Konference „S krajem z okraje“

|Konference „S krajem z okraje“
Konference „S krajem z okraje“2021-10-11T13:25:11+02:00

 

Dne 29. září 2021 proběhla

Konference

„S krajem z okraje“

 

která byla realizována v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191

 

Konference „S krajem z okraje“ představila průběžné výstupy projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“ a nabídla tak vhled do spolupráce Agentury pro sociální začleňování s Královéhradeckým, Libereckým a Olomouckým krajem, s nimiž v rámci výše zmíněného projektu uzavřela partnerství.

Konference se věnovala třem tematickým celkům – konkrétně se jednalo o multidisciplinární přístup k předčasným odchodům ze vzdělávání, podporu dostupného bydlení a v neposlední řadě oblast intervencí reagujících na předlužení. Na daná témata bylo v rámci konference nahlíženo perspektivou krajů – primárně nás zajímalo, jaká je role kraje v daných oblastech a jaké jsou zde možnosti podpory z úrovně kraje.

 

Moderátorem konference byl:
RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.

Panelovou diskuzi „Předčasné odchody ze vzdělávání? Nebojíme se spojit síly ke změně!“ moderovala:
Mgr. Ivana Hrubá

Kulatý stůl k otázce podpory dostupného bydlení vedli:
Mgr. Iva Kuchyňková a Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

Diskuzi k možnostem podpory dluhového poradenství ze strany krajů vedly:
Mgr. Ester Lomová a Mgr. Veronika Žáková

Přednášejícími byli:
Mgr. Alica Brendzová – výzkumnice ASZ
Mgr. Ivana Hrubákonzultantka pro spolupráci s Libereckým krajem ASZ
Mgr. Ester Lomovámetodička ASZ
Ing. Markéta Nešporovákonzultantka inkluzivního vzdělávání ASZ
Mgr. Michal Ondruškadatový analytik ASZ
Bc. Andrea Szotkowská, DiS. – odborná garantka projektu Moravskoslezského kraje Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK
Ing. Pavel Vermach, Ph.D. – konzultant pro spolupráci s Královéhradeckým krajem a Chomutovem ASZ
Mgr. Veronika Žáková – konzultantka pro spolupráci s Olomouckým krajem ASZ

 

Program konference je k dispozici zde.

 

Anotace a prezentace dopoledních bloků:

Kraj a sociální začleňování optikou kvalitativního výzkumu

  • Prezentace Mgr. Alice Brendzové je k dispozici zde.

Předčasné odchody ze vzdělávání ve Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje pro období 2021 – 2025
Nedosažení ani základního stupně vzdělání u dětí do 15 let zvyšuje riziko obtížné uplatnitelnosti na trhu práce v pozdějším věku a časnou registraci na Úřadu práce. Rozvoj potenciálu těch, kteří zažívají neúspěch již v dětství, je o to limitovanější. Nepokračování ve vzdělávání a školní neúspěch determinuje po jaké životní cestě se mladý člověk vydá, či jaké bude mít příjmy v produktivním věku. Skrze efektivní opatření zaměřená na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání je zároveň snižována mezigenerační reprodukce chudoby a s ní spojených jevů. Ve shodě se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030 vytváří a budou vytvářet v Libereckém kraji příležitosti k získání vzdělávání pro všechny žáky bez ohledu na jejich socioekonomické a rodinné zázemí, zdravotní nebo jiné znevýhodnění. Systematicky bude rozvíjeno opatření spočívající v zavedení a koordinaci systému multidisciplinární spolupráce a case managementu v územích s největším počtem žáků, kteří nedokončují základní vzdělání.

  • Prezentace Mgr. Ivany Hrubé a Ing. Markéty Nešporové je k dispozici zde.

Bydlení: věc (také) krajská?
Dostupnost bydlení a zajišťování sociálního bydlení pro domácnosti v nouzi je dlouhodobě významným tématem odborné, politické i veřejné debaty. Veřejné politiky do této oblasti zasahují na úrovni centrální vlády a obcí, kterým bylo bydlení svěřeno do samostatné působnosti. Velké rozdíly v nabídce, poptávce, cenách bydlení i rozsahu obecního bytového fondu v různých regionech vedou k otázce řešení některých specifik bydlení na úrovni krajské samosprávy.

V této části konference byly představeny možné cíle a aktivity kraje v  oblasti  bydlení ve vazbě na stávající působnost krajů. Na příkladu Královéhradeckého kraje byly demonstrovány některé  příležitosti  těchto aktivit, které byly zjištěny šetřením mezi zástupci obcí, diskuzí s politickými představiteli kraje a zástupci jeho úřadu.

  • Prezentace Ing. Pavla Vermacha, Ph.D. je k dispozici zde.

Možnosti krajské podpory dluhového poradenství
Příspěvek k problematice dluhového poradenství načrtnul možné kategorie monitoringu intervencí reagujících na předlužení klientů sociálních služeb a dluhových poraden z perspektivy kraje. Bylo při tom vycházeno z šetření, které proběhlo v Olomouckém kraji a byly také představeny průběžné výsledky tohoto šetření.

  • Prezentace Mgr. Ester Lomové a Mgr. Veroniky Žákové je k dispozici zde.

Vývoj databáze AGIS:

  • Prezentace Mgr. Michala Ondrušky je k dispozici zde.

 

Anotace odpoledních diskuzních bloků:

Panelová diskuze: „Předčasné odchody ze vzdělávání? Nebojíme se spojit síly ke změně!“
V oblasti vzdělávání v souvislosti se sociálním začleňováním v Libereckém kraji byl identifikován okruh problémů souvisejících s nedokončeným základním vzděláním. Rizikem tzv. drop-outů ze vzdělávání (tj. ukončení základní školy bez dokončeného základního vzdělání) je v Libereckém kraji ohroženo přibližně 200 dětí ročně, dimenze předčasných odchodů žáků ze systému vzdělávání výrazně ovlivňuje hodnoty indexu sociálního vyloučení v celém kraji. To je důvod, proč jsme se v rámci odborného panelu věnovali diskuzi o meziresortní spolupráci v oblasti inkluzivního vzdělání a sociální politiky. Byť jen v dílčím výseku rizika školního neúspěchu již na základních školách a s tím spojenou hrozící brzkou registrací na ÚP bez další motivace vzdělávat se.

V panelu zasedli:
PhDr. Miloslav Macela – expert v sociální oblasti
Mgr. Petr Tulpa – náměstek hejtmana, radní Libereckého kraje pro sociální věci
Mgr. Veronika Ješátková – lektorka PBIS  proškolená ČOSIVem (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání)
Egle Havrdová, Ph.D. – ředitelka Schola Empirica, z.s.
Mgr. Markéta Fišarová – zástupkyně Pražského inovačního institutu

Kulatý stůl k otázce podpory dostupného bydlení
Diskuze u kulatého stolu se zaměřila na reflexi prezentovaných návrhů ze strany odborníků z veřejné správy i neziskového sektoru. Cílem bylo ověřit relevanci aktivního zapojení kraje do politiky (dostupného) bydlení, jejich návaznost na celostátní a obecní bytové, sociální a další související politiky.

Diskuze k možnostem podpory dluhového poradenství ze strany krajů
Diskuze k možnostem podpory dluhového poradenství ze strany krajů byla uvedena příspěvkem Bc. Andrey Szotkowské, DiS., která je odbornou garantkou projektu Moravskoslezského kraje Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK.

  • Prezentace Bc. Andrey Szotkowské je k dispozici zde.

 

Videozáznam z konference je k dispozici zde.