Společně za změnou: Poučení ze dvou regionálních setkání Platformy pro komunitní práci v Olomouci a Ústí nad Labem

||Společně za změnou: Poučení ze dvou regionálních setkání Platformy pro komunitní práci v Olomouci a Ústí nad Labem

Společně za změnou: Poučení ze dvou regionálních setkání Platformy pro komunitní práci v Olomouci a Ústí nad Labem

2024-01-12T11:02:13+01:0012 ledna, 2024|Aktuality|

Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 svolala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s místními partnery dvě setkání regionální Platformy pro komunitní práci, jedno na půdě VOŠ CARITAS v Olomouci a druhé na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na těchto setkáních se sešlo dohromady 100 vzdělavatelů, realizátorů komunitní práce a představitelů obcí a krajů, kteří ukázali rozhodné odhodlání prosazovat komunitní rozvoj v České republice.

Obě setkání, strukturovaná tak, aby usnadnila produktivní diskuzi a společné řešení problémů, byla zahájena prezentacemi, které připravily půdu pro poutavé dialogy. V Olomouci vzdělavatelé, mezi nimiž nechyběla Vyšší odborná škola Caritas, Ostravská univerzita a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, vyzdvihli kritické aspekty vzdělávání v oblasti komunitní práce, výzkumu a vývoje evaluačních nástrojů.

O své zkušenosti s realizací komunitní práce se v Olomouci podělili zástupci organizací Člověk v tísni z Přerova, Přátelé Lipiny z Frýdku-Místku, Diecézní Charita Ostravsko opavská z Ostravy a Bunkr z Třince. Jejich příběhy byly příkladem odborného i osobního nasazení, které je nutné k řešení složitých problémů sociálně vyloučených lokalit. Díky participativní technice World Café se účastníci aktivně zapojili do otevřené diskuse o třech zásadních tématech: budování personálních kapacit v komunitní práci, úloze místních samospráv v komunitní práci a vzdělávání v komunitní práci. Tyto diskuse přinesly řadu strategií a poznatků, včetně důležitosti finanční podpory, přizpůsobivosti vzdělávání a efektivních komunikačních strategiích v komunitní práci.

V Ústí nad Labem bylo setkání zahájeno představením projektu Agentury na podporu komunitní práce a Fakulty sociálně ekonomické. Prezentace čtyř realizátorů komunitní práce – Host. pro Nelhostejnost z Hostomic, MY Litvínov, města Velké Hamry a Charity Šluknov – osvětlily rozmanitost a dopady komunitní práce napříč různými regiony.
Organizátoři setkání z Agentury pro sociální začleňováni využili formát World Café a podnítili diskuzi účastníků o roli místních samospráv při podpoře komunitních aktivit. Poznatky získané z těchto diskusí se spojily ve společnou vizi komunitní práce v České republice:

Současná úspěšná praxe:
Efektivní komunitní práce v České republice se vyznačuje aktivní účastí komunity na plánování a realizaci sociálních služeb, pěstováním pocitu sounáležitosti a spolupráce mezi obyvateli. Klíčovou roli při upevňování komunitních vazeb hrají akce řízené odspodu místními obyvateli, jako např. Den dětí, Týden seniorů a Den zdraví. Vytváření pracovních skupin ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky a dalšími zúčastněnými stranami posiluje schopnost komunit účinně řešit problémy. Starostové aktivně podporující občanskou angažovanost prostřednictvím veřejných setkání zvyšují zapojení občanů obcí. Strategické využívání obecních internetových stránek a zpravodajů zvyšuje informovanost a angažovanost. Pravidelná setkání komunitního plánování a proaktivní neziskové organizace poskytují místním komunitám platformu pro vyjádření společných potřeb. Podpora starostů podtrhuje význam komunitně vedeného místního rozvoje.

Budoucí směry a příležitosti rozvoje:
Budoucnost komunitní práce v České republice je připravena na rozvoj a zdokonalování. Realizátoři neziskových projektů zlepšují svou sebeprezentaci a zajistí, aby jejich role a přínos byly jasně komunikovány. Přizpůsobení komunikace tak, aby našla odezvu u místních samospráv, usnadní hlubší spolupráci a porozumění. Vzdělávání místních orgánů o klíčové práci neziskových organizací posílí jejich schopnost poskytovat podporu. Společné akce spolupořádané místními obyvateli, jako jsou sportovní aktivity a programy pro děti, budou nadále posilovat komunitní vazby. Neziskové organizace a neformální místní spolky, poskytovatelé sociálních služeb a místní úřady budou prosazovat aktivní zapojení komunity do řešení obecních problémů. Bude posílena spolupráce a vytváření sítí mezi organizacemi a místními úřady. Ústředními body budou předcházení a řešení konfliktů a podpora porozumění s důrazem na sdílení obecních vizí se všemi občany, včetně zranitelných skupin. Pro budoucí úspěch bude klíčové vytváření spojenectví v rámci obecních samospráv a zvyšování povědomí o znalostech místních obyvatel a odbornosti sociálních a komunitních pracovníků při zapojování zranitelných obyvatel. Udržitelné mechanismy financování, zvýšená angažovanost místních aktérů při zapojování obyvatel a prosazování podpory komunitní práce ze strany místních samospráv, zajistí kvalitativní posun při sociálním začleňování. Řešení potřeb sociálního bydlení, podpora občanské angažovanosti místních obyvatel, kultivace změn ve vedení a postojích veřejnosti a mobilizace zranitelných skupin představují klíčové cíle. A konečně, zavedení inkluzivních participativních rozpočtů umožňujících zapojení širšího spektra místních občanů, včetně občanů ze znevýhodněného prostředí.

V závěrečném bloku ústeckého setkání představila Ústecká komunitní nadace možnosti financování komunitních aktivit a projektů. Tato nadace byla založena v roce 1993 a jako první česká komunitní nadace a druhá nejstarší ve střední a východní Evropě sídlí v Ústí nad Labem. Ročně podpoří více než 100 projektů, přičemž celkový příspěvek se blíží třem milionům korun. Její zaměření zahrnuje vzdělávací příležitosti pro znevýhodněné děti a podporu místních iniciativ zaměřených na zlepšení životních podmínek ve více regionech.

V průběhu obou setkání bylo zřejmé, že komunitní práce není pouhou profesí, ale posláním k podpoře sociálních změn a sociální soudržnosti. Účastníci si uvědomovali, že je důležité překlenout propast mezi teorií a praxí, pečovat o kompetence komunitních pracovníků a budovat silné sítě spolupráce napříč různými sektory. Platforma pro komunitní práci bude nadále sloužit jako katalyzátor pozitivních změn ve strukturálně postižených regionech a sdružovat vzdělavatele, realizátory, zástupce samospráv ve společném poslání sociálního začleňování a komunitního rozvoje. Při pohledu do budoucnosti představuje tato platforma záruku odhodlání a spolupráce všech, kteří se podílejí na posílení postavení a odolnosti místních komunit.

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení“ reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000341
.