Online stáž v Základní škole a mateřské škole Brno, nám. 28. října 22

||Online stáž v Základní škole a mateřské škole Brno, nám. 28. října 22
Online stáž v Základní škole a mateřské škole Brno, nám. 28. října 222022-03-22T15:14:00+01:00

 

Cílem nabízené stáže je výměna informací, sdílení zkušeností a šíření osvědčené praxe v oblasti inkluzivního kvalitního vzdělávání. Stáž je zaměřena na představení realizované komplexní podpory dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s důrazem na podporu dětí pocházejících z odlišného kulturního prostředí či jiných životních podmínek. Součástí stáže je jak představení osvědčených metod, postupů, aktivit či opatření v rámci přednášky a společné diskuse, tak náslechy ve výuce a ukázky realizace vybraných aktivit v praxi. V průběhu stáže bude vytvořen prostor také pro diskusi, sdílení zkušeností a navázání spolupráce.

Stáž je určena zejména pro účastníky z obcí spolupracujících s Odborem pro sociální začleňování (Agenturou).

Instituce:

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22

Téma:

Podpora žáků pocházejících z odlišného kulturního prostředí a s nepříznivými životními podmínkami, spolupráce s rodinami žáků, činnost sociálního pedagoga a školního poradenského pracoviště

Program online stáže:

1. Představení školy, historie školy, pracovní pozice na škole
2. Podpora žáků pocházejících z odlišného kulturního prostředí a s nepříznivými životními podmínkami
3. Náslech ve vyučování
4. Školní poradenské pracoviště
5. Činnost sociálního pedagoga a spolupráce s rodinami žáků
6. Závěr stáže

Představení školy

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22 se nachází v blízkosti sociálně vyloučené lokality, z níž pochází 90-95 % žáků školy. Škola dlouhodobě usiluje o poskytování kvalitního vzdělávání pro všechny žáky a také o zajištění potřebné podpory všem žákům, kteří to potřebují. Heterogenní vzdělávací prostředí vnímá škola jako přirozené, každý žák má určité vzdělávací potřeby, které se škola snaží naplňovat pomocí individualizované vzdělávací péče. K poskytování potřebné podpory a individualizované péče škole pomáhá dobře materiálně vybavené a plně personálně obsazené školní poradenské pracoviště. Pro školu je také zásadní dobrá komunikace a spolupráce s rodinami žáků a také včasné řešení případných problémů, v této oblasti se škole osvědčila zejména pozice sociálního pedagoga. Motem školy je „Hledáme v každém to nejlepší a pro každého to nejlepší.“

Program online stáže:

1. Představení školy a jejího přístupu
V první části stáže proběhne diskuze se zástupkyní ředitelky školy Ing. Bc. Elenou Varaďovou Ostrou, v rámci níž bude účastníkům stručně představena historie školy, její filozofie, způsob organizace a vzdělávání. Účastníci stáže se dozvědí, jak se skladba žáků školy a potřeba jejich podpory promítá do dlouhodobé strategie a koncepce rozvoje školy, jaké kroky a aktivity se škole osvědčily a osvědčují při podpoře žáků i pedagogů a jaké materiální vybavení a pracovní pozice považuje škola za klíčové.

2. Podpora žáků pocházejících z odlišného kulturního prostředí a s nepříznivými životními podmínkami
Další část stáže bude věnovaná tématu podpory žáků pocházejících z odlišného kulturního prostředí a s nepříznivými životními podmínkami. Účastnící stáže se dozvědí, jaké metody práce s těmito žáky škola vyžívá, jak se škole osvědčila např. projektová výuka, integrovaná tematická výuka či práce v centrech aktivit a jak tyto metody přispívají k možnostem diferenciace ve výuce a k individuální podpoře žáků.
Dále bude účastníkům stáže představen systém podpory těchto žáků, včetně aktivit mimo výuku. Účastnící stáže se dozvědí, jakým způsobem škola přistupuje k diagnostice vzdělávacích potřeb žáků, jak jsou nastavována a realizována podpůrná opatření, co se škole osvědčilo při motivaci žáků a jak škola přistupuje k hodnocení.

3. Náslech ve vyučování
Součástí stáže bude také náslech v hodině zaměřený na podporu žáků s pocházejících z odlišného kulturního prostředí a s nepříznivými životními podmínkami

4. Školní poradenské pracoviště
Tato část stáže bude věnovaná představení činnost školního poradenského pracoviště. Účastníci stáže se dozvědí, jaký byl vývoj postupného zřizování školního poradenského pracoviště, jaké pozice a jaké vymezení kompetencí se škole nejvíce osvědčily, jakým způsobem školní poradenské pracoviště přispívá k zajištění podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a také k podpoře pedagogických pracovníků při práci s těmito žáky, jak je nastavena spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště ale také mezi školním poradenským pracovištěm a dalšími pedagogickými pracovníky školy, dále také to, jakým způsobem je nastavena spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálně pedagogickými centry.

5. Činnost sociálního pedagoga a spolupráce s rodinami žáků
Poslední část stáže bude zaměřená na spolupráci školy s rodinami žáků, na prevenci a řešení problematických situací, jakými jsou např. nepravidelná docházka do školy, vysoké absence, výchovné problémy apod., a na činnost sociálního pedagoga. Působení sociálního pedagoga ve škole představuje jeden z prostředků, jak škola snižuje výskyt skrytého záškoláctví, neomluvené absence žáků, řeší obtíže v chování žáků a další jevy ohrožující školní úspěšnost žáka. Účastníci stáže se dozvědí, jaké nastavení kompetencí sociálního pedagoga se škole osvědčilo, jaká je jeho pozice v rámci školního poradenského pracoviště, jak je nastavena spolupráce mezi sociálním pedagogem a pedagogickými pracovníky školy a jakým způsobem je sociální pedagog zapojen do komunikace a spolupráce s rodiči a s žáky školy.

Závěr stáže bude věnován závěrečné reflexi, shrnutí, diskuzi a vzájemnému sdílení zkušeností.

 

Stáže jsou realizovány v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.