Rumburk

Rumburk

Město Rumburk, pověřená obec III. stupně (počet obyvatel ve správním obvodu cca 34 500), leží v příhraniční oblasti Šluknovského výběžku v Ústeckém kraji a žije zde cca 11 492 obyvatel.
Obec Staré Křečany se nachází ve správním obvodu města Rumburk. Od roku 2023 již obě obce spolupracují s OSZ samostatně.

Město Rumburk, pověřená obec III. stupně (počet obyvatel ve správním obvodu cca 34 500), leží v příhraniční oblasti Šluknovského výběžku v Ústeckém kraji a žije zde cca 11 492 obyvatel.
Obec Staré Křečany se nachází ve správním obvodu města Rumburk. Má 1300 obyvatel žijících v šesti částech: Staré Křečany, Nové Křečany, Brtníky, Kopec, Panský a Valdek. Leží u hranice Národního parku, což obci dává možnost těžit z turistického potenciálu.

V průběhu 90. let minulého století byla oblast zasažena komplexní restrukturalizací, zanikly velké textilní a průmyslové firmy. Ve srovnání se zbytkem České republiky je míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku nadprůměrná. Navíc zde žije vysoké procento obyvatel se základním stupněm vzdělání. V posledních několika letech se v Rumburku především díky přítomnosti firmy Benteler Automotive Rumburk s.r.o. drží nezaměstnanost na výrazně nižší úrovni, než tomu je v obci Staré Křečany i zbytku Šluknovského výběžku, i nadále je však významným problémem, který silně dopadá především na obyvatele s nízkým vzděláním a bez kvalifikace, na ženy a mladé lidi. To souvisí s výskytem sociálně patologických jevů, jako je kriminalita nebo zneužívání návykových látek.

Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

Kromě dvou soukromých ubytoven nenajdeme v Rumburku žádnou prostorově segregovanou lokalitu, která by byla obydlena výhradně sociálně slabým obyvatelstvem a vykazovala další rysy sociálně vyloučených lokalit. Nachází se zde ale celá řada bytových i rodinných domů, které obývají sociálně slabí obyvatelé. Většina z nich má nízké vzdělání (často základní nebo nedokončené základní), je nezaměstnaná nebo má jen nízké příjmy plynoucí z nekvalifikovaných profesí. Mezi těmito lidmi se často vyskytují sociálně patologické jevy jako alkoholismus, užívání drog, kriminální nebo kriminogenní chování atp.

Ani ve Starých Křečanech neexistuje žádná sociálně vyloučená lokalita nebo území, na kterém by bylo kumulovaných více objektů obývaných nízkopříjmovými a sociálně slabými obyvateli. Existuje zde však řada objektů, ve kterých žijí většinou v nájemním bydlení lidé s nízkými příjmy v nevyhovujících podmínkách. Jejich obyvatelé nemají finanční možnosti nebo sociální kompetence tyto objekty opustit a nalézt si jiné bydlení. V případě romských nájemníků je možnost přestěhovat se jinam ztěžována diskriminací na trhu s bydlením.

Ve Starých Křečanech je oproti Rumburku znatelně vyšší nezaměstnanost, alarmující je také 32% podíl obyvatel bez vzdělání nebo pouze se základním vzděláním.
Pro celý šluknovský region je typická častá vnitroregionální migrace nízkopříjmových, zejména romských rodin, která nepřispívá ke stabilizaci jejich situace.

Spolupráce s městem

Spolupráce s oběma obcemi má dlouhou historii, která v říjnu letošního roku úspěšně vyústila ve schválené Strategického plánu sociálního začleňování na roky 2017-2020.

V rámci tohoto plánu by se obě obce rády věnovaly prevenci ztráty bydlení na úrovni rozšíření terénní práce s obyvateli, kteří jsou v bytové nouzi. Jedním z plánovaných opatření je také větší důraz na zdravotní prevenci obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Důležitým opatřeným je též zachování kontinutity výkonu práce asistentů prevence kriminality ve Starých Křečanech, jakožto důležitého nástroje prevence kriminality v lokalitě.

Obě obce by rády zkoordinovaly sociální služby města Rumburk se službami neziskových organizací působících v těchto lokalitách tak, aby byla klientům poskytována komplexní pomoc s jednotným záměrem.

Agentura pro sociální začleňování s městem Rumburk spolupracovala během let 2008 až 2012, kdy působila v celém regionu Šluknovska. Od roku 2013 nabízí intenzivnější podporu při samostatné spolupráci s městem Rumburk a obcí Staré Křečany.

Číst více >

Osobnosti lokality

Dana Stolínová
Lokální konzultantka
Tel: 702 176 182
Tomáš Tran
Manažer SPSZ