Online stáž na Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053

||Online stáž na Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053
Online stáž na Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 10532021-11-30T11:06:44+01:00

 

Motivace a individualizace ve výuce a kvalitní vedení pedagogického týmu

 

Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053

 

Termíny online stáží: momentálně nejsou žádné volné termíny
Čas: 8:30 – 14:30 hod.
Kapacita stáže: 10 účastníků

Cílem nabízené stáže je výměna informací, sdílení zkušeností a šíření osvědčené praxe v oblasti inkluzivního kvalitního vzdělávání. Stáž je zaměřena na představení realizované komplexní podpory dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, na způsob vedení pedagogického týmu a také na strategické plánování školy. Součástí stáže je jak představení osvědčených metod, postupů, aktivit či opatření v rámci přednášky a společné diskuse, tak náslechy ve výuce a ukázky realizace vybraných aktivit v praxi. V průběhu stáže bude vytvořen prostor také pro diskusi, sdílení zkušeností a navázání spolupráce.

Představení školy

Základní škola Partyzánská zakládá svůj přístup k výchově a vzdělávání žáků na podpoře jejich motivace a na individualizaci ve výuce. Žák je vnímán jako aktivní spolutvůrce výchovně vzdělávacího procesu. V pojetí ZŠ Partyzánská je škola prostorem, které žáka inspiruje a zároveň je jím inspirována. Vedení školy dále klade důraz na kvalitní vedení pedagogického týmu, na nastavení dobré spolupráce mezi jeho jednotlivými členy a na zajištění prostoru pro odborný růst a rozvoj pedagogických pracovníků. Dalším tématem, kterému se aktuálně škola věnuje, je hledání takového přístupu k hodnocení žáků, které bude žákům sloužit jako užitečná zpětná vazba.

Program online stáže:

  • Představení školy a jejího přístupu

V první části stáže proběhne diskuze s ředitelem školy, Mgr. Karlem Minaříkem, v rámci níž bude účastníkům stručně představena historie školy, její filozofie, způsob organizace a vzdělávání. Diskuze bude dále zaměřena zejména na téma podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, dále na přístup vedení školy k práci s pedagogickým týmem a ke strategickému plánování.

  • Motivace žáků, rozpoznání jejich specifického potenciálu a využití principu individualizace ve výuce

Druhá část stáže bude věnována tomu, jakým způsobem škola přistupuje k individualizaci ve výuce, jak se daří žáky motivovat a co škola považuje za klíčové pro hledání a rozvoj individuálního potenciálu jednotlivých žáků. Dále se účastníci stáže dozvědí, jak se škole daří žáky podporovat v řešení problémů, posilovat jejich sociálních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, schopnost sebehodnocení a jaký způsob hodnocení žáků škola považuje za vhodný a přínosný pro žáky.

  • Personální zajištění a klíčové pozice ve škole

Dalším tématem bude personální zajištění a hodnocení klíčových pozic. Účastníci stáže se tak dozvědí, jaké pozice se škole osvědčily a jaké personální zajištění považuje vedení školy za vhodné a klíčové. Pozornost bude věnována zejména pozicím zaměřeným na zajištění podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, agendě výchovné poradkyně a nastavení práce školního poradenského pracoviště. Dále se účastníci stáže dozvědí, jakou má škola zkušenost s tandemovou výukou, zapojením asistentů pedagoga a jaké organizační nastavení spolupráce asistentů pedagoga s pedagogy se škole osvědčilo nejvíce.

  • Náslech ve vyučování

Součástí stáže bude také náslech v hodině zaměřený na spolupráci pedagogů s asistenty pedagoga.

  • Práce s pedagogickým týmem a strategické plánování

Tato část stáže bude zaměřena na přístup vedení školy k práci s pedagogickým týmem. Účastníci stáže se dozvědí, jaké aspekty vedení pedagogického sboru považuje ředitel školy za klíčové, jak se daří motivovat pedagogy k jejich dalšímu rozvoji, jaké aktivity a organizační zajištění dalšího vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogů se škole nejvíce osvědčily, jak ve škole probíhají hospitace a jakým způsobem pomáhají nově nastupujícím kolegům „mentoři“ z řad stávajících pedagogů.
Posledním tématem bude přístup vedení školy ke strategickému plánování a k evaluaci.

Závěr stáže bude věnován závěrečné reflexi, shrnutí, diskuzi a vzájemnému sdílení zkušeností.