Online stáž v Základní škole a mateřské škole Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760

||Online stáž v Základní škole a mateřské škole Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760
Online stáž v Základní škole a mateřské škole Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/7602021-10-15T17:13:39+02:00

 

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků sociálně znevýhodněných v základní škole

 

Základní škola Kořenského, Praha 5

 

Termíny stáží: momentálně nejsou žádné volné termíny

 

Cílem nabízené stáže je výměna informací, sdílení zkušeností a šíření osvědčené praxe v oblasti inkluzivního kvalitního vzdělávání. Stáž je zaměřena na představení realizované komplexní podpory dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s důrazem na podporu dětí pocházejících z odlišného kulturního prostředí či jiných životních podmínek a na spolupráci školy se zřizovatelem. Součástí stáže je jak představení osvědčených metod, postupů, aktivit či opatření v rámci přednášky a společné diskuse, tak náslechy ve výuce a ukázky realizace vybraných aktivit v praxi. V průběhu stáže bude vytvořen prostor také pro diskusi, sdílení zkušeností a navázání spolupráce.

Představení školy

Základní školu Kořenského navštěvuje vysoký podíl žáků s potřebou podpory ve vzdělávání. Školu navštěvuje přibližně 20 % žáků s odlišným mateřským jazykem a 15 % žáků se sociálním znevýhodněním, včetně žáků romských. Škola je dlouhodobě známa svými aktivitami pro podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Škola se však dlouhodobě věnuje také podpoře žáků ohrožených sociálním vyloučením. Důležitou součástí poskytované podpory je také organizace odpoledních aktivit ve škole. Motem školy je „Hledáme v každém to nejlepší a pro každého to nejlepší.“

Program online stáže:

  • Představení školy a jejího přístupu

V první části stáže proběhne diskuze s ředitelkou školy, Mgr. Bc. Libuší Daňhelkovou, v rámci níž bude účastníkům stručně představena historie školy, její filozofie, způsob organizace a vzdělávání. Diskuze bude dále zaměřena zejména na téma podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to především žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí či žáků ohrožených sociálním vyloučením. Účastníci stáže se dozví, jaké kroky a aktivity se škole osvědčily a osvědčují při podpoře žáků i pedagogů a jaké pracovní pozice považuje škola za klíčové.

  • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Druhá část stáže bude věnovaná podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Účastnici stáže se dozví, jak se škole osvědčilo zřízení přípravné třídy, jak je možné budoucí žáky podpořit v rámci letní školy, která slouží seznámení dětí s odlišným mateřským jazykem s novým prostředím, jakým způsobem škola přistupuje k diagnostice budoucích žáků a na základě čeho jsou zařazováni do příslušných ročníků.
Dále bude účastníkům stáže představen systém podpory žaků s odlišným mateřským jazykem při výuce a rozdělení kompetencí mezi členy pedagogického týmu (např. zapojení asistenta pedagoga či role výchovné poradkyně). Účastnici stáže se dozví, co se škole osvědčilo při motivaci žáků, co je klíčové v rámci adaptace a jak škola přistupuje k hodnocení těchto žáků.

  • Podpora žáků se sociálním znevýhodněním

Druhou velkou skupinou žáků, která vyžaduje ze strany školy zvýšeno podporu, jsou žáci se sociálním znevýhodněním. V této části se účastníci stáže dozví, jaký typ podpory a jaký přístup se škole osvědčil při práci s touto skupinou žáků, jak se škole daří nastavit spolupráci s rodiči, v čem může být nápomocná pozice metodika prevence, jaká je zkušenost školy s pozicemi sociálního pedagoga a školní psycholožky, jak nastavit doučování a jak se škole osvědčilo zapojení do programů na obědy zdarma a ovoce a mléko do škol.

  • Náslech ve vyučování

Součástí stáže bude také náslech v hodině zaměřený na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

  • Práce s pedagogickým týmem

Složení žáků školy klade vysoké nároky na práci pedagogů. V této části stáže se účastníci dozví, na co je z pohledu vedení školy nutné zaměřit pozornost při práci s pedagogickým sborem, jaké výzvy práce s takto pestrou skladbou žáků přináší pro pedagogický proces, jakým oblastem rozvoje pedagogů je zapotřebí se věnovat, jak se vedení školy osvědčil výcvik koučování, jakým způsobem je zajištěn mentoring a jak ve škole probíhají supervize a co pedagogům přinášejí.

  • Odpolední aktivity ve škole

Poslední část stáže bude věnovaná odpoledním aktivitám, která škola pro své žáky organizuje. Ve škole působí např. hudební orchestr, sportovní oddíly, hudebně dramatický kroužek, klub deskových a logických her, keramika, šachy, anglická konverzace a další. Účastnici stáže se dozví, jak se škole daří do volnočasových aktivit zapojovat žáky ohrožené školním neúspěchem, jak lze volnočasové aktivity využít ve prospěch jejich širšího rozvoje, na jaká úskalí škola naráží a jaké vidí přínosy.

Závěr stáže bude věnován závěrečné reflexi, shrnutí, diskuzi a vzájemnému sdílení zkušeností.

 

 

Stáže jsou realizovány v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.