Rotava

Rotava

Město Rotava leží 4 km jihovýchodně od správní obce Kraslice v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. K Rotavě je připojena zemědělská a rekreační osada Smolná a bývalá osada Anenské Údolí. Dle statistik ČSÚ žilo v Rotavě k 1. 1. 2017 celkem 3 037 obyvatel. Spolupráce ukončena k 31. 12. 2020.

Město Rotava leží 4 km jihovýchodně od správní obce Kraslice v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. K Rotavě je připojena zemědělská a rekreační osada Smolná a bývalá osada Anenské Údolí. Dle statistik ČSÚ žilo v Rotavě k 1. 1. 2017 celkem 3 037 obyvatel.

Obec vznikla v polovině 19. století spojením několika historických sídel na jindřichovickém a kraslickém panství. Ještě před jejím vznikem se oblast (Dolní Rotava) stala významným střediskem železářství a probíhala zde čilá hornická činnost (železnorudné doly, rýžoviště a doly na zlato a wolframovou rudu, lomy na erlán, žulu a čedič). Rotava patřila mezi první místa v Evropě, kde byl uplatněn vynález pocínování plechu. Bývalá ves Winckelaw, založená kolem zemědělského dvorce před r. 1560, se stala zárodkem sídelní jednotky Horní Rotava. V průběhu 20. století (Škodovy závody) byla v Horní Rotavě vystavěna sídliště a v roce 1965 byla obec Rotava povýšena na město.

Na základě údajů uvedených v přihlášce o spolupráci se sociální vyloučení týká poměrné části města Rotavy, jelikož zde žijí v sousedství osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením. Dlouhodobě zde existují též sociálně vyloučené lokality v rámci skupiny starších domů na geograficky níže položené periferii obce, což uvádí již Gabalova analýza (2006). Do obce jsou v posledních letech vystěhováváni Romové z okolních měst. Mezi starousedlými a nově příchozími jsou problematické vztahy.

Nová Ves leží v CHKO Slavkovský les v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. V blízkosti obce se nachází Novoveská kyselka, prodávaná pod značkou Magnesia. Již ve 14. století se v oblasti těžilo zlato a v 18. a 19. století probíhaly pokusy s těžbou stříbra (doly sv. Michal, sv. Šebestián a sv. Kalista). Dle ČSÚ žilo k 1. 1. 2017 v Nové Vsi celkem 194 obyvatel.

Dle údajů v přihlášce ke spolupráci se sociální vyloučení týká především obyvatel, kteří obývají všechny panelové domy. V Nové Vsi se jedná o dvě třípatrové bytovky, žije zde cca 76 – 100 osob, což uvádí i Gabalova analýza (2006).  Vzhledem k počtu obyvatel Nové Vsi, je tedy přímo sociálně vyloučena téměř polovina obyvatel této obce. Kromě problematiky dluhů je v Nové Vsi ohrožení dáno nízkými příjmy obyvatel z důvodu nízké kvalifikace, přičemž náklady spojené s dojížděním za prací jsou vysoké díky odlehlosti obce.

Rotava a Nová Ves spolu bezprostředně nesousedí, přesto mají mnoho společného. Odlehlost od větších sídel, špatná dopravní dostupnost, absence služeb či vysoká zadluženost obyvatel. Město Rotava se o identifikované problémy sociálního vyloučení aktivně zajímá a zapojuje se do tvorby prostupného bydlení, obnovy bytového fondu, vytvoření systému prevence ztráty bydlení aj. A proto se s obcí Novou Vsí sdružily dohromady do neformálního svazku za účelem společného řešení palčivé problematiky sociálního vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením ve spolupráci s ASZ (1/2017).

 

Zdroj:

Strategický plán rozvoje města Rotava 2015-2020

Český statistický úřad

www.rotava.cz

www.novaves-so.cz

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, 2006

 

Číst více >

Osobnosti lokality

Daniel Svoboda
Lokální konzultant
Tel: 720 982 648
Julie Žemlová
Konzultantka inkluzivního vzdělávání
Tel: 606 716 546