Online stáž na Základní škole Odry, Komenského 6, Odry

||Online stáž na Základní škole Odry, Komenského 6, Odry
Online stáž na Základní škole Odry, Komenského 6, Odry2022-03-22T15:15:19+01:00

Online stáž na Základní škole Odry, Komenského 6, Odry

Téma: Aktivní přístup k zajištění kvalitní výuky ve třídách s heterogenním kolektivem a s vysokým podílem žáků se SVP

Termíny online stáží: momentálně nejsou žádné volné termíny

Představení školy:

Základní škola Odry Komenského se nachází v blízkosti lokality se zvýšenou koncentrací sociálně a kulturně znevýhodněných rodin. Škola na tuto situaci ve své praxi reaguje zaváděním opatření vedoucích k podpoře žáků pocházejících z tohoto prostředí, ale i dalších žáků, kteří potřebují jiný typ podpory, např. z důvodu nadání, a také podporou pedagogických pracovníků při práci ve třídách s heterogenním kolektivem.
Mezi hlavní pilíře školy v rámci zajištění podpory jak pro žáky, tak pro pedagogy, patří zejména dobře fungující školní poradenské pracoviště (sestávající ze školního metodika prevence, školního psychologa, školní speciální pedagožky, koordinátorky inkluze a výchovného poradce), práce koodinátorky inkluze a rozvíjení spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga. K nastavení dobré spolupráce v rámci školy, i mezi školou a rodiči, napomáhá nastavení základního principu školy, který spočívá v zaměření se na zájem žáka.

Program online stáže:

8:30-11:30: 1. Představení školy a jejího přístupu, historie školy, pracovní pozice na škole, systém financování, systém spolupráce, 2. Náslech ve vyučování

11:30-12:30: přestávka

12.30-14:30: 3. Představení činnosti školního poradenského pracoviště s diskuzí


Jednotlivé bloky programu:

1. Představení školy a jejího přístupu

V první části stáže proběhne diskuze s ředitelem školy, Mgr. Radkem Hendrychem, v rámci níž bude účastníkům stručně představena historie školy, její filozofie, způsob organizace a vzdělávání. Diskuze bude dále zaměřena zejména na téma podpory žáků se SVP, a to především žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáků ohrožených sociálním vyloučením, žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také žáků nadaných. Účastníci stáže se dozvědí, jaké kroky a aktivity se škole osvědčily a osvědčují při podpoře žáků a zároveň pedagogů.

2. Náslech ve vyučování

Ve druhé části bude účastníkům stáže prostřednictvím videí a náslechu ve výuce představen přístup pedagogických pracovníků školy k práci s heterogenním kolektivem a k individuální podpoře žáků ve vzdělávání. Náslechové hodiny budou zaměřeny na spolupráci mezi pedagogy a asistenty pedagoga, a to jak na prvním, tak na druhém stupni školy. Na praktických ukázkách tak účastníci stáže získají představu o možnostech funkční a efektivní spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga, o způsobech a možnostech diferenciace ve výuce, a možnostech nastavení a zajištění adekvátní podpory každého žáka dle jeho individuálních potřeb. V návaznosti na účast na náslechové výuce budou mít účastníci prostor pro reflexi, zpětnou vazbu a vzájemnou diskuzi.

3. Představení činnosti školního poradenského pracoviště a práce koordinátorky inkluze

Ve třetí části stáže bude účastníkům představena činnost školního poradenského pracoviště (dále jen „ŠPP“) a nastavení spolupráce mezi pedagogy a pracovníky ŠPP. Účastníci stáže se dozvědí, jak konkrétně ŠPP na škole funguje, jaké má personální obsazení a jakým způsobem je ze strany ŠPP poskytována podpora žákům a pedagogům. Dalším tématem této části stáže bude představení agendy koordinátorky inkluze, zejména pak zajištění spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga a koordinace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na škole.
Závěr stáže bude věnován závěrečné reflexi, shrnutí, diskuzi a vzájemnému sdílení zkušeností.

 

 

Akce je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.