Výzva pro obce ke spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním

||Výzva pro obce ke spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním

Výzva pro obce ke spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním

2024-01-24T13:53:30+01:0010 ledna, 2024|Aktuality|

 

Výzva pro obce k intenzivní tříleté spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním, vč. dětí ze sociálně vyloučených lokalit

Rádi bychom informovali obce, které mají zájem se přihlásit do projektu Desegregace vzdělávání dětí a žáků se sociálním vyloučením (OP JAK) s Metodickou podporou vybraných obcí v rámci KPSV 2021+, o prodloužení termínu příjmu přihlášek až do 15. 3. 2024.

Agentura pro sociální začleňování (MMR) vyhlašuje výzvu pro obce ke spolupráci při zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím systémových opatření ve vzdělávací soustavě obce a dalších navazujících sociálně-inkluzivních opatření.

Datum vyhlášení výzvy: 15. 12. 2023
Datum zahájení příjmu přihlášek: 15. 1. 2024
Datum ukončení příjmu přihlášek: 15. 3. 2024

Výzva může být v případě potřeby prodloužena.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit výzvu v případě potřeby opakovaně.

Předmět výzvy a cíle spolupráce:

Z úrovně obce jako zřizovatele základních a mateřských škol ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování systematicky vytvářet podmínky pro zvyšování dostupnosti kvalitního vzdělávání pro všechny děti a žáky (se zřetelem na děti a žáky se sociálním znevýhodněním a ze sociálně vyloučených lokalit; dále jen „děti a žáci se SZ“), zejména pak:

1. Zmapovat, ověřit a systematicky odstraňovat bariéry, které zabraňují dětem a žákům se SZ dosahovat kvalitního vzdělávání.
2. Nastavit cíle, opatření a konkrétní aktivity na systematickou podporu vzdělávání dětí a žáků se SZ, a to jak ve všech školách v lokalitě, tak v neformálním a zájmovém vzdělávání, v sociálních službách a ve spolupráci s rodinami/zákonnými zástupci.
3. Vytvořit podmínky ve všech školách a školských zařízeních v místní vzdělávací soustavě k vyšší citlivosti a schopnosti podpořit děti a žáky s nedostatečnou podporou ke vzdělávání v rodině s cílem vyrovnat podmínky pro kvalitní vzdělávání a zvýšit tím úspěšnost žáků ve vzdělávání.
4. Vytvořit funkční místní platformu na podporu vzdělávání dětí a žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, složenou ze zástupců zřizovatele (příp. dalších zřizovatelů, např. kraje), ředitelů škol a školských zařízení, poskytovatelů neformálního vzdělávání a poskytovatelů návazných služeb.
5. Sestavit strategii rozvoje místní vzdělávací soustavy, která odstraní bariéry ve vzdělávání dětí a žáků se SZ a případnou segregaci těchto dětí a žáků ve vzdělávání (tzv. desegregační strategii).
6. Poskytnout / Nastavit specifickou podporu zřizovatelům a všem školám a školským zařízením v lokalitě při vzdělávání dětí a žáků se SZ, a to nejen těm, které mají vyšší zastoupení dětí a žáků se SZ.
7. Podpořit úspěšný postup žáků se sociálním znevýhodněním na střední školy a učiliště.
8. Komunikovat s veřejností, zvyšovat povědomí o účinnosti, efektivnosti a potřebě desegregačních opatření, která podporují kvalitu vzdělávací soustavy v místě, pro celou společnost.

Bližší informace o způsobu podání přihlášky a poskytování konzultací naleznete v přiloženém textu výzvy:

Text výzvy – Výzva pro obce k intenzivní tříleté spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání …

Příloha 1 – Metodika výběru obcí do spolupráce

Příloha 2 – Formulář formálního hodnocení

Příloha 3 – Přihláška ke spolupráci

Často kladené otázky:

V případě zájmu více obcí o společné podání žádosti je nějak nastavená míra redistribuce dětí a žáků do škol mezi obcemi, tj. kolik min. žáků musí dojíždět z obce A do školy obce B, aby obě obce A, B (každá má svoji školu), mohly podat společnou žádost. Musí být dojíždění obousměrné (žáci z A jezdí do B, žáci z B jezdí do A), nebo to může být jen jedním směrem (např. žáci z A jezdí jen do B, opačně nikdo). Musí mít redistribuovaní žáci sociální znevýhodnění, nebo nemusí a stačí, že na každé škole jsou žáci se sociálním znevýhodněním?
Není nijak upřesněn podíl žáků na té které škole v té které obci, ani (re)distribuční směr, ani podíl žáků se sociálním znevýhodněním na (re)distribuci, kromě toho, že výsledkem (re)distribuce nemůže být opak cílů projektu, tj. vznik segregované školy v jedné obci a zbavení se žáků se sociálním znevýhodněním v obci druhé

Jak bude probíhat vybrání škol do spolupráce? 
Do spolupráce jsou vybírány obce a předpokladem pro jejich vybrání je doložení vůle všech škol na jejich území se projektových aktivit účastnit.

Lze zapojit i více MČ?
Ano, v rámci projektu je možné spolupracovat i s více částmi obce.

Jaký by měl být přínos tohoto projektu pro město? Pouze systémová podpora? Tedy jeden odborný pracovník, který bude zmapovávat bariéry a poté zpracovávat systémový plán?
Ano, jde „pouze“ o odbornou podporu za pomoci expertů Agentury, 1 pracovník je pro obec vyhrazen, ale v týmu jsou další experti, kteří obec podpoři, celkem můžeme obec podpořit analytickými, metodickými a koordinačními činnostmi, podporovat můžeme jak obce, tak školy , tak jejich partnery (NNO apod.), plán není samoúčelem, klíčové je společně s obcí a partnery docházet k řešením, jak zlepšovat schopnost školské soustavy zajistit rovné příležitosti pro děti a žáky ze SV prostředí.

Všechny školy vyjma jedné jsou zapojeny do projektu NPO Podpora rovných příležitostí. Co by měl přinést tento projekt navíc nad rámec již realizovaného projektu NPO?
Koordinace a synergie podpory ASZ a NPI patří mezi základní pilíře projektu. Naše podpora je zaměřena na 3 aktéry, kromě škol také na obec a její další partnery (sociální služby ad.), zvláště u tak velkého města, jakým je Chomutov, je zahrnutí většiny (či všech) škol do projektu NPI vhodné.

O jaké konkrétní odborné konzultace praktiků a odborníků by se mělo jednat, kde získáme tyto odborníky?
Budeme vycházet ze společné dohody a směřování, na kterém se dohodneme, vycházet bychom měli ze zjištěných potřeb a předpokládáme, že budeme spolupracovat s obcemi, které samy cítí potřebu svoji školskou soustavu posunout při zajištění dostupnosti vzdělávání SV dětí (příp. své již vyvíjené úsilí dále zdokonalovat). Podpora se může věnovat širokému spektru problémů a aktivit od aktivit posilujících školní kulturu či wellbeing (zejména tam, kde nepůsobí NPI  a v malých obcí), přes nastavování součinnosti školských a dalších institucí při řešení nepříznivých situací ohrožených dětí a žáků, komunikaci proinkluzivních opatření až po realizaci strukturálních změn ve školské soustavě  (např. desegregační opatření).

Jaká je alokace pro tento projekt?
Alokace projektu je stanovena na max. 70 mil. Kč

Bude případná podpora zaváděných konkrétních opatření, která pomohou řešit bariéry pouze systémová nebo také finanční?
Projekt není napojen na žádné finanční mechanismy, to je možné pouze prostřednictvím MAP a AP v území.

Jaká je finanční náročnost projektu. Spolupráce dle výzvy má být bezplatná. Bude mít město přesto nějakou finanční spoluúčast na projektu?
Ne, město žádnou spoluúčast mít nebude, závazkem obce bude ve společné práci (s NNO, školami apod.) připravovat a realizovat sjednaná opatření pro zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků ze SV prostředí.

Projekt Desegregace vzdělávání dětí a žáků se sociálním vyloučením (OP JAK)