Metodika vzdálené dílčí podpory 1.0

|Metodika vzdálené dílčí podpory 1.0

Metodika vzdálené dílčí podpory 1.0

2019-10-31T16:59:08+01:0024 července, 2019|

 

Vymezení oblasti, kterou Metodika upravuje:

(1.) Úkolem Agentury je zprostředkovávat expertní podporu v oblasti sociálního začleňování.
Agentura dále zabezpečuje komplexní koordinaci přístupu orgánů veřejné správy k řešení problému sociálního vyloučení na úrovni ústředních orgánů státní správy, přístupu orgánů veřejné správy k otázce sociálního začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit na místní úrovni a podporuje spolupráci mezi orgány veřejné správy a dalšími institucemi na místní úrovni v oblasti sociálního začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit a integraci sociálně vyloučených Romů na místní úrovni. Dále také odpovídá za koordinaci plnění úkolů vyplývajících ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení.

(2.) Agentura zajišťuje podporu obcím v procesu sociálního začleňování. Ve spolupráci s místními a regionálními aktéry napomáhá zajišťovat komplexní programy pro předcházení sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování v sociálně vyloučených lokalitách. Hlavním nástrojem pro zajištění této pomoci je Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).
Poskytování podpory v rámci KPSVL (tj. tzv. komplexní intenzivní podpory a tzv. vzdálené komplexní podpory) se řídí Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

(3.) Dalším způsobem, jakým Agentura – s cílem zlepšit efektivitu sociálního začleňování v obcích a v regionech – pomáhá samosprávám řešit problémy spojené se sociálním vyloučením, je poskytování vzdálené dílčí podpory (VDP) . Vzdálenou dílčí podporu Agentura neposkytuje obcím, které jsou zapojeny do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám . Vzdálená dílčí podpora je poskytována prostřednictvím projektů realizovaných Agenturou: Systémové zajištění sociálního začleňování a komplementárním projektem Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Profil obcí, pro které je VDP určena – viz kap. 2 této metodiky.

(4.) Metodika dále uvádí východiska spolupráce s Řídicími orgány OPZ, IROP a OP VVV v rámci poskytování vzdálené dílčí podpory.

(5.) Metodika je závazná pro Agenturu, pro města, obce a svazky obcí, kterým bude v době od 8. 11. 2018 zahájeno poskytování VDP.