Jarmila Karnovská: Rodičovský klub a práce s rodinou už má u nás dobrou tradici a rodiče si mezi sebou o něm předávají informace

||Jarmila Karnovská: Rodičovský klub a práce s rodinou už má u nás dobrou tradici a rodiče si mezi sebou o něm předávají informace

Jarmila Karnovská: Rodičovský klub a práce s rodinou už má u nás dobrou tradici a rodiče si mezi sebou o něm předávají informace

2021-12-01T13:29:41+01:0029 listopadu, 2021|Aktuality|
Mateřská škola Ostrava, Špálova 32 se nachází v blízkosti sociálně vyloučené lokality. V letošním roce je zde zapsáno padesát čtyři dětí, z toho je osmnáct dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. Ve škole jsou dvě běžné třídy a jedna speciální třída pro děti s poruchami autistického spektra, ve které je v tuto chvíli šest dětí. Ve spolupráci s Agenturou zde probíhají online stáže pro pedagogy a další zájemce o oblast inkluzivního vzdělávání. Na fungování školy, jsme se ptali její ředitelky, paní Jarmily Karnovské:

V mateřské škole pracuje několik asistentů. Jaká je jejich role?

Asistenti jsou rozděleni na dvě skupiny, školní asistent, nebo asistent sociální inkluze, tito se posuzují jako nepedagogičtí pracovníci a mají na starosti komunikaci s rodinou, terénní práci, poskytují dětem ve třídě podporu v průběhu celého dne, dělají i administrativu ve smyslu zakládání různých prací a fungují jako „pomocná ruka“ učiteli. Do druhé skupiny patří asistent pedagoga, který už je pedagogický pracovník a má v náplni práce i vzdělávací práci s dětmi. U nás ve škole máme oba typy asistentů, pedagogické i nepedagogické. Nepedagogické financujeme z projektů a dotačních programů a pedagogické asistenty z podpůrných opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Která ze zaváděných opatření, jsou podle vás nejdůležitější, abyste mohli fungovat v blízkosti sociálně vyloučené lokality?

Pro nás je v tomto ohledu nejdůležitější romský asistent. Tím, že máme hodně dětí z romských rodin, byl hlavně z počátku, pro rodiny romský asistent hodně důležitý. Někteří rodiče zpočátku, kvůli různým předsudkům a blokům vůči majoritě, spíš důvěřovali a komunikovali s romskou asistentkou.


Jak ve škole probíhá spolupráce s rodiči?

Vytvořili jsme takzvaný rodičovský klub, ve kterém pracujeme s rodinami, které ještě neposílají děti do mateřských škol. Této činnosti se věnuje asistent sociální inkluze, který vyhledává a navštěvuje rodiny s dětmi, které by mohly nastoupit do mateřské školy. Asistent zve rodiče do klubíku, pracuje s nimi
a podporuje rodičovské kompetence a doporučuje, aby děti zapsali do mateřské školy dříve, než je povinný rok před nástupem do školy.

Nejsou to závratná čísla, to jsme ani neočekávali, ale rodičovský klub a práce s rodinou už má u nás dobrou tradici a rodiče si mezi sebou o něm předávají informace. Z mého pohledu jsou v tomto rodiče,
ve srovnání se situací před deseti lety, kdy jsem nastoupila, mírně odpovědnější.

 

Stává se, že rodiče cíleně vyhledávají vaší školku?

Stává se, že si nás rodiče vybírají cíleně na základě informací od rodičů, jejichž děti už k nám chodí. Nebo chodí do klubíku a mají možnost vidět, jak pracujeme s dětmi a chováme se k rodičům.

 

Jak se vašim dětem daří při přechodu na základní školy?

To je takový náš cíl do budoucna, zintenzivnit, nebo vůbec navázat spolupráci se základkami. Nechci říct, že máme špatné zkušenosti, ale vůle škol spolupracovat v tomhle ohledu zatím není. Navíc nemáme ani informace kam děti odcházejí. Málokterý rodič nám to sdělí. Potřebovali bychom získat informace, na kterou školu děti jdou a následně se spojit s ředitelem školy a s paní učitelkou.
Ale v každém případě by to musela být iniciativa z naší strany.

Děkuji za rozhovor!

 

 

Pokud vás rozhovor zaujal a chcete se zúčastnit online stáže navštivte stránky online stáží: https://www.socialni-zaclenovani.cz/online-staze/

Rozhovor vznikl v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.