Chrudim

Chrudim

Agentura pro sociální začleňování s městem spolupracuje od roku 2017.

Základní přehled spolupráce s ASZ :
Rozsáhlá funkční síť sociálních služeb ve městě je navázána na spolupráci v rámci komunitního plánování sociálních služeb vedenou Odborem sociálních věcí. Agentura pro sociální začleňování byla jako vnější subjekt požádána  o odborná doporučení a pomoc s nastavením koncepce sociálního bydlení pro cílovou skupinu ohroženou sociálním vyloučením. Na tomto základě vznikl rozsáhlý tematický výzkum, který představuje výchozí podkladovou analýzu pro další samostatné plánování obce. Město má zájem navázat na spolupráci propojením tématiky bydlení se zaměstnáváním. Z tohoto důvodu nyní  probíhá mapování zájmu aktérů o konkrétní aktivity v oblasti zaměstnanosti s ohledem na možnosti tvorby Tematického akčního plánu a čerpání prostředků z Operačního programu zaměstnanost.

Typ podpory (chronologicky):
Agentura pro sociální začleňování uzavřela s obcí memorandum o spolupráci v říjnu 2017 s cílem věnovat se zejména vazbě mezi tématy bydlení a zaměstnanosti. Po představení vstupní analýzy v únoru 2018 bylo domluveno, že hlavním tématem vzdálené dílčí podpory bude oblast bydlení. Díky dříve navázané spolupráci mezi Agenturou pro sociální začleňování a Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice následně vznikl Výzkum na téma bydlení, který předložil studentský tým Katedry sociální a kulturní antropologie pod vedením PhDr. Hany Synkové v říjnu 2018. Na základě výzkumu a dalších jednání bude sestaven Plán podpory, který navrhne uskutečnitelná opatření v obou tematických oblastech pro případnou budoucí spolupráci.

Plánované a schválené strategické dokumenty:
Dosud nebyl schválen žádný strategický dokument. Předložení Plánu vzdálené dílčí podpory městu je plánováno na léto 2019.

Plánovaná a realizovaná opatření:
Ve městě byla realizována vstupní analýza a tematický výzkum ve spolupráci s externím subjektem. Další opatření doposud nebyla realizována. Lokální konzultanti  a experti Agentury jsou zváni jako hosté do pracovních skupin organizovaných městem.

Číst více >

Osobnosti lokality

Pavla Tuháčková
Lokální konzultantka
Tel: 774 295 925