ZŠ Odry, Komenského 6 dokazuje, že kvalitní inkluzivní vzdělání přináší výsledky. Za podpory Agentury zde proběhla řada úspěšných online stáží.

||ZŠ Odry, Komenského 6 dokazuje, že kvalitní inkluzivní vzdělání přináší výsledky. Za podpory Agentury zde proběhla řada úspěšných online stáží.

ZŠ Odry, Komenského 6 dokazuje, že kvalitní inkluzivní vzdělání přináší výsledky. Za podpory Agentury zde proběhla řada úspěšných online stáží.

2021-04-13T15:33:21+02:009 dubna, 2021|Aktuality|
Během února a března realizoval Odbor pro sociální začleňování (Agentura) ve spolupráci se Základní školou Odry, Komenského 6, tři online stáže. Škola se nachází v blízkosti lokality se zvýšenou koncentrací sociálně znevýhodněných rodin, a aby mohla poskytnout všem dětem vhodné vzdělávací příležitosti, zavádí řadu opatření k podpoře žáků ze sociálně vyloučeného prostředí, ale také nadaných žáků. Tým školy se cíleně zaměřuje na zájem žáka, což podporuje dobrou spolupráci v rámci školy i mezi školou a rodiči.

„Velmi důležitou roli ve škole hraje školní poradenské pracoviště sestávající ze školního metodika prevence, školního psychologa, speciální pedagožky, koordinátorky inkluze a výchovného poradce. Nedílnou součástí opatření je podpora pedagogických pracovníků při práci ve třídách s heterogenním kolektivem,“ uvádí Petra Zahradníková, konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury. Důraz je ve škole kladen na práci koodinátorky inkluze a rozvíjení spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga.

Účastníci stáže se zajímali zejména o to, jak ve škole funguje systém spolupráce pedagogických pracovníků, jak motivovat pedagogy k zavádění nových metod výuky, jak jsou aktivity školy financovány, či jaké jsou přístupy k práci se žáky v době pandemie?

Ředitel školy, Mgr. Radek Hendrych uvedl, že zatímco v roce 2005 měla škola jednoho asistenta pedagoga, letos má asistentů šestnáct a k tomu čtyři školní asistenty. Rozrostlo se i školní poradenské pracoviště, kde nyní pracuje školní mediátor, metodik záchytné sítě, speciální pedagog, školní psycholog a koordinátorky inkluze. Pedagogové se museli naučit spolupracovat s asistenty pedagoga, vyvíjela se i spolupráce s odborníky a byl nastavován systém podpory pedagogů a žáků.

„Škola pokračuje v individuální podpoře žáků i během pandemie. Asistenti pedagoga a pedagogové se s žáky setkávají individuálně, ve škole či mimo ni. Samozřejmě v rámci platných opatření. Probíhají online setkání žáků a rodičů se specialisty a členy pedagogického sboru.  A samozřejmě probíhá online výuka,“ doplňuje Petra Zahradníková.

Během náslechů v hodinách se účastníci seznámili se způsobem práce s nadanými žáky, kterým se škola také věnuje. Náslechové hodiny byly zaměřeny na spolupráci mezi pedagogy a asistenty. Účastníci měli možnost sledovat zapojení asistenta pedagoga s žákem ve škole (žák byl fyzicky přítomen ve škole spolu s asistentem) do online hodiny.

Závěrečný blok byl věnován představení školního poradenského pracoviště a nastavení jeho spolupráce s pedagogy. Účastníci stáže se dozvěděli, jak pracoviště na škole funguje, jakým způsobem poskytuje podporu žákům i pedagogům a s jakými organizacemi škola spolupracuje.

„Tým školy se snaží především předcházet opakování ročníku žáky. V prvé řadě zavedením odpoledních doučovacích „klubíků“ pro žáky prvních až třetích tříd, které fungují od pondělí do čtvrtka. Pro žáky na druhém stupni jsou určeny doučovací kluby a kroužky,“ doplňuje Petra Zahradníková.

Další součástí podpory vzdělávacího procesu je zapojení rodin žáků s výchovnými problémy do spolupráce. Pokud žák vykazuje známky problematického chování v hodinách, pedagog s konkrétním žákem domluví setkání nad možnostmi nápravy, ze kterého je sepsán zápis. Pokud nedochází ke zlepšení, je k setkání přizván zákonný zástupce a metodik prevence. Pokud ani tak nedojde k nápravě, je žák a rodič pozván třídním učitelem a metodikem prevence k sepsání dalších kroků, které k nápravě povedou, a rodič se zavazuje jednou týdně telefonicky ověřovat s třídním učitelem plnění dohod, jednou za 14 dnů dojde k osobnímu setkání rodiče, žáka a třídního učitele. Další typ dohody o spolupráci a společných kroků rodiny a školy je využíván k posílení školní docházky v případě neomluvených absencí žáka.

Členové školního poradenského pracoviště nyní také pracují na posílení spolupráce se středními školami v regionu k pokračování podpory jejich žáků v úspěchu ve středoškolském studiu. To je velká výzva do budoucna.

„Stáží se zúčastnilo přes padesát osob z řad ředitelů škol, pedagogů a dalších odborníků ze škol, ale také zástupci univerzit, místních akčních plánů, obcí a neziskových organizací. Účastníci oceňovali zejména inovativní přístup školy zaměřený na žáka. My za Agenturu velmi děkujeme Základní škole Odry, Komenského 6 za zajištění stáže,“ uzavírá Petra Zahradníková.

 

Z hodnocení účastníků:

„Velice dobrá aktivita. I v případě návratu situace do normálu bude takových akcí on-line potřeba, neboť se tím ušetří zátěž cestování a časového managementu“

„Bylo to příjemné online setkání v této nelehké době“

„Děkuji všem účastníkům i pořadatelům za zprostředkování online stáže. Jakýkoli příklad dobré praxe je pro mě vždy přínosem“

„Bylo to velmi milé a podnětné, děkuji“

 

Zaujal vás tento článek a chcete se také zúčastnit online stáže na školách? Navštivte stránku https://www.socialni-zaclenovani.cz/online-staze/ vyberte si termín stáže a zaregistrujte se pro účast!

 

Stáže jsou realizovány v rámci individuálního projektu OP VVV  Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami . Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.