a učitele na specifika práce s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí a představit jim možnosti řešení, které vznikly díky spolupráci města a Agentury.

Vzhledem k mimořádné situaci byl celý seminář přesunut do online prostoru. Studentky a studenti ale ani tak nebyli ochuzeni o žádné informace. Konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury Markéta Nešporová spolu s koordinátorkou inkluze obce Evou Novákovou představila posluchačům způsob práce Agentury v sociálně vyloučených lokalitách a spolupráci s městem. „S Libercem spolupracujeme od roku 2016 a myslím, že se nám spolupráce daří. V loňském roce jsme aktualizovali Místní plán inkluze, který pomohl uvést do praxe řadu opatření, která pomáhají konkrétním dětem v libereckých školách. V roce 2018 jsme uzavřeli trojstranné memorandum o spolupráci i s Technickou univerzitou a od té doby, pořádáme semináře na téma inkluzivní vzdělávání pro studenty oboru Učitelství pro MŠ,“ uvedla Markéta Nešporová.

Díky spolupráci s Agenturou vznikl také projekt Férové školy v Liberci, kterému byla věnována další část prezentace. „Projekt s rozpočtem téměř dvacet devět milionů korun zahrnul všechny místní základní školy. V rámci projektu začalo na školách v Liberci pracovat třicet šest koordinátorů inkluze, kteří zásadním způsobem ulehčili pedagogům, dále třicet jedna kariérních poradců. Díky projektu se otevřela nabídka metodické podpory pro osmdesát dva asistentů,“ sdělila Eva Nováková. Na projekt v letošním roce navazuje projekt Férové školy II, který městu umožnil získat na společné vzdělávání dalších sedmdesát sedm milionů korun. V tomto projektu budou kromě ZŠ podpořeny i všechny MŠ zřizované městem Liberec.

Závěrečná část semináře byla zaměřena na souvislost bydlení a vzdělávání dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. „Chtěly jsme studentům ukázat, jak silný je vztah mezi nekvalitním bydlením, například na ubytovnách, a školní neúspěšností. Velký vliv má bydlení samozřejmě i na předčasné odchody ze vzdělávání. Proto tak úzce spolupracujeme s kolegy, kteří mají otázku bydlení na starosti. Sociální začleňování je komplexní proces, kdy jeden problém nelze úplně vyřešit bez alespoň částečného řešení těch ostatních,“ doplnila Markéta Nešporová.

I přesto, že vzdělávání online klade zvýšené nároky na přípravu lektorů i na pozornost studentů, hodnotili účastníci akci pozitivně. „S konáním semináře už máme dlouhodobé zkušenosti, ale z přesunu do online prostředí jsme měly trochu obavy. Nakonec to ale dobře dopadlo a myslím, že můžeme být spokojeny,“ uzavírá s úsměvem Eva Nováková.

Agentura působí v Liberci od roku 2016. Mezi její činnosti patří kromě odborného poradenství například realizace vzdělávacích akcí pro pedagogy, koordinátory inkluze na školách, asistenty pedagoga a školní asistenty. V pracovní skupině vzdělávání, na jejíž činnosti se Agentura podílí, je momentálně zapojeno dvacet sedm organizací z řad škol, samosprávy a státní správy i neziskových organizací.

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.