Bílina

Bílina

Město Bílina leží v severozápadních Čechách, na hlavním silničním a železničním tahu mezi městy Most a Teplice. Město má 16 tisíc obyvatel a protéká jím říčka Bílina, která se vlévá do Labe.

Město Bílina leží v severozápadních Čechách, na hlavním silničním a železničním tahu mezi městy Most a Teplice. Město má 16 tisíc obyvatel a protéká jím říčka Bílina, která se vlévá do Labe. V okolí města se nachází jeden z největších povrchových hnědouhelných dolů v ČR a řada průmyslových podniků. Území města je poměrně zřetelně rozděleno na dvě základní zóny – obytnou a výrobní. Tu výrobní tvoří severní a severozápadní část města a jako klín vstupuje téměř až do centra. Stejně jako v jiných průmyslových městech severních Čech je i v Bílině nadprůměrná nezaměstnanost. To má často největší dopad na sociálně slabé jedince. Ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva převažuje skupina se základním vzděláním. Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje kolem 14 procent.

Na území města jsou identifikovány dvě sociálně vyloučené romské lokality.

První z nich je lokalita Teplické předměstí. Jedná se o sídliště tvořené různě velkými panelovými domy. Jde především o tři sedmipatrové panelové domy a blok, ve kterém se nachází obchodní centrum. V této lokalitě není zřejmé prostorové vyloučení. Lokalita vznikla nově řízeným sestěhováním. Domy mají soukromé vlastnictví, většinu z nich vlastní dvě různé realitní kanceláře. Do lokality se stěhují Romové z obcí a měst v regionu i mimo něj. Odhady hovoří o tom, že Romové dnes tvoří až 65 procent obyvatel celé lokality. Většina jejích obyvatel je závislá na sociálních dávkách. V lokalitě je častým jevem práce „načerno“, prostituce, prodej drog a lichva. Velkým problémem obyvatel lokality je jejich zadlužení. Ve městě jsou tři základní školy. Jednu z nich navštěvuje přibližně 51-60 procent romských žáků.

Druhou lokalitu tvoří jednopatrová budova městské ubytovny pro neplatiče se statusem domu s nájemními byty. Kapacita ubytovny je 21 jednopokojových bytů. Zde je zřejmé prostorové vyloučení, budova se nachází na periferii města s jedinou příjezdovou cestou. Lokalita vznikla nově řízeným sestěhováním. Dům byl postaven v roce 1995. Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality je 90 procent. I zde je patrná závislost obyvatel lokality na sociálních dávkách. Častým jevem jsou krádeže železa a jiných kovů, dále pak prostituce, gamblerství a užívání drog.

Město Bílina se problematice sociálního vyloučení dlouhodobě věnuje. Město zahájilo plánování sociálních služeb, ve kterém je zřízena skupina Sociálně vyloučení a osoby v krizi. Město má jednoho terénního sociálního pracovníka a zahájilo Program podpory sociálního začleňování ve městě. Program podpory sociálního začleňování ve městě Bílina je zaměřen především na vytváření podmínek pro naplňování Komunitního plánu města Bílina a to prostřednictvím poskytování sociálních služeb, vzdělávací podpory a poradenského servisu znevýhodněným skupinám obyvatel na území města.

Číst více >

Osobnosti lokality

Prokop Ištvánek
Lokální konzultant