Sociální začleňování: Co funguje a co je potřeba změnit?

||Sociální začleňování: Co funguje a co je potřeba změnit?

Sociální začleňování: Co funguje a co je potřeba změnit?

2023-12-20T11:40:22+01:0012 prosince, 2023|Aktuality|

Pro úspěšné řešení sociálního začleňování je nutné, aby klíčová ministerstva spojila síly. Na tom se shodli místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT, Jan Mareš. Čelní představitele ministerstev diskutovali o budoucnosti sociálního začleňování během konference, kterou pořádala Agentura pro sociální začleňování v prostorách MMR.

„Sociální vyloučení představuje jednu z nejvýznamnějších a nejkomplexnějších výzev současné české společnosti,“ sdělil v úvodu ministr Ivan Bartoš. Zároveň řekl, že strukturálně znevýhodněné regiony a lokality vyžadují v mnoha aspektech trvalou a systematickou podporu státu. V tom jej podpořil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který ve svém úvodním slově uvedl, že „propojování podpory ministerstev s činností Agentury v nejvíce zatížených lokalitách, je pro řešení sociálního vyloučení mimořádně důležité.“

Ministr Bartoš hovořil o návrhu budoucnosti Agentury pro sociální začleňování, který jeho úřad v současnosti připravuje k předložení vládě ČR. „Tento návrh počítá s tím, že Agentura bude i v následujících letech působit na Ministerstvu pro místní rozvoj jako klíčový nástroj vlády zaměřený na podporu samospráv při snižování sociálních disparit v území a podílu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením,“ dodal.

Agentura má podle představ ministerstva poskytovat mezioborovou koordinační, poradenskou a analytickou podporu samosprávným celkům především v oblastech územního rozvoje, bydlení, vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnanosti, zadluženosti a bezpečnosti. „Chceme, aby tato podpora byla dobře koordinovaná a zaměřená především na ty nejohroženější obce (mimo jiné podle Indexu sociálního vyloučení) a zároveň aby byla systematičtější a opírala se o stabilnější financování ze státního rozpočtu,“ doplnil Ivan Bartoš.

Marian Jurečka podtrhl důležitost sdílení poznatků a zpětné vazby: „Chceme posílit spolupráci a výměnu informací mezi MPSV a Agenturou o sociálních disparitách v území a dopadech státních politik zaměstnanosti, sociální práce a péče o děti. Rádi bychom při tom ještě více využívali Index sociálního vyloučení a analytické činnosti Agentury.“

Jak uvedl její ředitel, Martin Šimáček, Agentura se chce v budoucnu více angažovat v oblasti vzdělávání. Od ledna zahájí systémovou spolupráci s MŠMT, zaměřenou na obce, kde jsou takzvané segregované školy, kterých je v ČR stále více než 120. Věnovat se chce také na předčasným odchodům chudých dětí ze škol.

Spolupráci ve vzdělávání okomentoval vrchní ředitel sekce školství MŠMT, Jan Mareš: „Je logické, že zlepšení přístupu ke vzdělávání a zvýšení jeho kvality u dětí se sociálním znevýhodněním nemůže plně zajistit jen ministerstvo školství. Vítáme proto aktivity, které nám v tom mohou výrazně pomoci. Sem patří také projekt zvyšování dostupnosti vzdělávání těchto dětí v šesti vybraných obcích, který Agentura chystá a do něhož je přímo zapojen i Národní pedagogický institut (NPI). Agentura bude pracovat se zástupci obcí jako zřizovatelů, zatímco NPI se zaměří na spolupráci s konkrétními školami. Toto vzájemné propojení má velkou šanci přinést očekávané řešení a být příkladem dobré praxe, který bude dále přenositelný.“

Z výsledků diskusí vyplynulo, že Agentura představuje unikátní vládní nástroj, který propojuje řadu různých oblastí sociálního začleňování, z nichž žádnou nelze opomenout. „Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou na nás toto postavení klade. Zároveň ale věříme, že to je správná cesta, jak v budoucnu skutečně systémově snížit rozsah sociálního vyloučení v Česku,“ uzavřel Martin Šimáček.

Projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování
Projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování, v jehož rámci byla konference uspořádána, se zaměřuje na zavádění komplexních programů, vytvořených na základě předchozích zkušeností Agentury. Cílem je vytvořit podmínky překračující jednotlivé úzce vymezené oblasti podpory sociálního začleňování.
Agentura v rámci projektu realizuje ve městech a obcích 42 poradenských programů zaměřených na změny v konkrétních oblastech, jako je například dostupné bydlení, oddlužování, nebo prevence kriminality. Mimo to však poskytuje průběžně i multioborovou podporu s orientací na řešení celé škály problémů spojených se sociálním vyloučením.
Kromě realizace poradenských programů bylo uspořádáno 20 vzdělávacích aktivit zaměřených na konkrétní témata sociálního začleňování, uskutečněno devět výzkumů, připraveny 2 metodické materiály (metodika monitoringu dopadu, metodika ke kritériím kvality SZ) a souborný dokument dobrých praxí.

 


Akce se koná v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.