VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 7. VLNY KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

|VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 7. VLNY KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU
VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 7. VLNY KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU2021-01-13T17:12:31+01:00

VYHLÁŠENÍ VÝZVY PRO OBCE KE SPOLUPRÁCI V RÁMCI 7. VLNY KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

Agentura pro sociální začleňování vyzývá obce a svazky obcí ke spolupráci v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“) je realizován od ledna r. 2015 a je nástrojem pomoci obcím a jejich svazkům při začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných zdrojů za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. Představuje prověřený komplexní soubor metod a nástrojů, s jejichž využitím Agentura v průběhu zpravidla tříleté spolupráce provází obec od vstupní analýzy a sestavení lokálního partnerství z místních aktérů, přes společnou tvorbu Strategického plánu sociálního začleňování k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. revize plánu pro další období.

Spolupráce Agentury v rámci KPSVL přispívá k systémovým změnám v přístupu k problematice sociálního vyloučení na konkrétním území a směřuje k realizaci místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách. Při spolupráci je kladen důraz na podporu zapojení místních aktérů.

Metodika Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „Metodika“) upravuje činnosti vykonávané Agenturou, Monitorovacím výborem Agentury, krajskými koordinátory pro romské záležitosti a Radou vlády pro záležitosti romské menšiny v rámci KPSVL; dále uvádí východiska spolupráce s Řídicími orgány OPZ, IROP a OP VVV v rámci KPVSL.

Metodikou 5.0 se řídí spolupráce Agentury s městy, obcemi, svazky obcí a obcemi zapojenými do MAS, které na základě přihlášky přistoupí ke spolupráci s Agenturou v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) v 7. vlně spolupráce v KPSVL, tedy v době od 4. 4. 2018. Nově je umožněno přijetí aktualizované verze Metodiky (5.0) také obcím, které do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám vstoupily v některé z předchozích vln spolupráce (viz Metodika 5.0 (zip; 8.54 MB) , s. 3, odst. 7).

Mezi podstatné změny, které revidovaná verze Metodiky KPSVL (5.0) přináší, patří zejména umožnění vstupu do KPSVL obcím s nižším počtem obyvatel než 2000 a zavedení tzv. předvstupní vzdálené podpory, v jejímž rámci bude Agentura obcím se zájmem o vstup do KPSVL poskytovat součinnost při zpracování přihlášky.

AKTUALIZACE METODIKY KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

Dne 6. 5. 2019 schválila Rada vlády pro záležitosti romské menšiny v zastoupení Monitorovacím výborem pro činnost Agentury pro sociální začleňování Dodatek č. 1, kterým se mění znění Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Od 7. 5. 2019 se spolupráce Agentury s obcemi zapojenými do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám řídí aktualizovanými verzemi Metodiky KPSVL.

Ode dne následujícího po schválení Dodatku č. 1, tj. od 7. 5. 2019, se spolupráce Agentury s obcemi, které přistoupily ke spolupráci v rámci KPSVL v 7. vlně (tedy v období od 4. 4. 2018) řídí Metodikou KPSVL verze 5.1.

V návaznosti na změnu Podmínek pro podporu individuálního systémového projektu Systémové zajištění sociálního začleňování a s cílem aktualizace a doplnění popisu postupů při realizaci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám jsou předmětem aktualizace Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 1.0 – 5.0 Dodatkem č. 1 ze dne 6. 5. 2019 následující změny:

(I.) zavedení možnosti aktualizovat text verzí Metodiky Koordinovaného přístupu 1.0 – 5.0 formou dodatku;
(II.) zavedení možnosti zpracování Tematického akčního plánu v obcích, kterým je poskytována intenzivní komplexní a vzdálená komplexní podpora a změna maximální délky poskytování vzdálené komplexní podpory;
(III.) dílčí upřesnění postupu při poskytování vzdálené komplexní podpory, postupu při průběžném vyhodnocování a při revizích a aktualizacích strategických dokumentů obce, které jsou výstupem podpory poskytované Agenturou, postupu v rámci exit strategie a postupu při průběžném monitoringu a vyhodnocování spolupráce Agentury s obcí;
(IV.) dílčí upřesnění a aktualizace pojmů v přílohách Metodiky KPSVL verze 5.0, které jsou podkladem pro výběr obcí do KPSVL.

Změnové verze dokumentů, které byly Dodatkem č. 1 aktualizovány naleznete ve složce Metodiky 5.1.

Kontaktními pracovníky Odboru (Agentury) pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR pro dotazy související s implementací Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám jsou:

metodičky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (Oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování) – Pavla Plischke, Markéta Balgová

metodici a metodičky lokálních intervencí regionálních oddělení:

•Regionální centrum Střed (pro kraje: Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Vysočina) – Zuzana Palečková (OP Z), Ilona Dvořákova (OP VVV)

•Regionální centrum Východ (pro kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský) – Marcela Bužgová (OP Z), Lenka Navrátilová (OP Z), Martina Dušková (OP VVV)

•Regionální centrum Západ (pro kraje: Karlovarský, Plzeňský, Ústecký) – Kamila Zinčenková (OP Z), Pavla Radová (OP Z), Julie Žemlová (OP VVV)

Přílohy ke stažení:

Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám – Verze 5.1 – 7. vlna

Dodatek k Metodice Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 1.0 – 5.0