Hostinné

Hostinné

Agentura pro sociální začleňování s městem Hostinné spolupracuje od roku 2018. Ze strategických dokumentů města Hostinného vyplývá, že výrazným problémem je nárůst sociálně patologických jevů, např. vandalismus, kriminalita, týrání či různé druhy závislostí (především drogy, alkohol a další). Dále dochází k nárůstu socioekonomicky ohrožených obyvatel. Mezi tyto skupiny patří především osoby s nízkým příjmem, zdravotními omezeními či po ztrátě zaměstnání.

V době zahájení spolupráce město Hostinné neevidovalo žádné sociálně vyloučené lokality a nefigurovalo na seznamu sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit.

Typ podpory (chronologicky):
V dubnu 2018 bylo podpsáno Memorandum o poskytnutí vzdálené dílčí podpory. ASZ zpracovala vstupní analýzu, která byla předložena členům lokálního partnerství. Výzkum geograficky vyloučenou lokalitu nepotvrdil. Nicméně se ve městě nachází několik mikrolokalit či budov, ve kterých se koncentrují sociálně vyloučení obyvatelé či obyvatelé sociálním vyloučením ohrožení.

Na dalším setkání lokálních partnerů byly projednávány oblasti, se kterými se město nejvíce potýká v oblasti sociálního začleňování. Členové lokálního partnerství se při prioritizaci usnesli na tématu bezpečnost . Byla ustanovena pracovní skupina Bezpečnost, jejíž členy byli kromě zástupců vedení města (starostka, místostarosta, zástupci radních) také další organizace, kterých se tato problematika dotýká. PS se scházela v průběhu měsíce ledna – března 2019. Metodou strategického plánování byla určena metoda stromů. ASZ byl vyhotoven Plán VDP. Výstupem spolupráce je strategický dokument – Plán VDP.

Plánované a schválené strategické dokumenty:
ASZ byl zpracován dokument Plán vzdálené dílčí podpory, který je strategickým materiálem pro téma sociálního začleňování. Součástí tohoto dokumentu je, mimo jiné, sada opatření, které mají za cíl zmírnit dopady související se sociálním vyloučením.

Plánovaná a realizovaná opatření:
Na pracovní skupině bezpečnost byl definován cíl: Koordinované nastavení systému k zajištění stávající a vyšší míry bezpečí v celém městě pro všechny obyvatele (jde nám o udržitelnost, trvalost a vysokou kvalitu bezpečí).

Členové PS se shodli na tom, že do roku 2020 budou naplněny tyto cíle: Existuje funkční mapa popisující spolupráci aktérů, jejich odpovědnosti a kompetence. Je vytvořena funkční a dlouhodobá koncepce sociálních služeb a rodinné politiky jako preventivní nástroj udržení bezpečí primárně pro sociálně slabé rodiny, ale také pro mládež.

Mezi navrhované opatření patří: Zřízení pozice preventivného pracovníka při obecním úřadě. Zařazení dalších aktivit podporující volný čas dětí v rámci preventivních programů.
Klíčovým garantem pro naplňování je vedením města Hostinného. Neméně důležitými aktéry jsou organizace, které pomohou naplňovat vytýčené cíle ve vzájemné spolupráci mezi sebou a současně v souladu s garantem těchto změn.

Číst více >

Osobnosti lokality

Ivana Hrubá
Kontaktní osoba
Tel: 720 950 066