Pyramida kvalitní – inkluzivní školy

|||Pyramida kvalitní – inkluzivní školy
Pyramida kvalitní – inkluzivní školy2022-03-02T12:31:13+01:00

Pyramida kvalitní – inkluzivní školy

Adéla Lábusová, Monika Zemská Tannenbergerová, Zdeněk Svoboda

30. 3. 2020, aktualizace 16. 12. 2021

 

Vize kvalitní školy, prezentovaná v tomto textu, je systematickou a ucelenou definicí toho, co by ideálně měla kvalitní škola splňovat, pokud má dát podporu všem žákům (včetně sociálně znevýhodněných), aby dosáhli výsledků odpovídajících úrovní i mnohostranností jejich potenciálu. Model tedy popisuje ideální podmínky pro to, aby škola poskytovala kvalitní vzdělávání všem žákům nezávisle na specifice jejich potřeb nebo původu a podmínkách, do kterých se narodili. Jedná se o jedno z možných pojetí pomyslného cíle – vize ideálu kvalitní inkluzivní školy. Koncepce představuje orientační metodický rámec Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentury) pro oblast vzdělávání.

Pokud chceme hledat cesty k dobrému výsledku v jakékoliv oblasti, musíme si nejprve vyjasnit „ideální stav“, tedy pomyslný cíl, od kterého můžeme odvozovat, v jaké oblasti a co schází, co je příčinou problémů nebo tvoří překážky. Jestliže pojmenováváme ideál, znamená to, že jsme si vědomi jisté nedosažitelnosti daného cíle ve všech ohledech přesně a důsledně. Stanovujeme-li ideál, dáváme něčemu hodnotu a podklad pro shodu na cílech. Vyjadřujeme, co jsou preferované hodnoty, postoje a postupy, a také jaké podmínky jsou potřebné pro profesionální práci pedagoga.

Pro koncepci „ideálu školy“ je využit model pyramidy se třemi klíčovými úrovněmi (institucionální, skupinové a individualizace) a čtrnácti kritérii. Jednotlivá kritéria se navzájem doplňují, prolínají a podmiňují. Jednotlivě vždy zdůrazňují aspekt, k jehož naplnění jsou nutnou součástí ostatní kritéria. Jsou to spíše perspektivy, jak se lze podívat z různých úhlů na ve skutečnosti komplexní a nerozdělitelný celek. Předpokládá se, že dobře zajištěná nižší úroveň významně podporuje zajištění činností v úrovni vyšší. Symbol pyramidy tak vyjadřuje, že je důležité chápat školu jako ucelený systém, ve kterém ustavující roli má celková kultura, a to již od institucionální roviny školy. Kvalitní škola má být především „skupinou lidí, která usiluje naplňovat společné cíle (stejně jako individuální cíle jednotlivců), přitom společně zvažuje hodnotu těchto cílů a když je třeba, tak je upravuje, a snaží se rozvíjet stále účinnější a účelnější způsoby jejich dosahování“ (Leithwood & Aitken, 1995, s. 41). Pyramida předkládá školu jako celkově se rozvíjející společenství, které se dovede učit z již realizovaných postupů a na základě toho stále zkvalitňuje svou působnost. Ukazuje, že k rozvoji kvality ve vzdělávání je třeba sledovat celý život školy, a to i pokud přemýšlíme například o efektivitě výuky.

Pyramida je jedním z možných přístupů, jak strukturovat a pojmenovat důležité aspekty celkového života školy. Různorodost konceptů a schémat je přínosem, neboť omezuje riziko přijetí jediného, rigidního, vždy na zjednodušení založeného pohledu (schématu). Naše koncepce má tedy také přispět k nadhledu, vhledu a pochopení, že na život školy se dá dívat různým způsobem.

 

Celý dokument si můžete stáhnout ve formátu pdf: Pyramida kvalitní inkluzivní školy (974,8 KB)

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.